ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Pulmonary Thromboembolism Associated With Risperidone: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(1): 49-53

Pulmonary Thromboembolism Associated With Risperidone: A Case Report

Ebru Altıntaş1, Nazan Şen1, Nilgün Taşkıntuna2
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri Kliniği, Adana
2Başkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri Kliniği, Ankara

There are acquired risk factors such as age, smoking, trauma, immobilation and genetic risk factors such as protein C, S and antitrombin III deficiency, disfibrinogen- emy playing role in the development of Venous Thromboembolism (VTE). Association between conven- tional antipsychotic medications and VTE has been strengthened as a result of the published studies and case reports. Specially it is known that low potency antipsychotic drugs were more associated with VTE develops than high potency antipsychotics (8). Uptill now, the risk of development VTE was limited by clozap- ine, contemporarily the association between other sec- onder generation antipsychotics especially with olanza- pine and risperidone was reported by case reports and limited studies. The biological mechanism antipsycotic induced VTE is unkown, also it is thought that putting on weight , high body mass index (BMI), sedative life style developing with the use of these drugs could be the risk factors. Atypical antipsychotics are widely used for mental disorders firstly as schizophrenia and an increased risk of adverse effects have been reported. With this case report, we wanted to draw attention to the relation between atypical APs and VTE -which some- times can cause sudden death.

Keywords: Key Words: Risperidone, venous thromboembolism, antipsychotic.

Risperidon Kullanımına Bağlı Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu

Ebru Altıntaş1, Nazan Şen1, Nilgün Taşkıntuna2
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri Kliniği, Adana
2Başkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikiyatri Kliniği, Ankara

Venöz tromboemboli (VTE) gelişiminde ileri yaş, sigara kullanımı, travma, hareketsizlik gibi bazı kazanılmış ve protein C, S ve antitrombin III eksikliği, disfibrinojenemi gibi kalıtımsal risk faktörleri rol oynamaktadır. Konvansiyonel antipsikotik (AP) kullanımı ile VTE gelişme riskinin arttığına ilişkin bazı çalışmalar ve olgu sunumları yayınlanmıştır. Özellikle düşük güçlü antipsikotiklerin kul- lanımına bağlı olarak venöz tromboemboli geliştiği bilin- mektedir. Günümüze kadar VTE gelişimi için risk klozapin ile sınırlıyken, günümüzde olanzapin ve risperidon ile VTE ilişkisi olgu sunumları ve sınırlı sayıda çalışma ile bildirilmiştir. Atipik AP'lerin kullanımına bağlı gelişen VTE'nin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, bu ilaçların kullanımına bağlı gelişen kilo artışı, yüksek beden kitle indeksi (BKİ), hareketsiz yaşam biçiminin VTE için risk faktörü olabileceği düşünülmüştür. Atipik anti- psikotikler son yıllarda başta şizofreni olmak üzere birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanıl- maktadır ve yan etkilerin oluşum riskinde artış bildirilmiştir. Bu olgu sunumu ile atipik AP'ler ve kimi zaman ani ölüme yol açabilen VTE arasındaki ilişkiye dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Risperidon, venöz tromboemboli, antipsikotik.

Ebru Altıntaş, Nazan Şen, Nilgün Taşkıntuna. Pulmonary Thromboembolism Associated With Risperidone: A Case Report. J Clin Psy. 2014; 17(1): 49-53
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale