ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Reliability and Validity of the Binge Eating Scale-Turkish Form [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. Ahead of Print: KPD-03592 | DOI: 10.5505/kpd.2024.03592

Reliability and Validity of the Binge Eating Scale-Turkish Form

Gülçim Bilim Baykan1, Ayşegül Durak Batıgün2
1Freelance
2Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, Department of Psychology,

INTRODUCTION: Objectives: Binge Eating Disorder is defined in DSM-5 as consuming a lot more food in one sitting than several people would consume all together, with associated sense of loss of control. Eventhough this is a recently acknowledged diagnostic category, the studies reveal that it is the most frequently seen eating disorder in adults. Consequently, assessment instruments that help in the evaluation of this disorder are important. The purpose of the current study is to investigate the psychometric properties of the Turkish translation of the Binge Eating Behavior Scale developed by Gormally, et.al. (44).
METHODS: Method: The study was conducted with two different samples composed of participants between 18-65/68 years of age. The second sample was used for confirmatory factor analysis. The scales used as concurrent validation criteria were; Eating Attitudes Test, Brief Symptom Inventory, and Self-Control Scale-Short form.
RESULTS: Results: The results of the exploratory factor analysis revealed a single factor structure for the Scale, explaining 32.69% of the variance. The confirmatory factor analysis, on the other hand, showed that the goodness of fit values were in the excellent to acceptable range (example, χ2/sd= 2.93). The Cronbach’s alpha reliability coefficient was.85 and the
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The statistical analysis of the Turkish Adaptation of the Binge Eating Scale showed that it is reliable and valid.

Keywords: Binge Eating Disorder, Validity, Reliability

Tıkanırcasına Yeme Ölçeği’nin Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülçim Bilim Baykan1, Ayşegül Durak Batıgün2
1Serbest Çalışan
2Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) DSM-5’te “belirli bir sürede birçok kişinin yiyebileceğinden daha fazla miktarda yiyeceği eşlik eden bir kontrol kaybı hissi ile tüketmek” olarak tanımlanmaktadır. TYB, kendine özgü bir tanı kategorisi olarak yakın zamanda tanımlanmış olmasına rağmen, yapılan çalışmalar yetişkinlerde en sık rastlanan yeme bozukluğu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla TYB’nin değerlendirilmesinde kullanılabilecek olan ölçme araçları bu noktada önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı da Gormally ve arkadaşları (44) tarafından geliştirilmiş olan ve TYB’nin değerlendirilmesinde kullanılan Tıkanırcasına Yeme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Çalışma, 18-65/68 yaş aralığında bulunan bireylerin oluşturduğu iki ayrı örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. İkinci örneklem yalnızca doğtulayıcı faktör analizi için kullanılmıştır. Yeme Tutum Testi, Kısa Semptom Envanteri ve Kısa Öz Kontrol Ölçeği çalışmanın ölçüt bağıntılı geçerlik kriterleri olarak kullanılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Tek faktörlü bu yapı varyansın %32.69’unu açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri de mükemmel ve kabul edilebilir düzeylerde bulunmuştur (örneğin, χ2/sd= 2.93). Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı.85, Spearman Brown iki yarım güvenirliği katsayısı ise.76 (p<.001) olarak belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Yapılan istatistik analiz sonuçları ölçeğin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu, Geçerlik, GüvenirlikCorresponding Author: Ayşegül Durak Batıgün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale