ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for their Illness and Help-Seeking Behavior [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(3): 131-142

Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for their Illness and Help-Seeking Behavior

Gülcan Güleç1, Fırat Ay2
1Yrd.Doç.Dr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir
2Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir

Objectives: In this study, we aimed to determinate patients' explanation models for their mental illness and help-seeking behavior and evaluate the relationship between these behaviors and socio-demographic characteristics in outpatients who admitted to psychiatry clinic. Method: Outpatients who admitted to psychiatry clinic were recruited consecutively for the study. Sociodemographic data form and Symptom Attribution Questionnaire were applied to patients. Results: The study included 135 patients (104 female and 31 male). The mean age of the sample was 38.28±14.18 years. Among the patients 73.3% of them were admitted to psychiatry clinic with their own decision. The most common reasons of applications to non-medical methods were despair and hope, personal beliefs and orientation of relatives. The results showed that the women were more likely to report 'family problems' as a cause of their illness as compared to men whereas men were more likely to report 'workplace problems' and 'personal problems' as the cause when compared to women. The patients living in rural area were more likely to report that expectation of 'become quite different' related to the treatment and 'fear of death' related to the illness. In addition, they were more likely report that 'religion', 'the attitudes of the health workers' and 'distrust of the doctor' as the reasons for application to non-medical methods. Conclusion: It is needed to enhance medical help seeking behavior for people with mental disorders. Community should be informed in terms of mental disorders and their treatment by the professionals. Results of these study showed that especially low-educated person, persons who living in rural area and men should be informed primarily about these subjects.

Keywords: Key Words: Help-seeking, illness explaining models, psychiatric disorders.

Bir Anadolu Şehrinde Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Hastalık Açıklama ve Çare Arama Davranışları

Gülcan Güleç1, Fırat Ay2
1Yrd.Doç.Dr Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir
2Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'ne başvuran hastaların ruhsal sorunları açıklama ve çare arama davranışlarının genel niteliklerinin belirlenmesi ve bu davranışların sosyodemografik özellikler ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Psikiyatri polikliniğine ayaktan başvurmuş olan hastalar ardışık olarak çalışmaya alındı. Sosyodemografik veri formu, Hastalık Modeli Anlama anketi uygulandı. Bulgular: Çalışma 104 kadın, 31 erkek toplam 135 kişi üzerinde yürütüldü. Çalışma grubunun ortalama yaşı 38.28±14.18'di. Çalışma grubunun %73.3'ünün psikiyatriste kendi kararı ile geldiği saptandı. Tıp dışı uygulamalara en sık başvuru nedeni ise çaresizlik ve umut, kişisel inanç, yakınların yönlendirmesi olarak saptandı. Hastalığa yol açan etken olarak 'ailevi sorunları1 kadınlar erkeklere göre, 'iş yerindeki sorunlar'ı ve 'kendi iç dünyası ile ilgili sorunlar'ı erkekler kadınlara göre daha fazla bildirmektedir. Kırsalda yaşayanların kentte yaşayanlara göre daha fazla oranda tedaviyle bambaşka biri olma beklentisi, hastalıkla ilgili olarak ise ölüm korkusu yaşadıkları belirlenmiştir. Yine kırsalda yaşayanlar, tıp dışı uygulamalara başvurma nedeni olarak daha fazla oranda kişisel inanç, sağlık çalışanlarının tutumu, hekime güvensizlik bildirmiştir. Sonuç: Ruhsal bozukluğu olan kişilerin ruh sağlığı profesyonellerine başvurularının artması, ruh sağlığı çalışanlarının akıl hastalığı kavramı ve akıl hastalıklarının tedaviyle iyileşebileceği konusunda toplumu bilgilendirmelerini gerektirmektedir. Bu çalışmanın sonuçlan, tıbbi çare arama davranışı konusunda bilgilendirilecek ya da yönlendirilecek öncelikli grupların, kırsal alanda yaşayanlar, düşük eğitim seviyesine sahip olanlar ve erkekler olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çare arama, hastalık açıklama modeli, psikiyatrik bozukluk.

Gülcan Güleç, Fırat Ay. Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for their Illness and Help-Seeking Behavior. J Clin Psy. 2011; 14(3): 131-142
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale