ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Temperament and Character Dimensions and Levels of Anger, Anxiety, and Depression in Persons with Myocardial Infarction [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(3): 143-149

Temperament and Character Dimensions and Levels of Anger, Anxiety, and Depression in Persons with Myocardial Infarction

Haluk Arslan1, Haluk Arkar2, Zülfikar Danaoğlu3
1Uz.Psk, Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Erzincan
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
3Uz.Dr., Kent Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Objectives: There are psychological factors to play a part in Coronary Heart Disease (CHD), besides many of medical risk factors. There are too many studies which demonstrate personality types such as type-A or type-D personality that bring forward at recent times, related with CHD. Furthermore, anger is accepted one of psychological rise factor for CHD. A lot of studies had been exposed that depression can also predict mortality in CHD. In this study, we investigated the relationships between Ml and temperament and character dimensions, levels of anger, anxiety, and depression of patients. Method: 40 patients with Ml and demografic variables matched 40 healthy persons were included in this study. Each of groups had been given Temperament and Character Inventory for determination of personality features, The State Trait Anger Scale for anger condo- tions and Hospital Anxiety and Depression Scale for psychological well-being. In terms of temperament and character features, anger state, anxiety and depression, relation between Ml patient group and normal group were statistically analyzed with MANOVA. Results: Ml patients were characterized by higher rates of Reward Dependence temperament dimension, and trait anger and anger expression-out. Conclusion: When compared with healthy volunteers, Ml patients have significantly higher reward dependence and anger scales scores. Ml patients could not express their anger easily and have difficulty in anger control than did healthy volunteers. Key Words: Myocardial infarction, temperament, character, anger, anxiety, depression.

Keywords: Key Words: Myocardial infarction, temperament, character, anger, anxiety, depression.

Miyokard Infarktüsü Geçiren Kişilerde Mizaç ¦¦ ve Karakter Boyutları ve Öfke, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

Haluk Arslan1, Haluk Arkar2, Zülfikar Danaoğlu3
1Uz.Psk, Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Erzincan
2Doç.Dr., Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü
3Uz.Dr., Kent Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Koroner kalp hastalıklarının (KKH) pek çok tıbbi risk faktörlerinin yanı sıra, bu hastalıklarda rol oynayan psikolojik faktörler de bulunmaktadır. A tipi kişilik ve son zamanlarda öne çıkan D tipi kişilik gibi kişilik tiplerinin KKH ile ilişkili olduğunu gösteren birçok çok çalışma bulunmaktadır. Öfke de KKH için bir psikolojik risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Depresyonun ise çoğu zaman KKH'de mortaliteyi yordayabildiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, koroner kalp hastalıklarından miyokard infarktüsü (MI) ile mizaç ve karakter özellikleri, öfke, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmaya MI geçirmiş 40 hasta ve hasta grubuna demografik özellikler açısından eşleştirilmiş 40 sağlıklı birey alınmıştır. Her iki gruba da Mizaç ve Karakter Envanteri, Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği verilmiştir. Değişkenler açısından iki grup arasındaki ilişki çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile analiz edilmiştir. Bulgular: MI hastaları ile sağlıklı gönüllüleri karşılaştırmak için yapılan varyans analizleri Ödül Bağımlılığı mizaç boyutu ve Sürekli Öfke, Dışa Vurulan Öfke, Kontrol Altına Alınmış Öfke değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç: MI hastalarında, sağlıklı gönüllülere kıyasla, ödül bağımlılığı ve öfke düzeyi anlamlı olarak daha yüksektir. MI hastaları öfkelerini kolayca ifade edememektedirler ve öfkelerini kontrol etmekte güçlük çekmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Miyokard infarktüsü, mizaç, karakter, öfke, anksiyete, depresyon.

Haluk Arslan, Haluk Arkar, Zülfikar Danaoğlu. Temperament and Character Dimensions and Levels of Anger, Anxiety, and Depression in Persons with Myocardial Infarction. J Clin Psy. 2011; 14(3): 143-149
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale