ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2013; 16(4): 225-231

Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients

Bülent Kadri Gültekin1, Jülide Güler1, Sermin Kesebir2, Abdülhalik Gülücü3, Mine Ergelen3
1Uz.Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: In this study, it was aimed to investigate the frequency of re-hospitalizations within 6 months after discharge and sociodemographic and clinical variables affecting it in schizophrenic patients who were treated at the hospital. Method: For this purpose, 292 schizophrenic patients who were hospitalized, treated at our hospital and discharged from the hospital between April 10th 2011 and September 30th 2011 were included in the study. Sociodemographic and clinical data (positive and negative syndrome scale: PANSS) were obtained from medical records. Results: Fifty (17.1%) of 292 patients were re-hospitalized within 6 months after discharge. None of the patients who had been hospitalized for the first time were re-hospitalized during this period. Mean duration of re-hospitalization is 85.6±52.1 days. While re-hospitalization risk was 2.3 fold greater among the patients who had the family history of psychosis, it was seen to decrease as the age of onset got smaller, increase as the number of hospitalizations and PANSS scores on hospitalization and discharge increased. Conclusion: Family history of psychosis, age of onset of the disease, number of previous hospitalizations and disease severity are the factors which affect re-hospitalization in follow up of schizophrenic patients who are hospitalized.

Keywords: Key Words: Re-hospitalization, schizophrenia, risk factor.

Şizofreni Hastalarında Tekrarlayan Yatış Sıklığı ve Ongörücüleri

Bülent Kadri Gültekin1, Jülide Güler1, Sermin Kesebir2, Abdülhalik Gülücü3, Mine Ergelen3
1Uz.Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr.,Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, yatarak tedavi gören şizofreni tamlı hastalarda, taburculuk sonrası 6 ay içerisinde yeniden yatış sıklığının ve bunu etkileyen sosyodemografik ve klinik değişkenlerin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Bu amaçla, 01 Nisan 2011- 30 Eylül 2011 tarihleri arasında, hastanemizde yatarak tedavi görmüş ve taburcu edilmiş, şizofreni tamlı 292 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Taburculuk sonrasındaki 6 aylık süre içinde 292 hastanın 50'si (%17.1) yeniden hastaneye yatmıştır. İlk kez hastane yatışı olan hastaların hiç biri bu süre içerisinde yeniden hastaneye yatmamıştır. Tekrarlayan yatışı olan hastaların ortalama yeniden yatış zamanı 85.6±52.1 gündür. Tekrarlayan yatış riski ailede psikoz öyküsü olanlarda 2.3 kat daha fazla görülürken hastalığın başlangıç yaşının küçülmesiyle arttığı, yatış sayısının artışıyla birlikte arttığı, yatış ve taburculuk PANSS puanlarının artışıyla birlikte arttığı görüldü. Sonuç: Yatarak tedavi gören şizofren hastaların izleminde, ailede psikoz öyküsü, hastalığın başlangıç yaşı, önceki yatış sayısı ve hastalığın şiddeti yeniden yatışı etkileyen etkenlerdir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tekrarlayan yatış, şizofreni, risk etkeni.

Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir, Abdülhalik Gülücü, Mine Ergelen. Frequency and Predictors of Recurrent Hospitalizations of Schizophrenic Patients. Turkish J Clin Psy. 2013; 16(4): 225-231
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale