ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Psycho-oncology in the point of view of Oncology Doctors: [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(2): 67-73

Psycho-oncology in the point of view of Oncology Doctors:

Haldun Soygür1, Elvan Özalp2, Eylem Şahin Cankurtaran2, Hüseyin Karşıgil3, Gazanfer Özenci3
1DOÇ. Dr Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz Dr Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Psikolog, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Objective: The goal of the study was to determine the level of information of the doctors on Consultation- Liaison Psychiatry (CLP) and psycho-oncology (PO) at the beginning of settling of a psychiatry clinic and two years later. Method: Two hundred and seventeen doctors working in the hospital were applied a questionnaire, which was prepared by us for obtaining information about the doctor's opinions on CLP and PO. The questionnaire was reapplied in the same way two years after. Doctors answered the questionnaire by choosing one of four options: "high", "moderate", "low", "any". Results: On first application, the rate of answering the questionnaire was 48.3%; after two years, the rate was higher than previous application (68.2%). The level of information on CLP and PO of the doctors increased in two years time (p=0.001). Doctors answered positively that psychiatrist have to be included in oncology team on the first application 50%, two years after 78%, (p=0.0001). The frequency of pscychiatric consultation ratios were 16% "high", 33% "moderate", 37% "low" ve 14% "any "after two years ratios were 25 % “high", 49% moderate,22% "low", 4% "any" (p=0.002). Conclusion: According to the results of questionnaire; doctors working in our hospital have been much more informed on CLP and PO in two years time, interested in much more about their patients' psychiatric complaints and they have frequently consultated their patients and especially explained that psychiatrists have to be included in oncology team.

Keywords: Key Words: Consultation-Liaison psychiatry, psychooncology, oncologists.

Onkoloji Hekimlerinin Gözünden Psiko- onkoloji:

Haldun Soygür1, Elvan Özalp2, Eylem Şahin Cankurtaran2, Hüseyin Karşıgil3, Gazanfer Özenci3
1DOÇ. Dr Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz Dr Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Psikolog, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kliniğimizin, konsültasyon- liyezon psikiyatrisi (KLP) ve psiko-onkoloji (PO) hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve bu kavramların, onkoloji hastanesinde çalışan hekimlerin gözünden nasıl göründüğünün, kliniğimizin kuruluşunun başlangıcında ve iki yıl sonra ne gibi değişiklikler içerdiğinin araştırılmasıdır. Yöntem: Hastanemizde çalışan 217 hekime KLP ve PO hakkındaki görüşlerini öğrenmeyi amaçlayan, kliniğimiz tarafından hazırlanan bir anket formu uygulanmış, iki yıl sonra uygulama aynı yöntemle tekrarlanmıştır. Bulgular: İlk uygulamada anketin yanıtlanma oranı %48.3 iken; iki yıl sonraki uygulamada %68.2'ye yükselmiştir. Hekimlerin KLP ve PO konusunda iki yıl içinde bilgi düzeyleri artmıştır (p=0.001). Hekimler, psikiyatri çalışanlarının onkoloji tedavi ekibinin bir parçası olması gerekliliği ile ilgili olarak ilk uygulamada %50 oranında, iki yıl sonra %78 oranında evet diyerek yanıtlamışlardır (p=0.0001). Hekimlerin psikiyatri konsültasyonu isteme sıklıkları ile ilgili yanıtları ilk uygulamada %16 oranında "fazla", %33 oranında "orta", %37 oranında "az" ve %14 oranında "hiç" şeklindeyken, iki yıl sonraki uygulamada %25 oranında "fazla", %49 oranında "orta", %22 oranında "az" ve %4 oranında “hiç" şeklinde olmuştur (p=0.002). Sonuç: İki yıl içinde hastanemizde çalışan hekimlerin hastalarının ruhsal yakınmalarını daha çok sorguladıkları ve psikiyatri konsültasyonu isteme sıklıklarının arttığı, en önemlisi de ruh sağlığı çalışanlarının onkoloji ekibinin içinde olmaları gereğine daha çok inandıkları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, psiko-onkoloji, onkoloji hekimleri.

Haldun Soygür, Elvan Özalp, Eylem Şahin Cankurtaran, Hüseyin Karşıgil, Gazanfer Özenci. Psycho-oncology in the point of view of Oncology Doctors:. J Clin Psy. 2005; 8(2): 67-73
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale