ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The relationship between internet addiction and eating attitudes and obesity related problems among university students (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 266-275 | DOI: 10.5505/kpd.2019.14622

The relationship between internet addiction and eating attitudes and obesity related problems among university students (eng)

Nermin Gündüz1, Onur Gökçen2, Fatma Eren3, Erkal Erzincan4, Özge Timur5, Hatice Turan6, Aslıhan Polat7
1Kütahya Sağlık Bilimleri University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri University Medical Faculty, Evliya Çelebi Traning and Research Hospital, Department of Psychiatry, Kütahya
3Arakli State Hospital, Department of Psychiatry, Trabzon
4Erenköy Mental Health Traning and Research Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul
5Erzurum Traning and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Erzurum
6İstanbul Special Moodist Psychiatry and Neurology Hospital, Department of Psychiatry, İstanbul
7Kocaeli University Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kocaeli

INTRODUCTION: The aim of this research is to examine the prevalance of internet addiction and relationship between internet addiction (IA) and eating attitudes and quality of life in Erzurum Atatürk University faculty students.
METHODS: A total of 466 faculty students from various faculties were included in the study. Sociodemographic data form created by researchers, Young Internet Addiction Scale (IAT), Obesity-Related Problems Scale (OR) and Eating Attitude Test-40 (EAT-40) were applied to the participants. Body Mass Index of the participants was calculated manually by the researchers.
RESULTS: 78.5 of the students were found to have IA. IA was found at a mild level in 52.6% of the students, moderate level in 24.2% and severe level in 1.7%. There was a positive correlation between the total score of IAT and the alcohol use and psychiatric history. There was only a statistically significant relationship between the severity of IA and OR. There was no statistically significant relationship between Body Mass Index (BMI) and EAT-40. When the IAT and BMI, EAT-40 and OR correlation were examined, only a statistically significant but weak relationship was found in OR.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there are some cross-sectional studies, revealing the significant relationship between IA and abnormal eating attitudes, there are also studies revealing no significant relationship. But it is clear that there is no definitive result with the limitations of the current studies.

Keywords: internet addiction, eating attitudes, obesity related problems, university students

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının yeme tutumları ve obezite ilişkili sorunlara etkisi (eng)

Nermin Gündüz1, Onur Gökçen2, Fatma Eren3, Erkal Erzincan4, Özge Timur5, Hatice Turan6, Aslıhan Polat7
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kütahya
3Araklı Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Trabzon
4Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
5Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Erzurum
6İstanbul Özel Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri arasında internet bağımlılığı yaygınlığı ve internet bağımlılığının öğrencilerin yeme tutumları ve yaşam kaliteleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya farklı fakültelerden toplam 466 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcılara yazarlar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu, Young İnternet Bağımlılığı Testi, Şişmanlıkla İlgili Sorunlar Ölçeği (ŞİSÖ) ve Yeme Tutumu Testi-40 (YTT-40) uygulanmıştır. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) araştırmacılar tarafından hesaplanmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin %78,5’inde internet bağımlılığı olduğu tespit edildi. Öğrencilerin %52,6’sında hafif şiddette, %24,2’sinde orta/ılımlı düzeyde, %1.7’sinde ise ağır düzeyde internet bağımlılığı olduğu tespit edilmiştir. İnternet bağımlılığı şiddeti ile alkol kullanımı arasında ve yine internet bağımlılığı şiddeti ile psikiyatrik hastalık özgeçmişi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. İnternet bağımlılığı şiddeti ile ŞİSÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. İnternet bağımlılığı şiddeti puanı ile VKİ, YTT-40 puanı ve ŞİSÖ arasında korelasyon bakıldığında yalnızca ŞİSÖ’de istatistiksel olarak anlamlı olmakla beraber zayıf bir ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar bazı kesitsel çalışmalarda internet bağımlılığı ile yeme tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuşken bazı çalışmalarda ise bu ilişki ortaya konamamıştır. Bu alanda yapılan güncel çalışmaların kısıtlılığı nedeni ile aradaki ilişki net değildir.

Anahtar Kelimeler: internet bağımlılığı, yeme tutumları, obezite ilişkili sorunlar, üniversite öğrencileri

Nermin Gündüz, Onur Gökçen, Fatma Eren, Erkal Erzincan, Özge Timur, Hatice Turan, Aslıhan Polat. The relationship between internet addiction and eating attitudes and obesity related problems among university students (eng). J Clin Psy. 2019; 22(3): 266-275

Corresponding Author: Nermin Gündüz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale