ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Depression, Anxiety and Behavior Among Adolescents in Two Affected Areas after the Marmara Earthquake [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 189-197

Depression, Anxiety and Behavior Among Adolescents in Two Affected Areas after the Marmara Earthquake

Osman SABUNCUOGLU1, Ahmet ÇEVİKASLAN2, Meral Berkem3
1Uz. Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Uz. Dr., Çocuk Ergen Psikiyatrisi, Serbest Hekim, İSTANBUL
3Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

The main purpose of this study is to determine anxiety, depression and behavioral profile in the aftermath of Marmara earthquake in 25 adolescents who had been placed to Gölcük Ford- Otosan Camp and 24 adolescents who are living in istanbul- Avcilar region and to determine the contribution of location, gender and housing conditions. In this study carried out at six months after the earthquake, the subjects aged as 13-18 years filled out the Children's Depression Inventory (CDI) and Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC). The parents completed the Child Behavior Checklist (CBCL). Results suggest that the two samples do not display statistically different rates of depression, anxiety and behavior. The only subscale on CBCL above the cutpoint of 60 is the Anxious-Depressed subscale of Gölcük sample. State anxiety scores of girls were found to be higher than boys in Gölcük sample (p=0.0345). Girls also have higher rates on the Withdrawn, Somatic, Social poblems and Aggression subscales (p=0.0018, p=0.0312, p=0.049l, p=0.0088) and lower rates on the School subscale of CBCL (p=0.0005) than boys in the Avcılar sample. Impact of the disaster is similar at the two regions, although Gölcük is at the epicenter, Avcılar is farther. Conditions of having been placed to a camp or living at home do not correspond to any significant differences between the groups. More frequent gender differences in Avcılar sample may be due to not living in the same community and sharing emotional intimacy unlike the Gölcük sample.

Keywords: Key Words: Natural disaster, earthquake, trauma, adolescent, depression, anxiety, behavior.

Marmara Depreminden Etkilenen İki Ayrı Bölgede Ergenlerde Depresyon, Kaygı ve Davranış*

Osman SABUNCUOGLU1, Ahmet ÇEVİKASLAN2, Meral Berkem3
1Uz. Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Uz. Dr., Çocuk Ergen Psikiyatrisi, Serbest Hekim, İSTANBUL
3Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bu çalışmanın amacı Marmara depreminden sonra Gölcük Ford- Otosan Çadırkenti'ne yerleştirilen 25 ergen ile İstanbul-Avcılar'da yaşayan 24 ergenin depresyon, anksiyete ve davranış özelliklerini saptamak; yerleşim yeri, cinsiyet ve barınma koşullarının etkilerini değerlendirmektir. Depremden sonraki altıncı ayda yürütülen çalışmada, 13-18 yaş arası ergenler Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterini (ÇDSKE) doldurdular. Ebeveynler Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeğini (ÇDDÖ) tamamladılar. Sonuçlara göre Gölcük ve Avcılar arasında depresyon, kaygı ve davranış istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. ÇDDÖ'nün ortalaması 60 puan sınırını geçen tek altölçek Gölcük örneklemine ait Anksiyete-Depresyon altölçeğidir. Gölcük örnek- teminde kızların erkeklere göre durumsal kaygılarının yüksek olduğu bulundu (p=0.0345). Avcılar örneklemi cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ise kızların ÇDDÖ'nin Geriçekilme, Somatik, Sosyal sorunlar, Agresyon altölçeklerinde daha yüksek (p = 0.0018, p=0.03!2, p=0.0491, p = 0.0088), Okul altölçeğinde ise daha düşük puanlar aldığı bulundu (p=0.0005). Biri depremin merkez üssünde, diğeri daha uzakta olan yıkıcı ve ölümcül etkinin yaşandığı her iki merkezde de benzer bulguların elde edilmesi anlamlıdır. Çadırkentte yaşıyor olma ve kendi evinde yaşıyor olma durumları da fark yaratmamıştır. Deprem öncesinde yaşadıkları evlerde barınmaya devam eden Avcılar örnekleminde cinsiyet açısından ortaya çıkan farklar çadırkentte barınan Gölcük örneklemi gibi aynı yaşama ortamını ve duygusal yakınlığı paylaşıyor olmama ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Doğal felaket, deprem, travma, ergen, depresyon, kaygı, davranış.

Osman SABUNCUOGLU, Ahmet ÇEVİKASLAN, Meral Berkem. Depression, Anxiety and Behavior Among Adolescents in Two Affected Areas after the Marmara Earthquake. Turkish J Clin Psy. 2003; 6(4): 189-197
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale