ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(1): 28-40

Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment

Melis Sedef KAHRAMAN1, Seher Olga Güriz2, Kadir Özdel2
1Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi, 6 Aile Mahkemesi
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

The objective of the review is to provide general infor- mation about approaches for biological and mostly psy- chological treatments of obesity conceptualized as a dis- order which has biological, psychological and social components. Another aim of the current review is to fill the gap in the literature regarding these approaches. In order to find out the relevant literature, the search was conducted based on the Pub Med, Web of Science and Google Scholar data bases. The combination of key words consisting of "obesity", "diet", "surgery", "treat- ment", "cognitive", "behavioral", "pharmacological", and "psychotherapy" and their Turkish counterparts were used during the literature search. Up to date papers and re-testable data were included in this article. It can be concluded that various treatment modalities in treat- ment of obesity are significantly beneficial. However it does not seem to be the case that one obesity treatment is useful for everyone. It is reported that pharmacother- apy and surgical interventions were effective especially for some patient sub-groups such as the people with morbid obesity. Rather than the people with morbid obesity, the other sub-groups need multi-treatment methods. In this regard, the foremost approach which is the psychological method is required to be integrated into the treatment of obesity. Although these kind of combined interventions show favorable results, further psychological interventions should be improved for pre- vention of relapse of obesity after desired results achieved with the help of diet. When relatively long term effects of interventions are considered, public based pre- vention studies may be more promising in terms of decreasing the prevalence of obesity.

Keywords: Key Words: Obesity, treatment, psychotherapy.

Yetişkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Melis Sedef KAHRAMAN1, Seher Olga Güriz2, Kadir Özdel2
1Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi, 6 Aile Mahkemesi
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Bu gözden geçirmenin amacı biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenleri olan bir bozukluk olarak kavramsal- laştırılan obezitenin tedavisiyle ilgili biyolojik, ağırlıklı olarak da psikolojik yaklaşımlara dair genel bir çerçeve çizmek ve Türkçe yazında bu alanda görünen boşluğu doldurmaktır. Bu amaçla PubMed, Web of Science ve GoogleScholar veri tabanları esas alınarak alandaki yazın taranmıştır. Taramada "obezite", "diyet", "cerrahi", "tedavi", "bilişsel", "davranışçı" ,"ilaç" ve "psikoterapi" anahtar sözcükleri ve bu sözcüklerin İngilizce karşılıkları çeşitli kombinasyonlarda kullanılmıştır. Tarama sonucun- da güncel yayınlar ve tekrar edilebilirliği olan veriler göz- den geçirmeye dahil edilmiştir. Birçok yöntemin obezitenin tedavisinde anlamlı bir düzeyde yararlı olduğu söylenebilir. Ancak obeziteyle mücadelede tek bir yöntemin tüm kişilerde başarılı olması mümkün gözük- memektedir. Özellikle morbid obezler gibi bazı hasta gru- plarında farmakolojik ve cerrahi tedavilerin uygulan- abilirliği ve etkinliği tespit edilmiştir. Ancak bu gruba girmeyen hastaların birçoğunda psikolojik yöntemler başta olmak üzere birden fazla yöntemin bir arada kul- lanılması gerekmektedir. Her ne kadar bu tedavi kombi- nasyonlarından olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiş olsa da özellikle diyetle sağlanan başarının devam etti- rilmesinde daha etkin psikolojik yöntemlerin geliştirilme- sine ihtiyaç vardır. Tedavinin uzun süreli etkisinin göreceli başarısı göz önüne alındığında toplumsal düzeyde yapılacak önleyici çalışmaların obezitenin görülme sık- lığını azaltmak adına umut verici olabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Obezite, tedavi, psikoterapi.

Melis Sedef KAHRAMAN, Seher Olga Güriz, Kadir Özdel. Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment. J Clin Psy. 2014; 17(1): 28-40
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale