ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Urinary retention associated with catatonia: Case report (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 369-373 | DOI: 10.5505/kpd.2018.04909

Urinary retention associated with catatonia: Case report (eng)

Ömer Asan1, Erol Göka2
1Sakarya University Training and Research Hospital, Department of Psychiatry
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Psychiatry

Catatonia was first introduced by Karl Kahlbaum at 1874. Catatonia is a syndrome that includes catalepsy, waxy flexibility, stupor, negativism, mutism, and echolalia. At first, it was linked with just schizophrenia for many years but it is currently known that this disorder may occur with other medical conditions and psychiatric disorders especially mood disorders. Several complications especially pulmonary, genitourinary, gastrointestinal may occur with catatonia. Here, we aimed to report a case of urinary retention associated with catatonia and treated with ECT and benzodiazepine. As a result, urinary retention and globe vesicale should be considered in patients presented with catatonia and it should be treated urgently.

Keywords: Catatonia, Globe vesicale, Schizophrenia, Urinary Retention

Katatoni ile ilişkili üriner retansiyon: Olgu sunumu (eng)

Ömer Asan1, Erol Göka2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Katatoni ilk olarak Karl Kahlbaum tarafından 1874 yılında tanımlanmıştır. Katatoni katalepsi, balmumu esnekliği, stupor, negativizm, mutizm ve ekolali gibi belirtilerle seyreder. Önceleri sadece şizofreni ile ilişkilendirilirken günümüzde afektif bozukluklar başta olmak üzere diğer psikiyatrik bozukluklar ve tıbbi durumlara bağlı olarak da gelişebildiği bilinmektedir. Katatoni ile birlikte özellikle pulmoner, gastrointestinal, genitoüriner olmak üzere birçok komplikasyon görülebilir. Bu olguda katatoniye bağlı gelişen, EKT ve benzodiyazepin tedavisi uygulanan bir üriner retansiyon olgusu sunmayı planladık. Katatoni gelişen hastalarda üriner retansiyon ve glob vezikale gelişebileceği göz önünde bulundurulmalı, geliştiyse acil müdahale edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Glob vezikale, Katatoni, Şizofreni, Üriner Retansiyon

Ömer Asan, Erol Göka. Urinary retention associated with catatonia: Case report (eng). J Clin Psy. 2019; 22(3): 369-373

Corresponding Author: Ömer Asan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale