ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 4   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması
An Investigation of the psychometric properties of the Turkish Versions of the Interpersonal Needs Questionnaire and Acquired Capability for Suicide-Fearlessness about Death Scale
Mehmet Eskin, Hülya Arslantaş, Cennet Şafak Öztürk, Berke Eskin
doi: 10.5505/kpd.2020.30922  Sayfa 0

2.
Sigara İçmeye Devam Eden ve Sigara İçmeyi Kesen Gebelerde Nöropsikolojik Faktörlerin Karşılaştırılması
Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking
Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Mahmut Güngör, İbrahim Taymur
doi: 10.5505/kpd.2020.25349  Sayfa 0

3.
Okulu Bırakan Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Depression And Anxiety Levels in School Dropout Adolescents
Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/kpd.2020.72324  Sayfa 0

4.
Depresif belirti düzeyleri yüksek ve düşük olan üniversite öğrencilerinin araya girici anılarının deneyimsel özellikler, yeniden yapılandırılma süreci ve algılanan zaman mesafesi bağlamında incelenmesi
Examination of the phenomenological characteristics, reconsolidation update, and perceived temporal distance of intrusive memories in university students with high and low depressive symptoms
Ekin Öztekin, BANU YILMAZ
doi: 10.5505/kpd.2020.58569  Sayfa 0

5.
Depresyon ile Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Yürütsel İşlevler Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Depression, Future Expectations, and Several Executive Function Variables
Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
doi: 10.5505/kpd.2020.41033  Sayfa 0

6.
Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi
Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population
Mesut Yavuz, Burak AKDENİZ, Armağan AKYOL, Hicran Çağla Kurt, Cemile Bilgis, Aslı Çolak, Doğukan Akbay, Beyza Ekiz, Muhammed Tayyib Kadak
doi: 10.5505/kpd.2020.83435  Sayfa 0

7.
Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluklarının Umutsuzluk, Anksiyete Duyarlılığı, Dürtüsellik ve Heyecan Arama Kişilik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship of Substance Use Disorders with Hopelessness, Anxiety Sensitivity, Impulsivity and Sensation Seeking Personality Traits in Adolescents
Sabide Duygu Uygun, Esra Çöp, Kadir Özdel, Mustafa Tunçtürk, Arzu Çiftçi, Gül Karaçetin, Özden Şükran Üneri
doi: 10.5505/kpd.2020.13008  Sayfa 0

8.
Bipolar Bozuklukta Duygulanım Değişkenliği Dürtüsellik ve Agresyonla İlişkili mi?
Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder?
Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
doi: 10.5505/kpd.2020.30085  Sayfa 0

9.
Vajinismus Tanısı Konulan Kadınlarda Obsesif İnanışlar ve Yaşam Kalitesi
Obsessive Beliefs and Quality Of Life InWomen With Vaginismus
Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Saglam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ayşe Çakır, Aykut Karahan, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2020.78557  Sayfa 0

10.
Tik Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Farmakoterapi Uygulamaları: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Pharmacotherapy Profiles of Children with Tic Disorders: A Cross-Sectional Retrospective Study
Gülser Dinç, Ebru Sekmen, Zeynep Goker, Esra Çöp, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2020.69672  Sayfa 0

11.
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların şiddeti tanıma ve şiddetten etkilenme durumu
Recognition of violence and being affected by violence in psychiatric outpatients
Elif Nurgül Sungur, Ezgi Hancı Yenigün, nalan kalkan oğuzhanoğlu, Bengü Yücens
doi: 10.5505/kpd.2020.43926  Sayfa 0

12.
Çevrimiçi Oyun Oynayanların Sosyodemografik Özellikleri ve Oyun Bağımlılığının Bazı Psikososyal Etmenlerle İlişkisi
Sociodemographic Characteristics of Online Game Players and The Relationship of Game Addiction with Some Psychosocial Factors
Erkan Baysak, Fatma Duygu Kaya Yertutanol, İsmail Volkan Şahiner, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2020.10337  Sayfa 0

13.
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Depresyon ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi
The Effect of Hypnotherapy on Depression and Anxiety Levels in Obesity Patients
erdal erşan
doi: 10.5505/kpd.2020.41196  Sayfa 0

14.
Akademisyenlerin Mobbing Algıları ile İş Doyumu İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
The Medıatıng Role of Emotional Exhaustion on Mobbing Perception and Job Satisfaction of Academicians
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2020.16023  Sayfa 0

15.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı
The prevalance of separation anxiety disorder in patients with generalised anxiety disorder who applied to an university hospital outpatient clinic
Nevlin Özkan Demir, Yasemin Görgülü
doi: 10.5505/kpd.2020.16046  Sayfa 0

16.
Glasgow Antipsikotik Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glasgow Antipsychotic Side Effect Scale
ESMA AKPINAR ASLAN, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Neslihan Sevil, Burcu Erkek
doi: 10.5505/kpd.2020.94547  Sayfa 0

17.
Major Depresif Bozukluk Tanılı Hastaların Bireysel Farklılıkları Üzerine Dokuz Tip Mizaç Modeli Odaklı Bir İnceleme
Evaluating Individual Differences in Patients with Major Depressive Disorder focused on Nine Types Temperament Model
Mehmet Fatih Üstündağ, Enver Demirel Yılmaz, Kerim Uğur, Özge Ünal, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Omer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.50470  Sayfa 0

DERLEME
18.
Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları
Cannabis, medical use and related policies reflections on society
Ebru Aldemir, Rukiye Döğer, Melike Aydoğdu, Betül Akyel, Demet Havaçeliği Atlam, Serap Annette Akgür, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2020.46547  Sayfa 0

19.
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Manik Epizodda (BPB-ME) Plasebo Kontrollü İlaç Çalışmaları: Sistematik Derleme, Meta-Analiz ve Plasebo Yanıtı Üzerine bir Meta-regresyon.
Placebo-controlled Pharmacological Trials in Child and Adolescents with Bipolar Disorder Manic Episode (BPD-ME): Systematic review, Meta-analysis and a Meta-regression on Placebo Response.
Remzi Oğulcan Çıray, Pelin Hançer, MUSTAFA TUNCTURK, Neslihan İnal Emiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.45822  Sayfa 0

20.
Psychometric Properties of Compulsive Internet Use Scale (CIUS): a systematic review and meta-analysis
masumeh Ghazanfarpour, Hossein Dabiriyan Tehrani, nasrin khajeali, Abbas Keshtkar, Masoudeh Babakhanian
doi: 10.5505/kpd.2020.81489  Sayfa 0

21.
Şizotipi Kavramı ve Şizotipal Kişilik Bozukluğu
The Concept of Schizotypy and Schizotypal Personality Disorder
Emre MISIR, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27576  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
22.
Atomoksetin İlişkili Kırmızı Kulak: Olgu sunumu
Atomoxetine Associated Red Ear: A case report
Hande Ayraler Taner, Burcu Akın Sari
doi: 10.5505/kpd.2020.49932  Sayfa 0

23.
Uzun etkili paliperidon palmitat kullanımı sonrası gelişen infertilite: Olgu sunumu
Infertility after long-acting paliperidone palmitate treatment: a case report
Kerim Uğur, Sevler Yildiz
doi: 10.5505/kpd.2019.94803  Sayfa 0

24.
Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu
Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report
Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2020.24572  Sayfa 0

25.
Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi
The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer
Sema Yurduşen, Canan Akyüz, Faruk Gençöz
doi: 10.5505/kpd.2020.27870  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale