ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Relationships Between, Personality Characteristics, Hopelessness, Helplessness Hap/essness and Problem Solving Style in Turkish University Students [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(2): 88-97

The Relationships Between, Personality Characteristics, Hopelessness, Helplessness Hap/essness and Problem Solving Style in Turkish University Students

Sevginar Vatan1
Uz.Dr., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

Objectives: The present study aimed at investigating variables related to problem solving styles in university students in Turkey. Accordingly, personality traits, hopelessness, helplessness and haplessness levels and their prediction power on problem solving styles are aimed to be examined. Method: For these purposes 165 university students completed questionnaires mentioned above. Results: Findings of the analyses revealed that income level was a predictor of Mindful and Self-confident Problem Solving Approaches. After demographic variables were controlled, significant relationship was found among "Conscientiousness" personality trait and Impatient, Avoidant, Self-confident and Planned Problem Solving Approaches. Moreover, a significant relationship was found among "Negative Valence" and Evaluative and Avoidance Problem Solving Approaches. Results also displayed that Openness was as a predictor of Mindful, Evaluative, Self-confident and Planned Problem Solving Approaches. Neuroticism was as a predictor of only Planned Problem Solving Approach. Beside all of these, significant relationship was found among Hopelessness and Mindful and Self-confident Problem Solving Approaches. Helplessness had a negative and significant relationship with Avoidance and Planned Problem Solving Approaches. Haplessness predicted only Impatient Problem Solving Approach. Conclusion: The results were discussed in the light of the related literature and dependent recommendations to the area were given.

Keywords: Key Words: Personality traits, problem solving, hopelessness, perception of control.

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Umutsuzluk, Çaresizlik ve Talihsizlik Düzeyleri ile Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Sevginar Vatan1
Uz.Dr., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, umutsuzluk, çaresizlik, talihsizlik ile problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve problem çözme yaklaşımlarını yordayan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda Hacettepe Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim gören toplam 165 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre kontrol değişkenlerinden sadece “toplam gelir düzeyi" Değerlendirici ve Kendine Güvenen Yaklaşım ile anlamlı ilişki göstermiştir. Çalışmadaki demografik özelliklerden oluşan kontrol değişkenleri kontrol edildikten sonra "Sorumluluk" kişilik özelliği Aceleci ve Kaçıngan Değerlendirici, Kendine Güvenen ve Planlı Problem Çözme Yaklaşımları ile anlamlı ilişki göstermiştir. "Olumsuz Değerlik" kişilik özelliği Düşünen Problem Çözme Yaklaşımı ve Kaçıngan Yaklaşımla ilişkili bulunmuştur. "Gelişime Açıklık" kişilik özelliği Düşünen, Değerlendirici, Kendine Güvenen ve Planlı Problem Çözme Yaklaşımları ile anlamlı ilişki göstermiştir. "Nörotizm" kişilik özelliği ise sadece Planlı Problem Çözme Yaklaşımının yordayıcıları arasında yer almıştır. Ayrıca "Umutsuzluk", Düşünen ve Kendine Güvenen Yaklaşımlar ile anlamlı ilişkili bulunmuştur. "Çaresizlik" ise Kaçıngan Yaklaşım ve Planlı Yaklaşım ile negatif ilişkili bulunmuştur. 'Talihsizlik" ise sadece Aceleci Yaklaşımın yordayıcıları arasında yer almıştır. Sonuç: Bu bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve alan için önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kişilik özellikleri, problem çözme, umutsuzluk, kontrol algısı,

Sevginar Vatan. The Relationships Between, Personality Characteristics, Hopelessness, Helplessness Hap/essness and Problem Solving Style in Turkish University Students. J Clin Psy. 2013; 16(2): 88-97
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale