ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Cognitine Impairments in Behçet's Disease Without Neurological Involvement [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(4): 187-198

Cognitine Impairments in Behçet's Disease Without Neurological Involvement

Nurper Erberk Özen1, Ahu Birol2, Cumhur Boratav1, Mukadder Koçak3
1Yrd. Doç. Dr. Psikiyatri Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Vrd. Doç. Dr.,Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
3Doç. Dr. Dermatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Objective: Behçet's Disease (BD) is a chronic disorder of unknown aetiology with neurologic involvement. BD with neurologic involvement is known as neuro-Behçet's Disease. In literature, BD related neuropsychological studies are based on mostly the neuro-BD group. The cognitive impairment is encountered in medical diseases as much as in neurologic and psychiatric diseases. The cognitive impairment in chronic diseases may be seen due to a comorbid depression or independently.The aim of this study is to assess the depression status and cognitive function in BD without neurologic involvement. Method: Thirty patients with non-active BD from the outpatient dermatology clinic and thirty matched healthy controls were studied. All patients were fulfilled the criteria of the International Study Group for BD and were excluded if they had any neurologic involvement. To assess the cognitive function and the depression status, Wisconsin Card Sorting Test -WCST, Stroop Test- TBAG version (ST-TBAG) and Beck Depression Inventory- BDI were administered respectively. Results: The test performances of the BD group, when compared with the control group, were much worse. Although some test scores were influenced by gender, age and education, there was no significant association between BDI and the test scores. Conclusion: Data obtained from the test scores suggest that the cognitive impairment in BD without neurologic involvement may be affected by various factors other than depression.

Keywords: Key Words: Behçet's disease, cognitive impairment, depression.

Nörolojik Tutulumu Olmayan Behçet Hastalarında Bilişsel Bozukluklar

Nurper Erberk Özen1, Ahu Birol2, Cumhur Boratav1, Mukadder Koçak3
1Yrd. Doç. Dr. Psikiyatri Anabilim Dalı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Vrd. Doç. Dr.,Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
3Doç. Dr. Dermatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) kronik seyirli, nörolojik tutulum yapabilen, etiyolojisi belirsiz bir hastalıktır. Nörolojik tutulum olan BH, nöro-Behçet hastalığı (NBH) olarak bilinir. Yazında BH ile ilgili nöro-psikiyatrik çalışmalar çoğunlukla NBH olan grupta yapılmıştır. Pek çok psikiyatrik ve nörolojik hastalıkta olduğu kadar, tıbbi hastalıklarda da bilişsel işlevlerin bozulduğu bilinir. Kronik hastalıklarda bilişsel işlev bozukluğu, hastalığa eşlik eden depresyona bağlı ya da ondan bağımsız olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı, nörolojik tutulumu olmayan BH hastalarının depresyon düzeyi ve bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: BH tanısı ile dermatoloji kliniği tarafından izlenen, hastalıkları açısından aktif dönemde olmayan 30 hasta ile 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Hastalar International Study Group (ISG) BH tanı kriterlerini karşılıyordu ve aynı kriterlere göre hiç birinde NBH yoktu. Hastaların bilişsel işlevleri Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) (Wisconsin Card Sorting Test -WCST) ve Stroop Testi-TBAG Formu (ST- TBAG) ile, depresyon düzeyleri Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) (Beck Depression Inventory -BDI) ile değerlendirildi. Bulgular: BH grubunun test performansları daha bozuktu; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyleri bazı test skorlarına etkiliydi, ancak BDÖ skoru ile testler arasında anlamlı ilişki saptanamadı. Sonuç: Test skorlarından elde edilen veriler, nörolojik tutulumu olmayan BH'de bilişsel işlev bozukluğuna yol açan depresyon dışında etkenler olabileceğini düşündürüyor.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Behçet Hastalığı, bilişsel bozukluk, depresyon.

Nurper Erberk Özen, Ahu Birol, Cumhur Boratav, Mukadder Koçak. Cognitine Impairments in Behçet's Disease Without Neurological Involvement. J Clin Psy. 2004; 7(4): 187-198
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale