ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Specialized trauma outpatient clinic experience in child and adolescent psychiatry (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(3): 298-303 | DOI: 10.5505/kpd.2019.36025

Specialized trauma outpatient clinic experience in child and adolescent psychiatry (tur)

Hatice Ünver1, Işık Karakaya2
1Marmara University Pendik Research And Training Hospital
2Istanbul Bilgi University

INTRODUCTION: Traumas are the experiences which can lead to serious emotional, psychological, cognitive and behavioral problems for child and adolescent. Traumatic events are the insistent events like natural disasters such as earthquake, floods, childhood neglect and abuse, forced abduction, traffic accidents, the diagnosis of a life-threatening illness. In this study, it was aimed to share the findings obtained from a specialized trauma outpatiet clinic for patients who were referred to Kocaeli University Child and Adolescent Psychiatry outpatient unit, emergency and forensic outpatient clinic and child protection unit due to their traumatic experiences.
METHODS: The follow-up and evaluation of 81 patients who were followed-up at the trauma outpatient clinic between July 2015 and January 2016 were retrospectively reviewed; sociodemographic data, gender, type of trauma and diagnostic distributions were analyzed.
RESULTS: 11 of the patients were male (13.5%) and 70 were female (86.5%) and the mean age was 13.13 ± 2.85 years. It was observed that 65 patients (80.3%) had sexual abuse and 16 patients (19.7%) were admitted to clinic after traumatic experiences such as loss of limb, parental loss, vehicle accident. Exposure to sexual abuse was significantly higher in girls than in boys (x2: 9.72; p<0.05). 10 patients (12.3%) were not diagnosed with any psychiatric disorder, 71 patients met the diagnostic criteria of posttraumatic stress disorder (PTSD). Of those diagnosed with post-traumatic stress disorder, 7 were male and 64 were female. PTSD was observed more frequently in girls (x2: 6.78; p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The risk of exposure to traumatic experiences of children and adolescents is increasing nowadays; in our study, it was aimed to emphasize the importance of a specialized polyclinic setting which is followed and treated for traumatized child and adolescent patients.

Keywords: Child, Adolescent, Sexual Abuse, Trauma Outpatient Clinic

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde özelleşmiş bir travma polikliniği deneyimi (tur)

Hatice Ünver1, Işık Karakaya2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi
2İstanbul Bilgi Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuk ve ergenlerde travmalar; ciddi duygusal, ruhsal, bilişsel ve davranışsal bozukluklara yol açan deneyimlerdir. Travmatik yaşantılar arasında deprem, sel gibi doğal afetler, çocuklukta yaşanan ihmal ve istismarlar, zorla kaçırılma, trafik kazaları, yaşamı tehdit eden bir hastalığın tanısının konulması gibi zorlayıcı olaylar bulunmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ayaktan tedavi ünitesi, acil ve adli poliklinik ile çocuk koruma biriminden travmatik yaşantıları nedeniyle yönlendirilen hastalara yönelik özelleşmiş bir travma polikliniğinden elde edilen bulguların paylaşılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında travma polikliniğinde takip edilen 81 hastanın takip ve değerlendirme notları geriye dönük olarak incelenmiş; sosyodemografik veriler, cinsiyet, travma tipi ve tanı dağılımları analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 11’i erkek (%13.5) ve 70’i kız (%86.5) olup, ortalama yaşları 13.13±2.85’tir. 65 hastanın (%80.3) cinsel istismar nedeniyle, 16 hastanın (%19.7) da uzuv kaybı, ebeveyn kaybı, araç içi trafik kazası geçirme gibi travmatik yaşantılar sonrası başvurduğu gözlenmiştir. Kızlarda cinsel istismara maruz kalma erkeklere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. (x2: 9.72; p<0.05). 10 hasta (%12.3) herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almazken, 71 hasta travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanı ölçütlerini karşılamıştır. Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alanların 7’si erkek, 64’ü kızdır. Kızlarda TSSB daha sık gözlenmiştir (x2: 6.78; p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde çocuk ve ergenlerin travmatik yaşantılara maruz kalma riski artmakta olup, çalışmamızda bu alana yönelik takip ve tedavi yapan ayrı bir poliklinik düzenlemesinin önemi vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Cinsel İstismar, Travma Polikliniği

Hatice Ünver, Işık Karakaya. Specialized trauma outpatient clinic experience in child and adolescent psychiatry (tur). J Clin Psy. 2019; 22(3): 298-303

Corresponding Author: Hatice Ünver, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale