ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORTTI) Turkish Adaptation Study [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(4): 112-123

Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORTTI) Turkish Adaptation Study

Sait Uluç1, Zeynep Tüzün2, Manolya Haselden3, Serap Piri Erbaş4

Objectives: Despite the importance of object relations and reality testing concepts, the research is limited because of the absence of a standardized method of evaluation. The Bell Object Relations and Reality Testing provides an evaluation of individuals object relations quality and reality testing abilities through the quality of their daily relationships and perceptions about themselves within the relationship with others. The BORRTI is a self-report measurement consisted of 90 items that
participants responded as true of false. It has two main subscales, Object Relations and Reality Testing. The aim of this study is to investigate the validity and reliability of Bell Object Relations and Reality Testing Inventory in Turkish population. Method: The study group consisted of 424 participants from Hacettepe University staff members and students from different departments. Bell
Object Relations and Reality Testing Inventory, Symptom Checklist 90 and Experiences in Close Relationships- Revised were given to the participants. Results: The internal consistency analysis demonstrated that Cronbach alpha coefficients for the Object Relations subscale range between.70 and.80; and.54 and.77 for the Reality Testing subscale. The analysis conducted for the
criterion validity indicated that the subscales of BORRTI are positively correlated with SCL-90-R and ECRS-R. Conclusion: According to the present study the Turkish version of Bell Object Relations and Reality Testing Inventory showed to be a valid and reliable measurement for future studies.

Keywords: Bell Object Relations and Reality Testing Inventory, reliability, validity

Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği’nin (BORRTI) Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Sait Uluç1, Zeynep Tüzün2, Manolya Haselden3, Serap Piri Erbaş4
1Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Beytepe Yerleşkesi, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı (Adolesan Ünitesi), Ankara
3Kuzey Carolina Üniversitesi, Gerontoloji Birimi, Charlotte, ABD
4Sabancı Üniversitesi, Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi, Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği, kişinin günlük yaşamında kurduğu ilişkilerin niteliğinin ve diğer kişiyle ilişki içindeyken kendini nasıl algıladığının değerlendirilmesi yoluyla nesne ilişkilerinin kalitesini ve gerçeği değerlendirme yetisini ölçmeyi amaçlayan bir özbildirim aracıdır. Bu çalışmanın amacı Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan personel ve eğitimini sürdüren toplam 424 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılara Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği, Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II) uygulanmıştır.
BULGULAR: Yapılan içtutarlık analizleri ölçeğin Nesne İlişkileri alt boyutlarının Cronbach alfa değerinin.70 ile.80; Gerçeği Değerlendirme alt boyutlarının ise.54 ile.77 arasında değiştiğini ortaya koymuştur. Ölçüt geçerliği üzerine yapılan analizler ölçeğin alt boyutlarının SCL-90-R ve YİYE-II’nin alt boyutları ile pozitif yönde korelasyonlar gösterdiğine işaret etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen bulgular, Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun ülkemizde yapılacak araştırmalarda kullanılabilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği, geçerlik, güvenirlik

Sait Uluç, Zeynep Tüzün, Manolya Haselden, Serap Piri Erbaş. Bell Object Relations and Reality Testing Inventory (BORTTI) Turkish Adaptation Study. J Clin Psy. 2015; 18(4): 112-123

Corresponding Author: Serap Piri Erbaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale