ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers in Turkey [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2015; 18(1): 15-23

Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers in Turkey

Ayten Zara1, Ferhat Jak İçöz1

Objectives: This research investigated the secondary traumatic stress amongst mental health workers in Turkey in relation to professional, demographic factors and personal traumatic history. Method: 205 mental health workers from different professional background such as psychologist, psychiatrist, counseling psychologist, social worker and volunteers participated in this study. The research data was collected from professionals working in the East, Southeast and West Region of
Turkey by using the demographic information form, and the Trauma Attachment Belief Scale. Results: This research has found a high level of secondary traumatic stress in mental health workers. Mental health workers with personal trauma history and who work in East and
South-East Region of Turkey reported more secondary traumatic stress. Conclusion: Specializing in working with traumatic stress field and receiving supervision were found to have a preventive effect against the secondary traumatic stress. The findings of this research is important with regards to facilitating work with traumatized people and preventing mental health workers getting stress.

Keywords: Stress, trauma, mental health workers, secondary traumatic stress, post-traumatic stress.

Türkiye’de Ruh Sağlığı Alanında Travma Mağdurlarıyla Çalışanlarda İkincil Travmatik Stres

Ayten Zara, Ferhat Jak İçöz
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, ikincil travmatik stresin Türkiye’de ruh sağlığı alanında travma mağdurlarıyla çalışanlar üzerindeki etkileri; mesleki, demografik, ve kişisel travma geçmişi etkenleri dikkate alınarak incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya psikolog, psikiyatr, psikolojik danışman, sosyal hizmet görevlisi ve gönüllüler –yani psikoloji ve psikiyatri stajerleri olmak üzere iki yüz beş kişi katılmıştır. Katılımcılardan veriler, “Travma Bağlanma İnanç Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kitapçığı posta ve internet dolaşımı yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri Türkiye’nin doğu, batı ve ortasında çalışan meslek gruplarından toplanmıştır.
BULGULAR: Bu araştırma, travma mağdurlarıyla çalışanlarda yüksek oranda ikincil travmatik stres oranı bulmuştur. Katılımcıların başkasına saygı ve öz güvenlik alanlarında diğer alanlara göre daha fazla bozulma yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Geçmişte bir travmatik deneyimi olan ve Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda çalışan profesyonellerde ikincil travmatik stres yaşama riski daha fazla görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Travma mağdurlarıyla nasıl çalışılacağı üzerine alınan eğitim ve gözetimin ikincil travmatik stresi önleyici bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bu araştırma sonuçları Türkiye’de travma üzerinde çalışmayı kolaylaştırıcı sağaltım çerçevesi sunması ve travma alanında çalışanların ruh sağlığını koruyucu bilgileri sunması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Stres, Travma, Ruh Sağlığı Çalışanları, İkincil Travmatik Stres, Travma Sonrası Stres

Ayten Zara, Ferhat Jak İçöz. Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers in Turkey. Turkish J Clin Psy. 2015; 18(1): 15-23

Corresponding Author: Ayten Zara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale