ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(2): 98-109

Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department

Etem Erdal Erşan1, Çağla Kılıç2
1Uz.Dr., Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi
2Psikolog, Krize Müdehale ve İntiharı Önleme Birimi, Sivas

Objectives: The objective of this study is to call attention to suicide which is the most significant problem for emergency departments, and to determine some risk factors so that suicide prevention studies may benefit. Method: This study was performed by analyzing the medical records of 291 patients who referred to Emergency Department of Sivas Numune Hospital and filled up "Suicide Attempt Record Form" between January 01, 2011 and December 31, 2012 following the acquisition of relevant study permissions. Results: Suicide attempts were higher in women, and between 1 5 and 24 years old age-range; in singles; in people who graduated from a high school or a lower degree; in unemployed, in housewives, in people who had drug abusion; in those having mental problems, and problems with opposite gender, particularly familial problems, communication problems, domestic violence, economic problems as well as school problems in younger people, and in those having prior suicide attempt and psychiatric treatment histories. Conclusion: We once again determined the risk factors of suicide in our region. In order to prevent suicide, only conducting researches is not sufficient. The preventive strategies should be developed and applied with the assistance of data acquired. It is crucial to regard attempting suicide as a public health problem, and act to build preventive measures. Keywords: Suicide, psychiatry, society, risk factors.

Keywords: . Keywords: Suicide, psychiatry, society, risk factors.

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi

Etem Erdal Erşan1, Çağla Kılıç2
1Uz.Dr., Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi
2Psikolog, Krize Müdehale ve İntiharı Önleme Birimi, Sivas

Amaç: Bu çalışmanın amacı; psikiyatrik acil açısından en önemli sorun olan intihar konusuna dikkat çekmek, risk faktörü olabilecek bazı özellikleri belirlemek ve intihar girişimlerine yönelik koruyucu çalışmaların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Yöntem: Bu çalışma gerekli izinler alınarak, 01 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında intihar girişimiyle Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve 'intihar Girişimleri Kayıt Formu' doldurulan toplam 291 olgunun geriye dönük kayıtları incelenerek yapılmıştır. Bulgular: İntihar girişimleri; kadınlarda, 15-24 yaş arası olanlarda, bekârlarda, lise ve altı mezunlarda, çalışmayanlarda, evkadını-evkızı olanlarda, ailevi sorunlar başta olmak üzere ruhsal hastalığı olanlarda, gençlerde; okul sorunları ve karşı cinsle ilgili sorunları olanlarda, daha önce intihar girişimi ve psikiyatrik tedavi öyküsü olanlarda yüksek çıkmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmayla hastanemize başvuran intihar girişimleri için risk faktörü olabilecek bazı özellikleri inceledik. İntihar davranışını önleyebilmek için sadece araştırma yapmak yeterli değildir. Ortaya çıkan verilerin önleyici stratejiler geliştirmek ve uygulamak için kullanılması gerekliliği vardır. İntihar davranışı bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalı ve toplumsal boyutta önleyici çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İntihar, psikiyatri, toplum, risk faktörleri.

Etem Erdal Erşan, Çağla Kılıç. Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department. J Clin Psy. 2013; 16(2): 98-109
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale