ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Psychiatric Disorders in Medically Ill Inpatients Referred for Consultation in a University Hospital [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(4): 194-201 | DOI: 10.5505/kpd.2016.07108

Psychiatric Disorders in Medically Ill Inpatients Referred for Consultation in a University Hospital

Evnur Kahyacı Kılıç1, Rugül Köse Çınar2, Mehmet Bülent Sönmez2, Yasemin Görgülü2
1Uzunköprü State Hospital, Department Of Psychiatry, Edirne
2Trakya University, School Of Medicine, Department Of Psychiatry, Edirne

INTRODUCTION: The distribution of psychiatric consultations in a university hospital according to the socio-demographical attributes of the patients, the clinics from which the consultations were asked, the psychiatric diseases that were diagnosed and the psychiatric treatments were analyzed in this trial.
METHODS: The consultation forms of the patients aged 18 or more that were being treated in hospital from 1st Janurary to 31th December, 2011 and consulted to the psychiatry clinic were analyzed retrospectively. The diagnoses were made according to DSM- IV-TR diagnostic criteria. The statistical analysis were done with SPSS 20.0 and the results were given as percentage values.
RESULTS: 422 female (54.5%), 353 male (45.5%) totally 755 patients who were under treatment in hospital except psychiatry clinic and conculted to psychiatry were included in this trial. The mean age of the patients were 50.4±15.5. The most common consulting clinics were internal medicine (%35.2), pysical therapy and rehabilitation (%15.2) and general surgery (%9.7). The consulting reasons were depressive complaints (%24.5), psychiatric assesment asking without any reason (%24.3), agitation (%13.4) and as a result of prior psychiatric illness history (%10.1). Pyschiatric illnesses that were diagnosed were adjustment disorder (%19), delirium (%18.1) and depression (%17.4). There were no psychological disease that were providing diagnostic criteria in 23.7% of the patients. 35.2% of the patients were advised treatment with antidepressants, 22.6% with antipsychotics, 9% with benzodiazepines, 1.2% with mood stabilizers but 32 % were not advised any medical treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our investigation emphasizes the importance of consultation liaison psychiatry unit. By collaboration with other clinics, global assesment but not only physical wellness also psychological assesment of the patients will be evaluated.

Keywords: psychiatric consultation, psychiatric disorder, university hospital, inpatient.

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan İstenen Psikiyatrik Konsültasyonların Değerlendirilmesi

Evnur Kahyacı Kılıç1, Rugül Köse Çınar2, Mehmet Bülent Sönmez2, Yasemin Görgülü2
1Uzunköprü Devlet Hastanesi,Psikiyatri Kliniği, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma ile bir üniversite hastanesindeki psikiyatri konsültasyon hizmetlerinin hastaların sosyodemografik özelliklerine, konsültasyon istenen kliniklere, istenme nedenlerine, konulan psikiyatrik tanılara ve verilen psikiyatrik tedavilere göre dağılımı incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 18 yaş ve üstü hastaların psikiyatrik değerlendirmelerinin kaydedildiği konsültasyon formları geriye dönük taranarak değerlendirilmiştir. Tanılar klinik görüşme sonucu DSM-IV-TR tanı kriterlerine göre yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 programı ile yapılmış ve sonuçlar yüzdelik değerler şeklinde verilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya psikiyatri dışı kliniklerde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 422’si (%54.5) erkek, 353’ü (%45.5) kadın toplam 775 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 50.4±15.5’tir. En sık psikiyatri konsültasyonu isteyen bölümler sırasıyla dahiliye (%35.2), fizik tedavi ve rehabilitasyon (%15.2) ve genel cerrahidir (%9.7). Konsültasyon istemleri depresif şikayetler (%24.5), herhangi bir neden belirtmeksizin psikiyatrik değerlendirme (%24.3), ajitasyon (%13.4) ve önceki psikiyatrik tanı ya da tedavi öyküsü (%10.1) nedeniyledir. Konsültasyon sonucu konulan psikiyatrik tanılar ise uyum bozuklukları (%19), deliryum (%18.1) ve depresyon (%17.4) şeklinde sıralanmıştır. Hastaların %23.7’sinde tanı ölçütlerini karşılayan herhangi bir ruhsal hastalık saptanmamıştır. Hastaların %35.2’sine antidepresanlarla, %22.6’sına antipsikotiklerle, %9’una benzodiazepinlerle, %1.2’sine duygudurum düzenleyici ilaçlarla tedavi önerilmiş, hastaların %32’sine ise ilaçsız takip önerilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızın sonuçları konsültasyon liyezon psikiyatri biriminin önemini vurgulamaktadır. Diğer klinikler ile kurulacak işbirliği ile hastaların ruhsal açıdan değerlendirilmeleri sonucu sadece fiziksel sağlıkları değil bütüncül bir yaklaşım ile ruhsal durumları da değerlendirilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri konsültasyonu, psikiyatrik bozukluk, üniversite hastanesi, yatan hasta.

Evnur Kahyacı Kılıç, Rugül Köse Çınar, Mehmet Bülent Sönmez, Yasemin Görgülü. Psychiatric Disorders in Medically Ill Inpatients Referred for Consultation in a University Hospital. J Clin Psy. 2016; 19(4): 194-201

Corresponding Author: Evnur Kahyacı Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale