ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Marital Adjustment and Attachment as Predictors of Health Status and Health Behavior in Pregnancy [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(2): 39-48

Marital Adjustment and Attachment as Predictors of Health Status and Health Behavior in Pregnancy

Ebru Yıldırımlı1, Yeşim Korkut2

Aim: The aim of the present study is to investigate to what extent adult attachment styles and marital adjustment predict healthy life style behavior and health status during pregnancy after controlling for demographic variables like education, age, workstatus, and education level. Methods: The sample of the study constitutes 195 pregnant women whouse online pregnancy forum on
the internet. The participants were expected to answer the online survey which was given to them as a list. The questionnaire consisted of a demographic information form, The Pregnancy Health Status Checklist, Marital Adjustment Scale, Experiences in Close Relationships Inventory-II and Healthy Lifestyle Behavior Scale-II. Results: According to the hierarchical linear regression analyses findings, anxious attachment and avoidant attachment predicted the change in health behavior during pregnancy significantly. In another hierarchical regression analysis, only anxious attachment predicted the change in health status of pregnant women. In addition, t-test analysis reveals that, working pregnant women have lower levels of avoidant attachment style and higher marital adjustment score than house wives. Conclusion: The results show that the health behavior of
pregnant women is significantly associated with attachment styles during pregnancy. Health status of pregnant women is also related with attachment styles and marital adjustment.Theresults of the present study will be discussed with previous findings in the literature.

Keywords: Marital adjustment, adult attachment, health, health behavior, pregnancy.

Hamilelikte Sağlık Durumunun ve Sağlık Davranışının Yordayıcıları Olarak Evlilik Uyumu ve Bağlanma

Ebru Yıldırımlı1, Yeşim Korkut2
1Fatih Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, eğitim, yaş, çalışma durumu ve gelir seviyesi gibi demografik değişkenler kontrol edildikten sonra, hamilelik boyunca yetişkin bağlanma stillerinin ve evlilik uyumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık durumunu ne ölçüde yordadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemi, internet ortamındaki bir hamile forumunu kullanan 195 hamileden oluşmaktadır. Katılımcılardan çevrimiçi ortamda sunulan liste şeklindeki çalışmanın anketini doldurmaları istenmiştir. Çalışmanın anketi; demografik bilgi formu, Hamilelik Sağlık Durum Listesi, Evlilik Uyum Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II’den oluşmaktadır.
BULGULAR: Çalışmanın hiyerarşik doğrusal regresyon analizi bulgularına göre kaygılı ve kaçıngan bağlanma stilleri hamilelik boyunca sağlık davranışındaki değişikliği anlamlı şekilde yordamaktadır. Yapılan ikinci hiyerarşik regresyon analizi, sadece kaygılı bağlanma stilinin hamile kadınların sağlık durumundaki değişikliği yordamakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca, t-test analizine göre çalışan hamileler, ev hanımı hamilelere oranla daha düşük kaçıngan bağlanma skoruna ve daha yüksek evlilik uyumuna sahiptir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçlarına göre, sağlık davranışı hamilelik sürecinde bağlanma stilleri ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. Hamile kadınların sağlık durumu ise bağlanma stilleri ve evlilik uyumu ile ilişkilidir. Çalışmanın sonuçları literatürdeki benzer bulgular ile birlikte tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evlilik uyumu, yetişkin bağlanması, sağlık, sağlık davranışı, hamilelik

Ebru Yıldırımlı, Yeşim Korkut. Marital Adjustment and Attachment as Predictors of Health Status and Health Behavior in Pregnancy. J Clin Psy. 2015; 18(2): 39-48

Corresponding Author: Ebru Yıldırımlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale