ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(1): 20-28

Agomelatinin Klinik Kullanımı: Major Depresyon

Nevzat Yüksel1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Depresyon epizodik seyirli, süreğen ve sık görülen bir hastalıktır. Genel toplumda yaşam boyu prevalans %15 kadardır. Hayat boyu risk erkekler için %3-12, kadınlar için %10-26' dır. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması'nda 12 aylık depresif nöbet yaygınlığı kadınlarda %5.4, erkeklerde %2.3, tüm nüfusta %4.0 olarak verilmektedir (Kılıç 1998). Depresyon Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yeti kaybına yol açan hastalıklar sıralamasında 4. sıradadır. Önümüzdeki 8-10 yılda birinci sıraya yükselmesi beklenmektedir. Depresyon konusunda yapılan çok merkezli çalışmalara göre depresyon hızında artış görülmektedir. Buna ek olarak başlangıç yaşı daha erken olmakta, kadın-erkek oranı da giderek azalmaktadır. Unipolar depresif olguların %85 ya da daha fazlası bilinen olağan tedavi yöntemlerinden yararlanır. Tedavi edilmeyen olgular ise 6-24 ayda remisyona girerler. %5-10 kadar olguda ise iki yıldan fazla sürer. Tedavi ile bu süre birkaç hafta ile birkaç aya indirilebilmektedir. Tedaviye erken başlamak yanıt alma süresini kısaltır. Yanıt alma süresi ağır ve süregen olgularda daha uzundur. Erken başlayan- larda yineleme olasılığı daha yüksektir. Stres etken- leri ile başlaması arasında bir ilişki olabilmekle bir- likte bu zorunlu değildir. Depresyon yaşam boyu ataklar ve yinelemelerle sürer. Olguların %30-50 kadarı yinelememektedir. Kalıntı belirti gösteren- lerin oranı %30-50 kadardır. Kalıntı belirtilerin varlığı erken yineleme ve işlevsellikte bozulmanın ve sürmesinin nedenidir. ilacın kesilmesi ile yineleme olasılığı düzelmenin hemen ardından en yüksektir. %25 olgu 12 hafta içinde, %12 olgu ise 4 hafta içinde yineler. Ardından yineleme olasılığı düzenli bir biçimde azalır. Toplam yineleme oranı ilk ataktan sonra %50, 2. ataktan sonra %70, 3. ataktan sonra %90 kadardır. Antidepresan ilaç tedavisinin erken kesilmesi ile yinelemeler arasında belirgin bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin bir yıldan önce ilaç kesilmesi ile bir yıl içinde yineleme olasılığı %50 iken, antidepresan tedavinin remisyondan sonra bir yıl sürdürülmesi ile yineleme olasılığı %10-15'e kadar düşmektedir. Depresyon yineleyen bir hastalık olması nedeniyle yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir hastalık- tır. Depresyon fiziksel hastalıklara sık olarak eşlik etmekte, tedaviyi zorlaştırmakta, maliyetleri arttır- makta ve fiziksel hastalıklara bağlı mortaliteyi de arttırmaktadır. Yukarıdaki bilgiler depresyonun ve tedavisinin önemini açıkça göstermektedir (Yüksel 2006). Bu bağlamda agomelatin yeni ve farklı bir seçenek sun- maktadır.


Nevzat Yüksel. Agomelatinin Klinik Kullanımı: Major Depresyon. J Clin Psy. 2012; 15(1): 20-28
Manuscript Language: English

 (0 accesses)
 (2244 downloaded)
LookUs & Online Makale