ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety Disorders Episodes: A Comparative Study [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(3): 164-172

Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety Disorders Episodes: A Comparative Study

Hasan Karadağ1, Sibel Örsel2, Ayşegül Kart3, Buket Özcaltepe4, Hakan Türkçapar2, Enis Kayran3
1Uz.Dr Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Doç.Dr Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Dr., Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4UzDr., Serbest Hekim Ankara

Objectives: The differences among anxiety and mood disorders have become more sharply defined but a larger debate has arisen about whether these two conditions share a common psychopathology or not. We aimed to investigate sociodemographic, common and different features of depression and anxiety on both syndrome and symptom levels. Method: 113 consecutive patients diagnosed by Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I) were recruited. Patients were divided into three diagnostic groups: depression (n=15), anxiety (n=48) and depression-anxiety disorder episodes (MAD) (n=50). Symptomatology was assessed by Hamilton Depression (HRSD) and Anxiety (HARS) Rating scale, global assessment of functionality scale (GAF) for functionality levels. Results: There were 15 (%13.3) in depression, 48 (%42.5) in anxiety, 50 (%44.2) patients in MAD groups. Onset age of the symptoms of the present diagnosis was latest at depression group. The rural birth rates in anxiety, urban birth rate in MAD groups were more frequent. In MAD group %80 of the patients had primer anxiety disorder episode and %20 had primer depression episode. HAM-A psychologic item scores in anxiety group, fears item scores were lower in depression group. There were significant difference between three groups in terms of HAM-D depressive syndrom severity and depressive items. Conclusion: The results of our study suggest that fears were more frequent in anxiety group, but depressive symptoms were predominant in the differences of the groups and anxiety may progress chronologically towards the depression.

Keywords: Key Words: Depression, anxiety, symptomatology.

Majör Depresyon ve Anksiyete Bozukluğunun Birlikte Görüldüğü Durumların Klinik ¦¦ Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma*

Hasan Karadağ1, Sibel Örsel2, Ayşegül Kart3, Buket Özcaltepe4, Hakan Türkçapar2, Enis Kayran3
1Uz.Dr Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Doç.Dr Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Dr., Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4UzDr., Serbest Hekim Ankara

Amaç: Anksiyete ve duygulanım bozuklukları arasındaki farklılıklar daha net tanımlanmakla birlikte iki bozukluğun ortak bir psikopatolojinin farklı klinik görünümleri olduğuna yönelik tartışmalar da artmıştır. Bu çalışmada depresyon ile anksiyete bozukluğunun hem tanı hem de belirti düzeyinde ortak ve farklı özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya DSM-IV'e göre yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) ile depresyon veA/eya anksiyete bozukluğu tanısı alan 113 ardışık hasta alındı. Hastalar anksiyete bozukluğu, depresyon, karışık anksiyete ve depresif bozukluk (KAD) epizodları olan üç gruba ayrıldı. Özgeçmiş ve sosyodemografik özellikleri içeren bilgi formu, Hamilton Depresyon (HAM-D) ve Anksiyete (HAM-A) ve işlevselleğin genel değerlendirmesi (İGD) uygulandı. Bulgular: Depresyon grubunda 15 (%13.3), anksiyete grubunda 48 (%42.5), karışık anksiyete depresyon grubunda 50 hasta (%44.2) vardı. Başlangıç yaşı depresyon grubunda daha ileri yaştaydı. Anksiyete grubunda kırsal, KAD grubunda kentsel doğumlu oranları yüksekti. KAD grubundaki hastaların %80'inde birincil anksiyete bozukluğu, %20'sinde birincil depresyon epizodu saptandı. HAM-A psişik puanları anksiyete, korkular madde puanları depresyon grubunda daha düşüktü. HAM-D depresif sendromun şiddeti ve depresif belirti puanları açısından üç grup arasında anlamlı fark vardı. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, korkuların anksiyete epizodları olanlarda daha sıklıkla olduğunu, depresyon belirtilerinin gruplar arası farklılıkta öne çıktığı, anksiyeteden depresyon epizodlarına doğru kronolojik bir gelişim olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Depresyon, anksiyete, semptoma- toloji.

Hasan Karadağ, Sibel Örsel, Ayşegül Kart, Buket Özcaltepe, Hakan Türkçapar, Enis Kayran. Clinical Features of Patients with both Major Depression and Anxiety Disorders Episodes: A Comparative Study. J Clin Psy. 2011; 14(3): 164-172
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale