ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluation of neurocognitive deficits in obsessive compulsive disorder with Adas-cog: A comparative study with the healthy control group [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(4): 156-166 | DOI: 10.5505/kpd.2016.10820

Evaluation of neurocognitive deficits in obsessive compulsive disorder with Adas-cog: A comparative study with the healthy control group

Ayşe Döndü1, Çağdaş Öykü Memiş2, Levent Sevinçok2
1Aydın State Hospital,Pschiatry
2Adnan Menderes University, Department of Pschiatry, Aydın,Turkey

OBJECTİVES: Obsessive compulsive disorder (OCD) is characterized by recurrent intrusive thoughts and repetitive behaviors or mental acts compulsions. Previous studies obviously indicate that OCD patients have several impairments in memory and other neurocognitive functions. Our primary aim is to assess the cognitive impairment in OCD patients through Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive Subscale (ADAS-Cog) which is widely used in Alzheimer’s Dementia. METHODS: Thirty two patients with a diagnosis of OCD and twenty six healthy controls were administrated Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-I), Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOKS), ADAS-Cog Scale, Mini Mental Status Examination (MMSE), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Hamilton Anxiety Rating Scales (HARS). RESULTS: When we compared two groups, OCD subjects performed significantly worse in the fields of ADAS-Cog Total (p<0.0001), Word Recall (p<0.0001), Word Recognition (p<0.0001) Commands (p<0.0001), Constructional Praxis (p<0.05) and Orientation (p<0.05) Tests of ADAS-Cog compared to the healthy control group. CONCLUSION: We suggest that ADAS-Cog might be used as an available tool to assess some neurocognitive deficits in OCD patients. Further studies in larger samples of OCD patients are needed to assess the availability of ADAS-Cog in measuring the neurocognitive impairments.

Keywords: Adas-Cog, OCD, Memory

Obsesif Kompulsif Bozuklukta bilişsel işlevlerin Adas-Cog ölçeği ile değerlendirilmesi: Sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırmalı bir çalışma

Ayşe Döndü1, Çağdaş Öykü Memiş2, Levent Sevinçok2
1Aydın Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın

AMAÇ: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) yineleyici ve sürekli düşünceler ile tekrarlanan davranışlarla karakterizedir. Önceki çalışmalarda OKB hastalarında bellek ve diğer nörokognitif işlevlerde sorunların olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdaki amacımız OKB hastalarındaki bilişsel işlev bozukluklarını Alzheimer hastalarında kullanılan Alzheimer Hastalığı Değerlendirme ölçeği-Bilişsel Alt ölçeği (Adas-Cog) ile belirlemeye çalışmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre OKB tanısı alan 32 hasta ile 26 sağlıklı kontrol alınmıştır. Olgulara Yale-Brown Obsesyon-Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOKÖ), Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), ADAS-cog ve Mini Mental Durum İncelemesi Testi (MMDM), Depresyon ve anksiyete şiddetini belirlemek için Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme (HADÖ) ölçekleri uygulanmıştır. BULGULAR: ADAS-Cog toplam ve alt madde skorları iki grup arasında karşılaştırıldığında, ADAS-COG toplam (p<0.0001), kelime hatırlama (p<0.0001), kelime tanıma (p<0.0001), komutlar (p<0.0001), konstrüksiyonel praksi (p<0.05), oryantasyon (p<0.05) alt ölçek skorlarının OKB grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede kötü olduğu bulunmuştur. SONUÇ: ADAS-Cog OKB hastalarındaki bazı nörobilişsel kusurları ölçmede uygun bir araç olarak kullanılabilir. Klinik pratikte OKB hastalarındaki bilişsel sorunlarını saptamada Adas-Cog’un kullanılması ile ilgili daha kapsamlı ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adas-Cog, OKB, Hafıza

Ayşe Döndü, Çağdaş Öykü Memiş, Levent Sevinçok. Evaluation of neurocognitive deficits in obsessive compulsive disorder with Adas-cog: A comparative study with the healthy control group. J Clin Psy. 2016; 19(4): 156-166

Corresponding Author: Levent Sevinçok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale