ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Investigation of Hair Lead Level in Autistic Children [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 213-216

Investigation of Hair Lead Level in Autistic Children

Özgür YORBIK1, Bengü DİLAVER0, Adnan CAN SEVER0, Cemal AK Ay0, Ahmet SAYAL0, Teoman SÖHMEN2
1Uz. Dr GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Prof. Dr., GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Lead is a toxic element for central neural system. It was reported that subjects with autism had increased level of lead than controls. The aim of this study is to investigate hair lead levels of autistic children without pica and healthy children. Hair lead levels were measured with graphide furnace spectrophotometry in hair samples that were obtained from occipital regions of 35 children with autism and 29 healty children. Any significant difference for hair lead levels was not found between the autistic children and healthy children (p>.05). This study supported that autistic disorder was not related to increased hair lead level.

Keywords: Key Words: Autism, lead, etiology.

Otistik Çocuklarda Saç Kurşun Düzeylerinin Araştırılması

Özgür YORBIK1, Bengü DİLAVER0, Adnan CAN SEVER0, Cemal AK Ay0, Ahmet SAYAL0, Teoman SÖHMEN2
1Uz. Dr GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Prof. Dr., GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kurşun merkezi sinir sistemine toksik etkisi olan bir elementtir. Bazı araştırmalarda kurşunun otistik bireylerde kontrol grubuna göre yüksek düzeylerde olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmanın amacı pikası olmayan otistik çocuklar ile sağlıklı çocukların saç kurşun düzeylerini araştırmaktır. Otuzbeş otistik çocukta ve 29 sağlıklı çocukta oksipital bölgeden alman saç örneklerinde grafit fırınlı spektrofotometri yöntemi ile kurşun düzeyleri ölçüldü. Otistik çocukların saç kurşun düzeyi ile sağlıklı çocukların saç kurşun düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadı (p>.05). Bu çalışma otistik bozukluğun yüksek kurşun düzeyleriyle ilişkili olmadığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Otizm, kurşun, etiyoloji.

Özgür YORBIK, Bengü DİLAVER, Adnan CAN SEVER, Cemal AK Ay, Ahmet SAYAL, Teoman SÖHMEN. Investigation of Hair Lead Level in Autistic Children. Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 213-216
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale