ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 276-285 | DOI: 10.5505/kpd.2019.96977

Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic (tur)

Elif Aktan Mutlu1, Özyıl Öztürk Sarıkaya2
1Bursa State Hospital Alcohol And Drug Addiction Treatment Center
2Psychiatry,Independent

INTRODUCTION: Drug abuse is an increasing public health problem in our country as well as worldwide. The incidence of drug abuse is about 2.7% in our country. Sociodemographic data about the treated persons are limited. This limitation may pose an obstacle in making policies and delivery of healthcare services. In this study, we aimed to reveal some sociodemographic features of the patients treated in an alcohol and substance addiction treatment center (ASATC) clinic in Bursa province.
METHODS: Files of 434 patients hospitalized and treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic in Bursa province were retrospectively screened, and sociodemographic data of the patients were obtained. Statistical analysis was carried out using SPSS v. 23 statistical software.
RESULTS: Of the 434 patients included in the study, 94.5% (n=410) were males and 5.5% (n=24) were female with a mean age of 31.95 ± 11.42 years. Looking to the types of drugs; 74% were addicted to multiple drugs (synthetic cannabis and methamphetamine) and 18.2% were alcohol abusers. When educational status of the patients was examined, majority (>70%) were found to be educated under 10 years. 41.2% of the patients were found to be the childrens of families that have migrated to Bursa province.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Addiction is an increasing public health. Making policies and interventions considering these sociodemographic factors would be the major step in fight against drugs.

Keywords: addiction, alcohol, drugs, sociodemographic

Bir AMATEM kliniğinde tedavi gören hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi (tur)

Elif Aktan Mutlu1, Özyıl Öztürk Sarıkaya2
1Bursa Devlet Hastanesi Alkol Ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi
2Psikiyatrist, Serbest

GİRİŞ ve AMAÇ: Madde kullanım bozuklukları ülkemizde ve dünyada giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde madde kullanım bozukluklarının oranı yaklaşık %2.7 düzeyindedir. Tedavi gören hastaların sosyodemografik bilgilerine ait veriler kısıtlı düzeydedir. Bu kısıtlılık bağımlılık alanında politika üretme ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde engel oluşturabilmektedir. Bizler bu çalışmamızda Bursa alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezinde yatarak tedavi gören hastaların bazı sosyodemografik özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 yılında Bursa alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezinde yatarak tedavi gören 434 hastanın dosyası geriye dönük taranarak sosyodemografik bilgiler elde edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 23.0 programı kullanılarak elde edilmiştir.
BULGULAR: 434 hastanın %94,5 (n=410) erkek olduğu, %5,5 (n=24) hastanın kadın olduğu, yaş ortalamasının ise 31.95±11,42 yıl olduğu görülmektedir. Kullanılan madde cinsi incelendiğinde ise %74’ünün çoğul uyuşturucu (sentetik kannabis ve metamfetamin), %18.2’sinin ise alkol bağımlısı olduğu gözlenmektedir. Eğitim düzeyleri incelendiğinde ise hastalarımızın büyük çoğunluğunun (> %70) 10 yılın altında eğitim aldığı görülmüştür. Olguların %41.2’sinin ise Bursa’ya göçle gelen ailelerin çocukları olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bağımlılık giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında uyuşturucu ile mücadelede politikalar oluştururken bu faktörleri sağaltacak politikalar ve müdahaleler üretmek bağımlılık mücadelesindeki en büyük basamak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, sosyodemografik, alkol, uyuşturucu.

Elif Aktan Mutlu, Özyıl Öztürk Sarıkaya. Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic (tur). J Clin Psy. 2019; 22(3): 276-285

Corresponding Author: Elif Aktan Mutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale