ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The effect of psychoeducation applied to the caregivers of schizophrenic patients on the emotion expressions of the caregivers and the positive and negative syndrome scale scores of the patients (tur) [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2019; 22(3): 286-297 | DOI: 10.5505/kpd.2019.32559

The effect of psychoeducation applied to the caregivers of schizophrenic patients on the emotion expressions of the caregivers and the positive and negative syndrome scale scores of the patients (tur)

Müge Bulut1, Hülya Arslantaş2, Ferhan Dereboy3
1Aydın Adnan Menderes University Practice And Research Hospital Psychiatry Service, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University Faculty Of Nursing And Mental Health Nursing Department, Aydın, Turkey
3Aydın Adnan Menderes University School Of Medicine Department Of Psychiatry, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to determine the effect of the psychoeducation given to the caregivers of patients diagnosed with schizophrenia on the expressed emotion of caregivers and positive and negative syndrome scale of patients.

METHODS: The research was carried out between September 2012 and October 2013 with patients diagnosed with schizophrenia in the psychiatry outpatient clinic of a university on the western side and their caregivers. In the research, trial model with pre-test & post-test control group, one of the semi-experimental trial models, was used. A total of 107 patients and caregivers were invited to the study via phone numbers obtained from psychiatric outpatient clinic records. 17 of these were not reached and 28 patients and caregivers refused to participate in the study. The research was conducted with 62 patients and caregivers who agreed to participate in the study. Two of the 32 caregivers who constituted the control group refused to provide information for follow-up evaluations. While patients in both the study and control groups were treated as usual, eight sessions of psychoeducation were administered to the caregivers in the study group for two semesters, one month. Percentage, standard deviation and arithmetic mean were calculated for evaluation of demographic information. In the pretest-posttest evaluation, the differences between the two matched groups were tested. Repeated measures variance analysis was applied to examine the effect of family education on the participants' expressed emotion scores.

RESULTS: As a result of the analysis of variance, it was found that the change in the expressed emotion scores of the family members was moderate and significant effect of psychoeducation (F1.58=20.55; p<0.05; ηp2=0.265). As a result of two-way mixed variance analysis a significant decrease in positive (ηp2=0.57), negative (ηp2=0.50), general psychopathology (ηp2=0.59) and total (ηp2=0.64) PANSS scores during the follow-up period of psychoeducation caregivers. It is determined to be.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was found that the expressed emotion scores of caregivers who participating in education decreased. On the other hand it was found that the expressed emotion scores of caregivers in the study group increased and PANSS scores of patients who received care were decreased. For this reason, psychoeducation programs should be added to daily psychiatric clinic practices and community mental health center practices.

Keywords: Schizophrenia, psychoeducation, caregiver, emotion expression.

Şizofreni hastalarının bakım vericilerine uygulanan psikoeğitimin bakım vericilerin duygu dışavurumlarına ve hastaların pozitif ve negatif sendrom ölçeği puanlarına olan etkisi (tur)

Müge Bulut1, Hülya Arslantaş2, Ferhan Dereboy3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Aydin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada şizofreni tanılı hastaların bakım vericilerine verilen psikoeğitimin bakım vericilerin duygu dışavurumlarına ve hastaların pozitif ve negatif sendrom ölçeği puanlarına olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Eylül 2012 -Ekim 2013 tarihleri arasında batıda bir ilde bir üniversitesinin uygulama ve araştırma hastanesi psikiyatri polikliniğinde şizofreni tanısı konan hastalarla ve onların bakım vericileriyle yapılmıştır. Ön test- son test ve kontrol grubu ile yarı deneysel randomize olmayan kontrollü bir müdahale çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya psikiyatri polikliniği kayıtlarından elde edilen telefon numaraları üzerinden toplam 107 hasta ve bakım verici çağrılmıştır. Bunlardan 17'sine ulaşılamamış ve 28 hasta ve bakım verici çalışmaya katılmayı reddetmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 62 hasta ve bakım vericisi ile araştırma yürütülmüştür. Kontrol grubunu oluşturan 32 bakıcıdan 2 tanesi takip değerlendirmeleri için bilgi vermeyi reddetmiştir. Hem çalışma hem de kontrol grubunda bulunan hastalar her zamanki gibi tedavi alırken, sadece çalışma grubundaki bakım vericilere bir ay boyunca haftada iki kez toplam sekiz seans psikoeğitim uygulanmıştır. Demografik bilgilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, standart sapma ve aritmetik ortalama, ön test-son test değerlendirilmesinde eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi ve katılımcıların duygu dışavurumu puanları üzerinde aile eğitiminin etkisini incelemek amacıyla tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: Yapılan varyans analizi sonucunda aile üyelerinin duygu dışavurumu puanlarında gözlenen değişime psikoeğitimin orta boyda ve anlamlı düzeyde etkisinin olduğu bulunmuştur (F1.58=20.55; p<0.05; ηp2=0.265). Yapılan iki yönlü karma varyans analizi sonucunda psikoeğitim alan bakım vericilerin hastalarının takip süresi boyunca, pozitif (ηp2= 0.57), negatif (ηp2=0.50), genel psikopatoloji (ηp2=0.59) ve toplam (ηp2=0.64) PANSS puanlarında anlamlı bir düşüş olduğu belirlenmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada eğitime katılan bakım vericilerin duygu dışavurumu puanlarının azaldığı, herhangi bir müdahalede bulunulmayan kontrol grubundaki bakım vericilerin duygu dışavurumu puanlarının arttığı ve bakım vericilerin bakım verdikleri hastaların PANSS puanlarında azalma olduğu bulunmuştur. Bu nedenle psikoeğitim programlarının günlük psikiyatri kliniği uygulamalarına ve toplum ruh sağlığı merkezi uygulamalarına eklenmesi uygundur.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, psikoeğitim, bakım verici, duygu dışavurumu.

Müge Bulut, Hülya Arslantaş, Ferhan Dereboy. The effect of psychoeducation applied to the caregivers of schizophrenic patients on the emotion expressions of the caregivers and the positive and negative syndrome scale scores of the patients (tur). Turkish J Clin Psy. 2019; 22(3): 286-297

Corresponding Author: Müge Bulut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale