ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Variables affecting burnout levels among medical doctors working in internal and surgical branches and the relationship of burnout with work engagement and organizational commitment [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(4): 176-184 | DOI: 10.5505/kpd.2016.92485

Variables affecting burnout levels among medical doctors working in internal and surgical branches and the relationship of burnout with work engagement and organizational commitment

Reyhan Algül1, Doğan Yılmaz2, Ürün Özer1, Burhanettin Kaya3
1Acibadem University Atakent Hospital
2Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery
3Therapy Medical Center Antalya

INTRODUCTION: Burnout is described as physicial, mental and emotional exhaustion caused by work stress, development of negative emotions towards his/her job, colleages, even him/herself. Serious outcomes of burnout in terms of workers, clients and organizations are emphasized in the literature. It may cause resignation, absenteeism, demotivation, decrease in performance as well as more serious consequences such as fatigue, psychosomatic disorders, depression, anxiety, sleep disturbance, problems with partner/family, alcohol or substance abuse. Burnout is especially reported in individuals who do “people-work” and medicine is considered one of the professions carrying the highest risk of burnout. In this study, we aimed to investigate variables affecting burnout levels among medical doctors working in internal and surgical branches and examine the relationship of burnout with work engagement and organizational commitment.
METHODS: 82 medical doctors working in a private university hospital were included in the study which was designed as cross-sectional. Sociodemographic and professional data forms, Maslach Burnout Inventory, Organizational Commitment Scale and Work Engagement Scale were completed.
RESULTS: Three participants who did not fully complete study forms were exluded and the data of 79 were evaluated. Among participants, 40(50.6%) were working in internal and 39(49.4%) in surgical branches. There was no difference between branches in sociodemographic features and scale scores. Gender and having children were sociodemographic features; income and duration of occupation were professional features affecting scale scores. Positive and negative relationships between three scales and their subscales were detected in correlation analyses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that there is no difference between medical doctors working in internal and surgical branches in burnout; but gender, having children, income and duration of occupation may affect burnout level. Organizational commitment and work engagement are among variables affecting burnout level, therefore efforts which will be spent for amelioration of these elements may provide benefit in the reduction of medical doctors' burnout.

Keywords: Burnout, organizational commitment, work engagement, medical doctor

Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi

Reyhan Algül1, Doğan Yılmaz2, Ürün Özer1, Burhanettin Kaya3
1Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Terapi Tıp Merkezi Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Tükenmişlik; iş stresinin kişide fiziksel, zihinsel ve duygusal bitkinlik yaratması, kişinin mesleğinden uzaklaşması, işine, birlikte çalıştığı kişilere, hatta kendisine yönelik olumsuz duygular beslemeye başlaması olarak tanımlanmaktadır. Yazında, tükenmişliğin hem çalışanlar, hem hizmet verilen kişiler, hem de kurumlar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğinin altı çizilmiştir. İşten ayrılma, işe gitmeme, moral bozukluğu, üretkenliğin ve verimliliğin düşmesi gibi durumlara neden olabileceği gibi fiziksel tükenme, yorgunluk, psikosomatik bozukluklar, depresyon, anksiyete, uykusuzluk, eş ve aile ile sorunlar, alkol ve psikoaktif madde kullanımı gibi daha ciddi durumların ortaya çıkmasında da etkili olabildiği bildirilmiştir. Tükenmişliğin özellikle “insanlarla çalışan” mesleklerde ortaya çıktığı vurgulamaktadır. Hekimlik mesleği de tükenmişlik açısından en fazla risk oluşturan meslekler arasında sayılmaktadır. Çalışmamızda cerrahi ve dahili branş hekimlerinin tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenleri karşılaştırmalı olarak incelemek ve tükenmişlikle işe bağlılık ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel araştırma olarak planlanan çalışmaya özel bir üniversite hastanesinde çalışan 82 hekim dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik ve mesleki veri formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve İşe Bağlılık Ölçeği doldurtulmuştur.
BULGULAR: Formları tam doldurmamış olan 3 kişi çalışma dışında bırakılarak 79 kişinin verileri değerlendirilmeye alınmıştır. Katılımcılardan 40’ı (%50.6) dahili, 39’u (%49.4) cerrahi branşlarda çalışmakta olup branşlar arasında sosyodemografik özellikler ve ölçek puanları açısından fark saptanmadı. Cinsiyet ve çocuk sahibi olma ölçek puanlarını etkileyen sosyodemografik özellikler, gelir düzeyi ve meslekte çalışma süresi ölçek puanlarını etkileyen mesleki özellikler arasındaydı. Korelasyon analizlerinde her üç ölçek ve alt ölçekleri arasında pozitif ve negatif yönde ilişkiler saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız dahili ve cerrahi branş hekimleri arasında tükenmişlik açısından anlamlı fark bulunmadığını; cinsiyet, çocuk sahibi olma, gelir düzeyi ve meslekte çalışma süresinin ise tükenmişlik düzeyini etkilediğini göstermektedir. Örgütsel bağlılık ve işe bağlılık da tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler arasındadır ve dolayısıyla bu iki önemli alanda iyileşmeye yönelik yapılacak çalışmalar hekimlerin tükenmişlik düzeyini azaltmaya da katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, örgütsel bağlılık, işe bağlılık, hekim

Reyhan Algül, Doğan Yılmaz, Ürün Özer, Burhanettin Kaya. Variables affecting burnout levels among medical doctors working in internal and surgical branches and the relationship of burnout with work engagement and organizational commitment. J Clin Psy. 2016; 19(4): 176-184

Corresponding Author: Reyhan Algül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale