ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2016; 19(3): 109-117 | DOI: 10.5505/kpd.2016.03511

Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors

Eda Aslan, Aylin Yazıcı
Mersin University, Medical Faculty, Psychiatry Dep., Mersin

INTRODUCTION: Üniversite öğrencileri arasında %2 oranında saptadığımız ve aşırı internet kullanımı ile seyreden internet bağımlılığı önemli bir toplum ruh sağlığı problemi olarak dikkat çekmektedir.
METHODS: 910 students from main campus of Mersin University were participated in the study, Young's Internet Addiction Test and sociodemographic questionnaire are applied to the students, the groups were classified as internet addiction (IA), risky internet usage (RIU) and average internet usage (AIU) according to the internet addiction test (IAT). Thus, the groups were compared with each other with respect to sociodemographic factors via statistical analysis.
RESULTS: In our study, 2% of students were in IA group, 21,9% in RIU and 77,1% in AIU. No significant statistical difference was found between IA and non-IA (RIU + AIU) groups in terms of sociodemographic characteristics (age, sex, marital status, people living together, monthly income and faculty). Students categorized into IA and RIU were found to spend over 40 hours on the internet (p<0,05). The most commonly used internet activities were chatting and social networking for IA; news reading and researching for non-IA group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Internet addiction observed among college students at a rate of 2% and characterized by excessive internet usage raises concern as a significant communal mental health problem.

Keywords: behavioural addiction, internet addiction, problematic internet use

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler

Eda Aslan, Aylin Yazıcı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Kompulsif internet kullanımı ve internetle aşırı uğraş sonucu oluşan yeti yitimi, son dönemlerde literatürde internet bağımlılığı başlığı altında sıklıkla tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, DSM-5’te daha fazla çalışmaya gereksinim duyulan konular arasında gösterilen internet bağımlılığının üniversite öğrencileri arasında yaygınlığını ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mersin Üniversitesi’nin ana kampüsünde 910 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışmada; öğrencilere sosyodemografik veri formu ve Young’ın İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) uygulanmış olup, alınan puanlara göre internet bağımlılığı (İB), riskli internet kullanımı (RİK) ve ortalama internet kullanımı (OİK) olan öğrenciler sosyodemografik özellikler ve internet kullanım özellikleri yönünden istatistiksel olarak karşılaştırılmışlardır.
BULGULAR: İB oranı %2, RİK %20,9 ve OİK %77,1 olarak saptanmıştır. İB olan ve olmayan (OİK + RİK) gruplar karşılaştırıldığında, sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum, birlikte yaşanılan kişi, aylık gelir, okuduğu fakülte) açısından farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. İB ve RİK grubunda çoğunlukla haftada 40 ve üzeri saat internet kullanıldığı, ortalama kullanıcılarla karşılaştırıldığında; bu farkın her iki grup için de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). İB'de en sık kullanılan internet aktivitelerinin sohbet ve sosyal paylaşım; İB olmayan grupta ise bilgi araştırma ve haber okuma siteleri olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencileri arasında %2 oranında saptadığımız ve aşırı internet kullanımı ile seyreden internet bağımlılığı önemli bir toplum ruh sağlığı problemi olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: davranış bağımlılıkları, internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı

Eda Aslan, Aylin Yazıcı. Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors. Turkish J Clin Psy. 2016; 19(3): 109-117

Corresponding Author: Eda Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale