ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special needs report for children (tur) [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2021; 24(2): 207-216 | DOI: 10.5505/kpd.2020.02438

The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special needs report for children (tur)

Barış Güller, Ferhat Yaylacı
Dörtcelik Child Hospital, Child And Adolescent Psychiatry, Bursa

INTRODUCTION: The aim of our study is to determine the distribution of diagnoses, special needs areas and levels in the medical board reports after passing to Special Needs Report for Children (SNRFC). In addition, to discuss the differences that emerged with the transition to the new system by comparing pre-SNRFC reports with the SNRFC reports of the cases who applied for report renewal.
METHODS: We reviewed socio-demographic characteristics, SNRFC report details of 1302 cases between 0 and 18 years old who applied to the health committee between March 2019 and February 2020 for the purpose of preparing a SNRFC and details of medical board reports before SNRFC.
RESULTS: We saw that 65.7% of the patients are male and 34.3% are female. The average age was found 8.63 ± 3.91. The diagnoses in the reports were delayed turning points (44.7%), specific learning difficulties (30.7%), language developmental disorders (21.6%) and autism spectrum disorder (11.7%) respectively after the transition to SNRFC system. Cases applying for report renewal, in pre-SNRFC reports, it was seen that 8.3% of them were in range of 90-99 percent disability ratio. This rate was 33.5% in SNRFC (p <0.001). When the disability rates for only child and adolescent psychiatry diagnoses are examined in the cases whose report was renewed, 5.3% before SNRFC was in the range of 90-99 percent disability; this rate was found to be 18.1% in SNRFC (p <0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: With the transition to SNRFC, it was observed that there were no significant differences in the distribution of diagnoses in both child and youth psychiatry and other fields. However, a statistically significant increase was found when the group, which had a disability rate of 90-99% in cases applying for report renewal compared to the old regulation, was examined separately for all diagnoses and only for child and youth psychiatry diagnoses.

Keywords: SNRFC, Child and youth, Disability Health Committee, Special requirement

Çocuklar için özel gereksinim raporuna geçiş sonrası bir yıllık sağlık kurulu verilerinin değerlendirilmesi (tur)

Barış Güller, Ferhat Yaylacı
Dörtçeli̇k Çocuk Hastanesi̇,çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na (ÇÖZGER) geçiş sonrasında düzenlenen sağlık kurulu raporlarında sosyodemografik özellikleri, tanı dağılımlarını, özel gereksinim alanları ve düzeylerini belirlemek, ayrıca rapor yenilemek için başvuran olguların ÇÖZGER öncesi raporlarıyla ÇÖZGER raporlarını karşılaştırarak yeni sisteme geçişle birlikte ortaya çıkan farklılıkları tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Mart 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında ÇÖZGER düzenlenmesi amacıyla sağlık kuruluna başvuran 0-18 yaş arası 1302 olgunun sosyodemografik özellikleri, ÇÖZGER rapor detayları ile rapor yenilemek için başvuran olguların ÇÖZGER öncesi rapor bilgileri gözden geçirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların % 65.7’si erkek, %34,3’ü kız cinsiyettedir. Yaş ortalaması 8,63±3,91 olarak saptanmıştır. ÇÖZGER’de çocuk ve genç psikiyatrisi alanında tanı alan olguların %44.7’sinde gecikmiş dönüm noktası, %30.7’sinde özgül öğrenme güçlüğü, %21.6’sında dil gelişimsel bozukluğu ve %11.7’sinde otizm spektrum bozukluğu tanısı olduğu saptanmıştır. Rapor yenilemek için başvuran olguların ÇÖZGER öncesi raporlarında %8.3’ünün yüzde 90-99 engel oranı aralığında olduğu görülmüştür. Bu oran ÇÖZGER’de % 33.5 olarak karşımıza çıkmıştır (p<0.001). Rapor yenilenen olgularda yalnızca çocuk ve genç psikiyatrisi alanındaki tanılar için engel oranları incelendiğinde ise ÇÖZGER öncesi %5.3’ünün yüzde 90-99 engel oranı aralığında olduğu; ÇÖZGER’de ise bu oranın %18.1 olduğu saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: ÇÖZGER’e geçişle hem çocuk ve genç psikiyatrisi alanı hem de diğer alanlardaki tanı dağılımlarında yüzde olarak büyük farklılıkların olmadığı görülmüştür. Ancak, eski yönetmelikle kıyaslandığında rapor yenilemek için başvuran olgularda %90-99 engel oranında yer alan grubun, hem tüm tanılar için hem de yalnız çocuk ve genç psikiyatrisi tanıları için ayrı ayrı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ÇÖZGER, Çocuk ve genç, Özürlü Sağlık Kurulu, Özel gereksinim

Barış Güller, Ferhat Yaylacı. The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special needs report for children (tur). Turkish J Clin Psy. 2021; 24(2): 207-216

Corresponding Author: Barış Güller, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale