ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Stressful Life Events in Vitiligo and Chronic Urticaria [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(1): 17-26

Stressful Life Events in Vitiligo and Chronic Urticaria

Meltem Sukan1, Fulya Maner2
1Uz.Dr., Mardin Devlet Hastanesi Psikiyatri Birimi, Mardin
2Doç.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objective: This study was designed to investigate the quality and severity of stressful life events in two kinds of skin disorders vitiligo and chronic urticaria. Method: The study population was recruited from dermatology outpatient clinics at four major hospitals in Istanbul. 50 vitiligo, 50 chronic urticaria patients, aged 16-60 years were compared with age- and sex- matched 50 healthy controls. The sample completed the sociodemographical data form, Stressful Life Experiences Screening (SLES) and the SCID-I. Results: Among SCID-I diagnoses, only the rates of dysthymic disorder and generalized anxiety disorder (GAD) were found statistically significantly different between the two skin disorders. The rates of dysthymic disorder were 26%, GAD were 30% in chronic urticaria group in which the difference between the two skin disorders group were statistically significant in which the rates of SCID-I diagnoses were significantly higher in chronic urticaria group than in vitiligo group. Both of the patient groups experienced significantly higher rates of severe accident, injury; death of a spouse, child, close friends exposition to physical violence in childhood and adulthood, and a serious stressful event that was declared to nobody than control group. Conclusion: Our study emphasizes the importance of stressful life events leading to develop some SCID-I diagnoses in vitiligo and chronic urticaria which are skin diseases with different etiopathogenesis and clinical manifestations.

Keywords: Key Words: Vitiligo, chronic urticaria, stress, life events.

Stres Yaratan Yaşam Olaylarının Vitiligo ve Kronik Urtiker Hastalarına Etkisi

Meltem Sukan1, Fulya Maner2
1Uz.Dr., Mardin Devlet Hastanesi Psikiyatri Birimi, Mardin
2Doç.Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada iki cilt hastalığı olan vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında stres yaratan yaşam olaylarının niteliği ve şiddetinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul'da dört büyük hastanenin Dermatoloji Poliklinikleri'ne ayaktan başvuran, vitiligo ve kronik ürtiker tanıları almış, 16-60 yaş arası 50'şer hasta alınmıştır. Kişilere tarafımızdan hazırlanan sosyode- mografik özelliklerin incelendiği soru formu, Stresli Yaşam Olaylarını Tarama Formu (Stressful Life Experiences Screening=SLES) ve SCID-I uygulanmıştır. Bulgular: Flaşta gruplarında, kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha fazla ciddi kaza, yaralanma; eş, çocuk ve yakın arkadaş ölümü; çocuklukta ve erişkinlikte fiziksel şiddet ile karşılaşmış ve tanık olmuşlar; henüz kimseye bahsetmedikleri aşırı derecede stresli bir olay yaşamışlardır. Fler iki cilt hastalığı grubunda, SCID-I tanıları arasında sadece distimik bozukluk ve genelleşmiş anksiyete bozukluğu (GAB) anlamlı olarak farklı bulunmuştur. SCID-l'e göre vitiligo grubunda distimik bozukluk %26, GAB %6; kronik ürtiker grubunda distimik bozukluk %46, GAB %30 oranlarında bulunmuş; ve her iki cilt hastalığı grubunda kronik ürtiker lehine distimik bozukluk ve GAB oranları sıklığı, anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamız stres yaratan yaşam olaylarının, vitiligo ve kronik ürtiker gibi iki farklı et- yopatogenezi olan cilt hastalığında bazı SCID-I tanıları geliştirecek kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Vitiligo, kronik ürtiker, stres, yaşam olayları

Meltem Sukan, Fulya Maner. Stressful Life Events in Vitiligo and Chronic Urticaria. J Clin Psy. 2006; 9(1): 17-26
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale