ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Pharmacology of Reversible Monoamine Oxidase - A Inhibitors [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 5-11

Pharmacology of Reversible Monoamine Oxidase - A Inhibitors

Ümit Tural1, Emin Önder2
1Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT
2Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT

The reversible inhibitors of monoamine oxidase type A (RIMAs) are a newer group of antidepressants that have had much less impact on clinical psychopharmacology than another contempo- rary class of medications, the selective serotonin reuptake- inhibitors (SSRIs). The RIMAs agents are distinguished from the older monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) by their selectivity and reversibility. As a result, dietary restrictions are not required during RIMA therapy, and hypertensive crises are quite rare. Two most widely researched RIMAs, are moclobemide and bro- faromine. Brofaromine and moclobemide are as effective as the tricyclic antidepressants, and they are better tolerated. Moclobemide significantly more effective than placebo and, at the least, comparable to the SSRIs in both efficacy and tolerabi- lity.

Keywords: Key Words: RIMA, moclobemide, brofaromine, pharmacology.

Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz-A İnhibitörleri (RIMA) Farmakolojisi

Ümit Tural1, Emin Önder2
1Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT
2Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT

RIMA, yeni geliştirilmiş olan bir antidepresan grubudur. Antidepresan etkilerini monoamin oksidaz (MAO) tip A enzimi inhibisyonu ile ortaya çıkarırlar. Etkili antidepresanlar olması ve yan etkilerinin göreceli olarak az olmasına rağmen diğer modern antidepresan ilaçlar kadar yaygın kullanılmamaktadırlar. RIMA grubu antidepresanlardan MAO üzerine seçicilik ve geri dönüşümlü inhibisyon anlamında eski kuşak MAO inhibitör- lerinden ayrıdırlar. Bunun sonucunda RIMA tedavisi sürecinde diyet kısıtlamasına gerek yoktur ve hipertansif krizler çok nadirdir. RIMA grubunda brofaromin ve moklobemid isimli anti- depresanlar en yaygın olarak araştırılan ve kullanılanlardır. Brofaromin ve moklobemid trisiklikler kadar etkindirler ve trisik- liklerden daha iyi tolere edilirler. Her iki ilaç da plasebodan üstündür ve antidepresan etkinlik ile tolerabilite açısından seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ) ile karşılaştırılabilir özel¬liktedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: RIMA, moklobemid, brofaromin, farmakolo-ji.

Ümit Tural, Emin Önder. Pharmacology of Reversible Monoamine Oxidase - A Inhibitors. Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 5-11
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale