ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Internet addiction and its relation with psychopathology in adolescents: A cross-sectional study (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 329-337 | DOI: 10.5505/kpd.2019.80488

Internet addiction and its relation with psychopathology in adolescents: A cross-sectional study (tur)

Özlem Hekim1, Zeynep Goker2, Hilal Aydemir2, Esra Çöp2, Gülser Dinç2, Özden Üneri3
1Ankara University of Health Sciences, Gulhane Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Department.
2University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Department
3Ankara Yildirim Beyazit University Medical School Child and Adolescent Psychiatry Department.

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the relation between psychiatric diagnoses and internet usage in a clinical sample of adolescents and determine the pattern of internet use.

METHODS: Adolescents aged 13-17 years who admitted to a child-adolescent psychiatry outpatient clinic for some emotional or behavioral problems were included. Psychopathologies were evaluated via clinicial interview and sociodemographic form and internet addiction scale were applied to be fulfilled. p <.05 was accepted to be significant for dual comparisons, p<.017 for triple and p<.012 for quadriple comparisons.

RESULTS: There were 161 adolescents with 64% (n = 103) of all were girls. Internet usage and internet addiction scale variables pointed out that there was a relation between age, internet usage duration and internet addiction. Psychiatric diagnoses distribution was significantly higher among adolescents as 73.9% of all had at least one psychiatric disorder. Major depressive disorder was found to be significantly higher in addictive and risky groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings point out that there is a relation between internet addiction and psychiatric disorders especially major depressive disorder. These results could support the studies in this field as adolescents who have any psychiatric disorders ought to be evaluated for internet addiction.

Keywords: adolescent, internet addiction, psychopathology

Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikopatoloji ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma (tur)

Özlem Hekim1, Zeynep Goker2, Hilal Aydemir2, Esra Çöp2, Gülser Dinç2, Özden Üneri3
1Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada klinik örneklemde mevcut ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımı ile internet kullanımı arasındaki ilişkinin araştırılması ve internet kullanım örüntülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma örneklemini çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine çeşitli duygusal ve davranışsal sorunlar ile ilk kez başvuran, 13-17 yaş aralığında, ergenler oluşturmuştur. Ergenlerde psikopatoloji, klinik görüşme yapılarak değerlendirilmiştir ve ergenlerden sosyo-demografik bilgi formu ve internet bağımlılığı ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde ikili karşılaştırmalarda p <.05, üçlü karşılaştırmalarda p <.017, dörtlü karşılaştırmalarda p <.012 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Örneklem %64’ü (n = 103) kız, 161 ergenden oluşmaktadır. İnternet kullanım özellikleri ile internet bağımlılık ölçeğine göre belirlenen gruplar arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, internette geçirilen süre ve yaş ortanca dağılımları açısından gruplar arasında internet bağımlılığı lehine anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır. Psikiyatrik bozukluklar açısından gruplar arası dağılım oranları incelendiğinde ergenlerin, %73,9’unda en az bir psikiyatrik bozukluk varlığı saptanmış ve bu tanılar arasında major depresif bozukluk tanısının bağımlı ve riskli grupta istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre ergenlerde internet bağımlılığı ile psikiyatrik bozukluklar ve özellikle major depresif bozukluk arasında yakın bir ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışma bulgularının, ergenlik dönemi psikiyatrik tanı alan hasta populasyonunda internet bağımlılığını değerlendirme açısından ilgili yazına önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ergen, internet bağımlılığı, psikopatoloji

Özlem Hekim, Zeynep Goker, Hilal Aydemir, Esra Çöp, Gülser Dinç, Özden Üneri. Internet addiction and its relation with psychopathology in adolescents: A cross-sectional study (tur). J Clin Psy. 2019; 22(3): 329-337

Corresponding Author: Özlem Hekim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale