ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Relationships Among Stressful Life Events, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Depressive Symptoms and Anxiety Levels [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2014; 17(1): 7-17

Relationships Among Stressful Life Events, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Depressive Symptoms and Anxiety Levels

Ece Temizel Ataman1, İhsan Dağ2
1Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Ankara

Objectives: In this study, the relationships among stress- ful life events, cognitive emotion regulation strategies, cognitive coping styles and the level of depression and anxiety symptoms are examined. Firstly, reliability and validity of The Turkish version of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire was examined. Method: The study was conducted in two steps. For the validity and reliability study, sample was 203 university students from various departments of Hacettepe University, and main study sample consisted of 418 university students by adding 215 students from the same university to the initial sample. The subjects were administered Turkish version of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Demographic Information Form, State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Ways of Coping Inventory. Results: Results revealed that internal consis- tency of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and it's subscales were satisfactory. Dimensions of both of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Ways of Coping Inventory were consistent. Conclusion: Based on the regression analyses, it is found that "help- less", "self confident" and "optimist " approaches explained depressive symptoms and anxiety levels. Beside this, "Acceptance" and "Positive Refocusing" were predicted the decline in depressive symptoms, while "Rumination" and "Catastrophizing" predicted the rise in anxiety scores. "Acceptance" strategy explained the decrease in the level of anxiety as it does in explaining the decrease in the level of depressive symptoms.

Keywords: Key Words: Cognitive emotion regulation, cognitive coping, stressful life events, depressive symptoms, anxi- ety level.

Stres Veren Yaşam Olayları, Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri, Depresif Research Papers Belirtiler ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkiler

Ece Temizel Ataman1, İhsan Dağ2
1Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Ergen Sağlığı Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Ankara

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin stres veren yaşam olayları, kullandıkları bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve bilişsel başa çıkma tarzları ile depresif ve kaygı belirti düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Yöntem: ilk aşamada Hacettepe Üniversite- si'nin farklı bölümlerine devam eden 203 öğrenciye ulaşılarak uyarlanan ölçeklerin geçerlik- güvenirlik kont- rolleri yapılmış, ikinci aşamada 215 öğrenciye daha ulaşılarak toplam 418 katılımcı ile çalışma son- landırılmıştır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu, Yaşam Olayları Listesi, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri uygulan- mıştır. Bulgular: Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği'nin tüm test ve alt ölçeklerinin iç tutarlılıklarının tatmin edici düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarının, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği alt boyutlarıyla örtüştüğü gözlenmiştir. Sonuç: Regresyon analizlerine göre, depresif belirtileri ve kaygı düzeyini "çaresiz yak- laşım", "kendine güvenli yaklaşım" ve "iyimser yaklaşım"ın açıkladığı görülmüştür. "Kabul" ve "olumlu yeniden odak- lanma" stratejileri depresif belirtilerdeki azalmayı, "rumi- nasyon" ve "felaketleştirme" stratejileri kaygı belirti- lerindeki artışı açıklarken, "kabul" stratejisinin, depresif ve kaygı belirti düzeylerinin her ikisinde de azalmayı açık- ladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bilişsel duygu düzenleme, bilişsel başa çıkma, stres veren yaşam olayları, depresif belirtiler, kaygı düzeyi.

Ece Temizel Ataman, İhsan Dağ. Relationships Among Stressful Life Events, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Depressive Symptoms and Anxiety Levels. J Clin Psy. 2014; 17(1): 7-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale