ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Clozapine-induced Myopathy: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(4): 137-140

Clozapine-induced Myopathy: A Case Report

Fatma Betül Esen1, Özlem Devrim Balaban1

Clozapine is an atypical antipsychotic drug which is effective and mainly used for treatment-refractory schizophrenia. It is also used for treatment-refractory bipolar disorder and found to be effective. But because of its life threatening side effects, it is underutilized. We report a case of a patient with treatment-refractory bipolar disorder who had muscle weakness after the addition of
clozapine to her treatment. A 47 year old woman with bipolar disorder treated with the combination of lithium, valproic acid and antipsychotic drugs for a long time. She had several manic or depressive episodes despite using her medicines regularly. Because of this, the case was considered as treatment-refractory bipolar disorder and clozapine was added to her treatment. She was using clozapine for 1.5 years when her symptoms of tiredness and muscle weakness started. She could not climb up the stairs. She was consulted to a neurology specialist and electromyographic examination was reported as 'mixed neuropathy'. First, lithium treatment was stopped after neurology consultation. As the symptoms of the patient did not improve, her treatment was revised and in the light of literature data it was decided to discontinue the clozapine treatment. After the clozapine treatment was stopped, the severity of her symptoms decreased in a month and she was symptom-free after 2 months. In conclusion, it should be considered that clozapine has some side effects which cause functional deficits and decreases the quality of life besides its life-threatening side effects.

Keywords: Clozapine, myopathy, lithium, bipolar disorder

Klozapine Bağlı Gelişen Miyopati: Bir Vaka Sunumu

Fatma Betül Esen, Özlem Devrim Balaban
Bakırköy Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi

Klozapin, direncli şizofrenide etkinliği gösterilmiş ve kullanımı onaylanmış bir atipik antipsikotiktir. Tedaviye dirençli bipolar bozuklukta da denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Fakat hayatı tehdit eden yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlı kalmıştır. Bu yazıda; bipolar bozukluk tanısıyla takip edilen, tedaviye direnç nedeniyle farmakoterapisine klozapin eklenen ve sonrasında kas güçsüzlüğü gelişen bir vakanın sunulması amaçlanmıştır. 30 yıldır bipolar bozukluk tanısıyla tedavi görmekte olan 47 yaşındaki kadın hasta uzun dönem lityum, valproik asit ve antipsikotik kombinasyon tedavisi ile izlenmiş, ilaçları düzenli kullandığı dönemlerde de ataklarının olması nedeniyle tedaviye dirençli olarak değerlendirilerek tedavisine klozapin eklenmiştir, Halsizlik ve kas güçsüzlüğü şikayetleri başladığında, hasta yaklaşık 1,5 yıldır klozapin kullanmaktaydı. Nörolojiye danışılan ve elektomyografisi sonucunda ‘mikst tip nöropati’ saptanan hastanın şikayetleri, klozapin kesilmesini takip eden 1 ay içerisinde azalmış, 2 ay sonra tamamen geçmiştir. Sonuç olarak, klozapinin hayatı tehdit eden yan etkileri yanında yaşam kalitesini bozan, kişinin işlevselliğini azaltan yan etkilerinin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Klozapin, miyopati, lityum, bipolar bozukluk

Fatma Betül Esen, Özlem Devrim Balaban. Clozapine-induced Myopathy: A Case Report. J Clin Psy. 2015; 18(4): 137-140

Corresponding Author: Fatma Betül Esen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale