ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile kişiler arası tarz arasındaki ilişkide saldırganlığın aracı rolü: Türkiye'deki üniversite öğrencisi örneklemi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(4): 341-350 | DOI: 10.5505/kpd.2018.85547  

Büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile kişiler arası tarz arasındaki ilişkide saldırganlığın aracı rolü: Türkiye'deki üniversite öğrencisi örneklemi (eng)

Neslihan Arıcı Özcan1, Ömer Erdem Koçak2, Reyhan Arslan3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde büyüklenmeci narsistik kişilik özellikleri ile olumsuz kişiler arası ilişki tarzı arasındaki ilişkide saldırganlığın aracı rolünü incelemektir. Büyüklenmeci narsistik kişilik özellikleri, kendine aşırı güven, baskınlık, sömürücü ilişki tarzı, beğenilme beklentisi ve benlik saygısı tehdit edildiğinde ortaya çıkan yoğun öfke ve düşmanca tutumları içermektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya 577 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Narsistik Kişilik Envanteri, Buss Perry Saldırganlık Ölçeği ve Kişiler Arası Tarz Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve saldırganlığın aracı değişken etkisi eş zamanlı olarak Amos 21 yazılımıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada Kişiler Arası Tarz ölçeğinin tüm alt boyutları gözlenen değişken olarak ele alınırken, Buss Perry Saldırganlık Ölçeğinin üç alt boyutu ile Narsistik Kişilik Envanterinin beş alt boyutu gizil değişken olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Analizler sonucunda ölçüm modeli uyum değerleri, modelin değişkenler arası analiz yapmak için uygun olduğunu göstermiştir (x2: 180.801, df: 54, CFI: .976, TLI: .959, GFI: .958, RMSEA: .064, SRMR: .051). Sonuçlar, saldırganlığın, büyüklenmeci narsistik kişilik özellikleri ile olumsuz kişiler arası tarz arasındaki ilişkide aracılık etkisi gösterdiğini ortaya koymaktadır (x2: 259.405, df: 65, CFI: .963, TLI: .948 GFI: .941, RMSEA: .072, SRMR: .055).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aracılık etkisi, narsistik özelliklerin saldırgan davranışları beraberinde getirdiğine, bunun sonucunda da işlevsel olmayan ilişki kurma biçimlerinin ortaya çıktığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: saldırganlık, narsisizm, büyüklenme, kişilerarası tarz, kişiler arası ilişkiler


The role of aggression in the relationship between grandiose narcissistic traits and interpersonal style: University students in Turkey

Neslihan Arıcı Özcan1, Ömer Erdem Koçak2, Reyhan Arslan3
1Istanbul Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Social Work, Istanbul
2Istanbul Medipol University, Faculty of Business and Administration, Department of Business, Istanbul
3Istanbul Medipol University, Faculty of Education, Department of Guidance and Psychological Counseling, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the role of aggression in the relationship between grandiose narcissistic personality characteristics and negative interpersonal relationship style. Grandiose narcissistic features include overconfidence, high self-esteem, dominance and exploitative interpersonal style, expectation of attention and admiration from others, and aggressive attitudes and behaviors through the concept of threatened egotism.
METHODS: In this study, 577 university students participated from different departments. Narcissistic Personality Inventory for measuring the grandiose narcissistic features, Buss-Perry Aggression Questionnaire for measuring the aggression, Interpersonal Style Scale and demographic form are used. Research model was tested with structural equation modeling using Amos 21 software. In this process sub-dimensions of interpersonal relationship style are used as manifest variable while five indicators for grandiose narcissistic features and 3 indicators for aggression are used as latent variables.
RESULTS: The primary analysis of the study indicated that goodness-of-fit statistics show that the data fit well to the model (x2: 180.801, df: 54, CFI: .976, TLI: .959, GFI: .958, RMSEA: .064, SRMR: .051). According to the results, aggression mediates the relationship between grandiose narcissistic personality characteristics and negative interpersonal communication styles (x2: 259.405, df: 65, CFI: .963, TLI: .948 GFI: .941, RMSEA: .072, SRMR: .055).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The significant mediation effect of aggression implies that narcissistic features bring with aggression toward other people that ultimately lead to getting in contact with people in a negative manner.

Keywords: aggression, narcissism, grandiosity, interpersonal style, interpersonal relationships


Neslihan Arıcı Özcan, Ömer Erdem Koçak, Reyhan Arslan. The role of aggression in the relationship between grandiose narcissistic traits and interpersonal style: University students in Turkey. J Clin Psy. 2018; 21(4): 341-350

Sorumlu Yazar: Neslihan Arıcı Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (58 kere görüntülendi)
 (928 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale