ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
An Evaiution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(1): 44-50

An Evaiution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital

Ayşe Köroğlu1, Fatmagül Helvacı Çelik1, Murat Aslan1, Çiçek Hocaoğlu2
1Dr. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,
2Doç.Dr. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize

Objectives: In this study the distribution of psychiatric consultation in a training and research hospital was evaluated in terms of socio-demographic characteristics, the clinics which referred consultation, reasons for referral, psychiatric diagnoses and treatments. Method: The psychiatric assessments of the patients, at the age of 18 and over, who were hospitalized in Rize Training and Research Hospital from 1st July, 2009 to 30th June, 2010 and required to get psychiatric consultation was recorded on a structured form. Results: Study group consisted of 405 inpatients treated in other clinics and required to get psychiatric consultation. The average age of the patients is 43 ±18.6 and 137 ( 35.4 %) of them are male and 268 ( 64.6%) of them are female. The most frequent referrals were from internal medicine (24.2%), chest diseases (15.2%), and neurosurgery (13.6%) clinics. The most frequent causes of psychiatric consultations were agitation (27.3%), depressive symptoms (17.0%), and evaluation of the patients without indicating any reason for consultation referral (16.8%) and suicide attempts (14.1%). The distribution of psychiatric diagnoses was depression (31.8%), organic mental disorders (18.3%), anxiety disorders (15.0%) and adjustment disorders (14.3%). Among all patients 65.4% were treated with antidepressants, 10.8% with antipsychotics and 6.7% with benzodiazepines; 17.1% of twere offered to be followed up without drug treatment. Conclusion: Psychiatric consultation formal request rate was determined 1.35% in our study. This conclusion is similar to those of other relevant studies in literature. The results of our study emphasizes the importance of psychiatric consultation.

Keywords: Keywords: Education hospital, psychiatric consultation, inpatient.

Bir Eğitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Ayşe Köroğlu1, Fatmagül Helvacı Çelik1, Murat Aslan1, Çiçek Hocaoğlu2
1Dr. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği,
2Doç.Dr. Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize

Amaç: Bu çalışmada, bir eğitim hastanesinde verilen psikiyatrik konsültasyon hizmetlerinin hastaların sosyo- demografik özelliklerine, konsültasyon isteyen kliniklere, konsültasyon istem nedenlerine, hastaların psikiyatrik tanı ve tedavilerinin dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 1 Temmuz 2009- 30 Haziran 2010 tarihleri arasında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 18 yaş ve üstü hastaların psikiyatrik değerlendirmeleri yapılandırılmış bir forma kaydedilmiştir. Tanısal değerlendirme DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre yapılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunu psikiyatri dışı kliniklerde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 405 hasta oluşturmuştur. 137'si (%35.4) erkek, 268'si (%64.6) kadın hastaların yaş ortalaması 43±18.6'dir. En sık psikiyatri konsültasyonu isteyen bölümler; iç hastalıkları (%24.2), göğüs hastalıkları (%1 5.2) ve beyin cerrahisidir (% 13.6). Konsültasyon istemlerinin büyük kısmı; aji- tasyon (%27.3), depresif bulgular (%17.0), konsültasyon isteme gerekçesi göstermeksizin hastanın psikiyatrik yönden değerlendirilmesi (%16.8) ve intihar girişimi (%14.1) nedeniyledir. Psikiyatrik tanı dağılımı ise depresif bozukluklar (%31.8), organik mental bozukluklar (%18.3), anksiyete bozuklukları (%15) ve uyum bozuklukları (%14.3) şeklinde sıralanmıştır. Hastaların %65.4'ü antidepresanlarla, %10.8'i antipsikotiklerle, %6.7'si ben- zodiazepinlerle tedavi edilmiş; %17.1'ne ilaçsız izlem önerilmiştir. Sonuç: Çalışmamızda psikiyatri konsültasyon istem oranı %1.37 olarak saptanmıştır. Bu sonuç ülkemizde bu alanda yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerdir. Çalışmamızın sonuçları psikiyatrik konsültasyonun önemini vurgular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Eğitim hastanesi, psikiyatri konsültasyonu, yatan hasta.

Ayşe Köroğlu, Fatmagül Helvacı Çelik, Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu. An Evaiution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital. J Clin Psy. 2011; 14(1): 44-50
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale