ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Bullying And Its Relationship To Symptoms Of Depression In Adolescent Students [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2006; 9(1): 27-35

Bullying And Its Relationship To Symptoms Of Depression In Adolescent Students

Osman Sabuncuoğlu1, Yener Akyuva2, Engi Altınöz2, Meral Berkem3
1Uz.Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Tıp Öğr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3Prof.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Objective: Bullying, besides its negative influence on educational achievement in children and adolescents, is increasingly becoming an area of concern because of its causal relationship with psychiatric disorders. The objective of this cross-sectional descriptive study is to determine the characteristics of bullying in adolescents and investigate its relationship to symptoms of depression. Method: A total of 107 adolescents attending to a high school completed a bullying questionnaire and the Children's Depression Inventory (CDI). Results: 66.4% of the participants reported experiencing one or more types of bullying in the previous year. In these children, the CDI scores were significantly high. %43.9 of the sample reported bullying others at least at one occasion in the previous year. Of the students who were bullied, 53% reported bullying others at a statistically significant rate. The classroom was chosen to be the safest environment felt by the students. Conclusion: In the sample of adolescent students we examined, the prevalence of bullying was high and related to symptoms of depression. A continuous experience of violence and stress in social relationships may give rise to psychiatric symptoms. This study emphasizes the negative influences of peer bullying on child and adolescent mental health in our country; attracts attention to the importance of preventive and therapeutic approaches.

Keywords: Key Words: Bullying, violence, adolescent, child abuse, depression, schools.

Ergen Öğrenciler Arasında Akran Örselemesi ve Depresyon Belirtileriyle İlişkisi

Osman Sabuncuoğlu1, Yener Akyuva2, Engi Altınöz2, Meral Berkem3
1Uz.Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Tıp Öğr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3Prof.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Amaç: Akran örselemesi, çocuk ve ergenlerde eğitim ve öğrenim sürecini olumsuz etkilemesinin yanı sıra psikiyatrik bozukluklara da yol açması nedeniyle giderek üzerinde daha fazla durulan bir durumdur. Kesitsel- tanımlayıcı bu çalışmanın amacı ergen öğrenciler arasında akran örselemesinin özelliklerini belirlemek ve depresyon belirtileriyle ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Lise öğrencisi 107 ergen akran örselemesi anketi ve Çocuklar için Depresyon Ölçeği'ni (ÇDÖ) doldurdular. Bulgular: Katılımcıların %66.4'ü son bir yıl içinde bir biçimde akranlarının şiddet içeren olumsuz davranışlarıyla karşılaşmıştır. Bu çocuklarda ÇDÖ puanları anlamlı olarak yüksektir. Toplamda örneklemin %43.9'u akran örselemesi sayılan en az bir davranışı son bir yıl içinde gösterdiğini bildirmiştir. Akranlarının olumsuz davranışıyla karşılaşanların %53'ü sayımsal çözümlemede anlamlı olarak aynı davranışı başkalarına göstermektedir.Sınıf ortamı öğrencilerin kendini en fazla güvende hissettiği ortam olarak seçilmiştir. Sonuç: incelediğimiz örnek- lemde ergen öğrenciler arasında akran örselemesi sıklığı yüksektir ve depresyon belirtileriyle ilişkilidir. Kişilerarası ilişkilerde sürekli şiddet ve stres yaşamak psikiyatrik belirtilere yol açabilir. Bu çalışma ülkemizde akran örselemesinin çocuk ve ergen ruh sağlığına olumsuz etkilerini vurgulamakta; önleyici ve sağaltıcı yaklaşımların önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akran örselemesi, şiddet, ergen, çocuk kötüye kullanımı, depresyon, okullar.

Osman Sabuncuoğlu, Yener Akyuva, Engi Altınöz, Meral Berkem. Bullying And Its Relationship To Symptoms Of Depression In Adolescent Students. Turkish J Clin Psy. 2006; 9(1): 27-35
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale