ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Individualization Types and identity Status in Transition to Adulthood: College Students and [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(2): 71-82

Individualization Types and identity Status in Transition to Adulthood: College Students and

Hasan Atak1, Emine Gül Kapçı2, Figen Çok3
1Yrd.Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırıkkale,
2Dr., Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
3Prof.Dr., TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara

Objectives: Identity development has long been acknowledged as a central psychosocial task for adolescents. In recent years it is suggested that identity development starts during adolescent years but it has been completed throughout "emerging adulthood" period. Although the relationship between identity status and various psycho-social variables have been well-documented the relationship between identity status with those of individualization during emerging adulthood has not been studied. Thus, the first aim of the present study is to investigate individualization types in emerging adulthood and its relationship with identity status. Method: A total of 700 individuals from two different educational background participated in the study (university students n=343 and “forgotten half n=357). Of these 37.9 % (n=265) were male and 62.1% (n=435) were female. The age of the participants ranged from 19 to 26 with a mean of 23.5 (SD=1.4). "The Ego Identity Status Scale" and "Multi-Measure Agentic Personality Scale" were utilized. Frequency and percent analysis, t- test, MANOVA and cluster analyses were the primary statistics. Results: The results demonstrated that there were two individualization types namely developing individualization and default individualization during transition to adulthood, and identity status differed according to individualization types. Conclusion: The results are discussed in relation to the contribution of individualization types to the identity status for Turkish emerging adults. Key Words: Transition to adulthood, individualization, identity status, forgotten-half.

Keywords: Key Words: Transition to adulthood, individualization, identity status, forgotten-half.Makalenin geliş tarihi: 30.04.2012, Yayma kabul tarihi: 18.04.201371

Yetişkinliğe Geçişte Bireyleşme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öğrencileri ve

Hasan Atak1, Emine Gül Kapçı2, Figen Çok3
1Yrd.Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırıkkale,
2Dr., Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü
3Prof.Dr., TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara

Amaç: Erikson'dan itibaren ergenliğin en önemli psikososyal görevinin "kimlik" olarak kabul edilmesine karşın, özellikle son yıllarda ayrı bir gelişimsel dönem olduğu iddia edilen "beliren yetişkinlik" döneminin temel görevinin "kimlik" olabileceği ve kimlik gelişiminin aslında ergenlikte başlayıp bu dönemde tamamlandığı öne sürülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, beliren yetişkinlik döneminde bireyleşme türlerinin varlığını incelemek ve kimlik statülerinin bireyleşme türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 19-26 yaş aralığında bulunan toplam 700 genç (üniversite eğitimi alan 343 ve almayan 357 birey) katılmıştır. Katılımcıların %37.9'u erkek (n=265), %62.1'i (n=435) kadındır; yaş ortalaması 23.5'dir (SS=1.4). Araştırmada "Benlik Kimliği Statüleri Ölçeği" ve "Çok- Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği" kullanılmıştır. Frekans ve yüzde analizi, t-testi, MAN OVA ve küme analizi verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Bulgular: Sonuçlar, yetişkinliğe geçiş döneminde gelişimsel ve standart bireyleşme olarak adlandırılan her iki bireyleşme türünün de deneyimlendiğini göstermektedir. Ayrıca, kimlik statülerinin gelişimsel ve standart bireyleşme türlerine göre farklılaştığı bulunmuştur. Sonuç: Bulgular, bireyleşmenin, beliren yetişkinlik dönemindeki Türk gençlerinin kimlik biçimlenme sürecine katkısı bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yetişkinliğe geçiş, bireyleşme, kimlik statüleri, unutulan yarı.

Hasan Atak, Emine Gül Kapçı, Figen Çok. Individualization Types and identity Status in Transition to Adulthood: College Students and. J Clin Psy. 2013; 16(2): 71-82
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale