ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 3   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Anksiyeteli ve Karma Özellikli Depresyonu Değerlendirme: Klinikte Yararlı Depresyon Sonlanım Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Assessing Depression With Anxious Distress and Mixed Features: The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Clinically Useful Depression Outcome Scale
Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Mehmet Öztürk, Esma Akpınar Aslan
doi: 10.5505/kpd.2019.31932  Sayfa 0

2.
Madde bağımlılığında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi
Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse
Berrak Köksal, Semra Karaca, Serhat Çıtak
doi: 10.5505/kpd.2019.46693  Sayfa 0

3.
Üniversite Öğrencilerinde Sosyodemografik Özellikler ile Problemli İnternet Kullanımının Kumar Oynayanlar ve Oynamayanlar arasındaki Karşılaştırması
The Comparison between the Socio-Demographic Characteristics and the Problematic Internet Use between Gamblers and Non-gamblers among University Students
Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz
doi: 10.5505/kpd.2019.93685  Sayfa 0

4.
Toplum ruh sağlığı merkezine katılım sıklığının içgörü, tedavi uyumu ve işlevselliğe etkisi
The effects of the frequency of participation to the community mental health center on insight, treatment adherence and functionality
Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
doi: 10.5505/kpd.2019.49369  Sayfa 0

5.
Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması
An Investigation of the psychometric properties of the Turkish Versions of the Interpersonal Needs Questionnaire and Acquired Capability for Suicide-Fearlessness about Death Scale
Mehmet Eskin, Hülya Arslantaş, Cennet Şafak Öztürk, Berke Eskin
doi: 10.5505/kpd.2019.30922  Sayfa 0

6.
Sigara İçmeye Devam Eden ve Sigara İçmeyi Kesen Gebelerde Nöropsikolojik Faktörlerin Karşılaştırılması
Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking
Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Mahmut Güngör, İbrahim Taymur
doi: 10.5505/kpd.2019.25349  Sayfa 0

7.
Psikotik Bozukluk Tanılı Hastalarda Uzun Etkili, Oral ve Kombinasyon Antipsikotik Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of long acting, oral and combination antipsychotic treatments in patients with psychotic disorder
Yasir Şafak, Süheyla Doğan Bulut, Hasan Karadağ, Sibel Orsel
doi: 10.5505/kpd.2019.42103  Sayfa 0

8.
Okul Öncesi Dönemde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocukların Annelerinin Tutumlarının, Yeterliliklerinin ve Bağlanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Parental Attitudes, Competency and Attachment Styles of The Mothers of The Children at Preschool Period Who Were Admitted to Child Psychiatry Services
Öznur Bilaç, Arif Önder, Canem Kavurma, Yakup Doğan, Gülçin Uzunoğlu, Yetis Isildar, Şermin Yalın Sapmaz
doi: 10.5505/kpd.2019.07078  Sayfa 0

9.
Psikiyatrik Bozukluklar ile Özkıyım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 2013-2018 Yılları İçin Kayıtlara Dayalı Geriye Dönük Bir Araştırma
Investigation of the Relationship Between Psychiatric Disorders and Suicide: A Retrospective Research Based on Records for 2013-2018
Burak Mete, Vedat Söyiler, Erkan Pehlivan
doi: 10.5505/kpd.2019.35582  Sayfa 0

10.
Bipolar Bozuklukta Duygulanım Değişkenliği Dürtüsellik ve Agresyonla İlişkili mi?
Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder?
Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
doi: 10.5505/kpd.2019.30085  Sayfa 0

11.
Vajinismus Tanısı Konulan Kadınlarda Obsesif İnanışlar ve Yaşam Kalitesi
Obsessive Beliefs and Quality Of Life InWomen With Vaginismus
Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Saglam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ayşe Çakır, Aykut Karahan, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2019.78557  Sayfa 0

12.
Tik Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Farmakoterapi Uygulamaları: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Pharmacotherapy Profiles of Children with Tic Disorders: A Cross-Sectional Retrospective Study
Gülser Dinç, EBRU SEKMEN, Zeynep Goker, Esra Çöp, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2019.69672  Sayfa 0

13.
Çevrimiçi Oyun Oynayanların Sosyodemografik Özellikleri ve Oyun Bağımlılığının Bazı Psikososyal Etmenlerle İlişkisi
Sociodemographic Characteristics of Online Game Players and The Relationship of Game Addiction with Some Psychosocial Factors
Erkan Baysak, Fatma Duygu Kaya Yertutanol, İsmail Volkan Şahiner, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2019.10337  Sayfa 0

14.
Anne Tutumlarına Yönelik Psikoeğitimin Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarına Etkisi
The Effect of Psycho-Education about Maternal Attitudes on Childhood Obsessive Compulsive Disorder Symptoms
Ecem Akıncı, OYA MORTAN SEVI
doi: 10.5505/kpd.2019.82612  Sayfa 0

15.
Akademisyenlerin Mobbing Algıları ile İş Doyumu İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
The Medıatıng Role of Emotional Exhaustion on Mobbing Perception and Job Satisfaction of Academicians
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2019.16023  Sayfa 0

16.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı
The prevalance of separation anxiety disorder in patients with generalised anxiety disorder who applied to an university hospital outpatient clinic
Nevlin Özkan Demir, Yasemin Görgülü
doi: 10.5505/kpd.2019.16046  Sayfa 0

17.
Major Depresif Bozukluk Tanılı Hastaların Bireysel Farklılıkları Üzerine Dokuz Tip Mizaç Modeli Odaklı Bir İnceleme
Evaluating Individual Differences in Patients with Major Depressive Disorder focused on Nine Types Temperament Model
Mehmet Fatih Üstündağ, Enver Demirel Yılmaz, Kerim Uğur, Özge Ünal, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Omer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.50470  Sayfa 0

DERLEME
18.
Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları
Cannabis, medical use and related policies reflections on society
Ebru Aldemir, Rukiye Döğer, Melike Aydoğdu, Betül Akyel, Demet Havaçeliği Atlam, Serap Annette Akgür, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2019.46547  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
19.
Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi
The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer
Sema Yurduşen, Canan Akyüz, Faruk Gençöz
doi: 10.5505/kpd.2019.27870  Sayfa 0

20.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Komorbiditesi Olan Ergen Bir Hastanın Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Yöntemiyle Tedavisi
Treatment With Eye Movement Desensitization And Reprocessing (EMDR) For An Adolescent Patient With Comorbidty Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Hüsna Kaan, Ali Karayağmurlu, Nusret Soylu
doi: 10.5505/kpd.2019.19327  Sayfa 0

21.
Az bilinen bir konu Delüzyonel Parazitoz: Bir olgu sunumu
A rarely known topic ‘Delusional Parasitosis’: A case report
Burak OKUMUŞ, Cicek Hocaoglu, Nursel Dilek
doi: 10.5505/kpd.2019.99815  Sayfa 0

22.
Atomoksetin İlişkili Kırmızı Kulak: Olgu sunumu
Atomoxetine Associated Red Ear: A case report
Hande Ayraler Taner, Burcu Akın Sari
doi: 10.5505/kpd.2019.49932  Sayfa 0

23.
Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu
Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report
Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2019.24572  Sayfa 0

24.
Uzun etkili paliperidon palmitat kullanımı sonrası gelişen infertilite: Olgu sunumu
Infertility after long-acting paliperidone palmitate treatment: a case report
Kerim Uğur, Sevler Yildiz
doi: 10.5505/kpd.2019.94803  Sayfa 0

KISA BILDIRI
25.
Çocuk ve Ergen Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı Önemli bir Parametre olabilir mi?
Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be an important parameter in children and adolescents with obsessive compulsive disorder?
Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2019.02359  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale