ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Use of Suicide Probability Scale in High School and University Students in Turkey [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(4): 217-224

The Use of Suicide Probability Scale in High School and University Students in Turkey

Ayşe Gülsen CEYHUN1, Birsen CEYHUN2
1Uz. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dab, ANKARA
2Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, ANKARA

There is a growing concern for identifying individuals at risk for suicidal behaviors. This study aimed to explore the suicide prob-ability in high school and university students in Turkey. Subjects were 600 high school and 800 university students. The Suicide Probability Scale (SPSj was given to the students in their classes. The mean of the SPS in high school students is 65.33 and university students is 59.51. The sample scored significantly higher than the Cull and Gill's normative and the Turkish standardization sample. Also the subscale scores of the groups are higher than the Cull and Gilts normal and inpatient group. Findings suggest the need for additional research regarding the instruments efficacy in distinguishing between normal and suicidal adolescents.

Keywords: Key Words: Adolescence, suicide probability scale, suicidal ideation.

Lise ve Üniversite Öğrencilerinde intihar Olasılığının Değerlendirilmesi

Ayşe Gülsen CEYHUN1, Birsen CEYHUN2
1Uz. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dab, ANKARA
2Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, ANKARA

intihar araştırmalarında ergenlik döneminde intihar, bugün en önemli konulardan biridir. Bu araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinde intihar olasılığını belirlemektir. Araştırma grubu 1400 öğrenciden oluşmuştur. Lise grubunda 600, üniversite grubunda 800 öğrenci vardır. Demografik özellikleri belirlemek için bir soru formu ve intihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ) uygulanmıştır. Öğrencilerin sınıflarında grup uygulaması yapılmıştır. Lise ve üniversite öğrencilerinin lOÖ'den aldıkları puan oldukça yüksektir. Lise öğrencileri için X: 65.33, üniversite öğrencileri için X: 59.5l'dir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde her iki grupta da erkek öğrencilerin intihar olasılığı ölçeğinden aldıkları ortalama puan kızlardan daha yüksek olarak saptanmıştır. Alt ölçekler açısından değerlendirildiğinde grubun en yüksek puanı umutsuzluk alt ölçeğinden aldığı görülmektedir. Elde edilen bulgular lise ve üniversite öğrencilerinin intihar olasılığı açısından risk grubunu oluşturduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ergenlik, intihar olasılığı ölçeği, intihar fikri.

Ayşe Gülsen CEYHUN, Birsen CEYHUN. The Use of Suicide Probability Scale in High School and University Students in Turkey. J Clin Psy. 2003; 6(4): 217-224
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale