ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Bir ayaktan tedavi birimine başvuran alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hastalarda klinik özellikler, ek ruhsal hastalıklar ve tedavi sonuçları: Retrospektif bir çalışma
Clinical features, comorbid mental disorders and treatment outcomes in female patients with alcohol and drug use disorder admitted to an outpatient treatment unit: A retrospective study
Ebru Aldemir
doi: 10.5505/kpd.2020.20438  Sayfa 0

2.
Yatarak tedavi gören geriatrik depresif bozukluk hastalarında klinik değişkenlerin, tedavi direncinin ve yatış süresine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluatıon of clınıcal varıables, treatment resıstance and factors affectıng the hospıtal stay duratıon ın gerıatrıc depressıve dısorders
Selçuk Özdin
doi: 10.5505/kpd.2020.86570  Sayfa 0

3.
Okulu Bırakan Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Depression And Anxiety Levels in School Dropout Adolescents
Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/kpd.2020.72324  Sayfa 0

4.
Depresyon ile Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Yürütsel İşlevler Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Depression, Future Expectations, and Several Executive Function Variables
Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
doi: 10.5505/kpd.2020.41033  Sayfa 0

5.
Hastanede yatarak tedavi gören çocuklar: Psikososyal uyumu etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Hospitalized children: A study on the factors affecting psychosocial adjustment
Bürge Kabukçu Başay, Ömer Basay, Atacenk Ürüt, Berkay Hasmercan, Melisa Uysal, Beyzanur Eren Usul
doi: 10.5505/kpd.2020.80958  Sayfa 0

6.
Bipolar bozukluklu olgularda farklı atak dönemlerinde inflamasyon ve lipit parametreleri
Inflammatory parameters and blood lipid values across the different mood states in patients with bipolar disorder
Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci
doi: 10.5505/kpd.2020.98216  Sayfa 0

7.
Türkiye- Suriye sınırındaki Kilis’te füze saldırıları sonrası anksiyete, depresyon ve stres tepkisi düzeyleri
Levels of anxiety, depression and stress response after missile attacks in Kilis in Turkey-Syria border
Musa Şahpolat, Duygu Ayar
doi: 10.5505/kpd.2020.26213  Sayfa 0

8.
Klinik ve toplum örneklemlerinde Anne babalık ve Aile Uyum Ölçeği’nin, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları için Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi
Psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) in a Turkish sample with parents of 2-12 years old children from both community and clinical sample
Barış Güller, Taner Guvenir, Burçin Seyda Buran, Ömer Aydemir, Fatma Varol, Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak
doi: 10.5505/kpd.2020.25002  Sayfa 0

9.
İlk Defa Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda Ekran Kullanım Özellikleri ve Ebeveynlerin Erken Dönem Endişeleri
Screen Time Characteristics and Early-Term Parental Concerns of Children Newly Diagnosed with Autism Spectrum Disorder
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.23245  Sayfa 0

10.
Bipolar bozuklukta anksiyete duyarlılığı, algılanan stres ve dürtüsel davranışlar ilişkisi
The association between anxiety sensitivity, perceived stress and impulsive behaviors in bipolar disorder
Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam, Zeynep Namlı, Kerim Uğur, Mahmut Onur Karaytuğ
doi: 10.5505/kpd.2020.65882  Sayfa 0

11.
Hipnoterapinin Obezite Hastalarındaki Depresyon ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi
The Effect of Hypnotherapy on Depression and Anxiety Levels in Obesity Patients
Erdal Erşan
doi: 10.5505/kpd.2020.41196  Sayfa 0

12.
Akademisyenlerin Mobbing Algıları ile İş Doyumu İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
The Medıatıng Role of Emotional Exhaustion on Mobbing Perception and Job Satisfaction of Academicians
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2020.16023  Sayfa 0

13.
Oyun Dönemindeki Çocukların Davranış Sorunları İle İzledikleri Çizgi Filmler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Preschool Children’s Behavioral Problems and Cartoons They Watch
Ezgi Güneş, Ali Dayi, MEHMET Çolak, Özlem Şireli Bingöl
doi: 10.5505/kpd.2020.55798  Sayfa 0

14.
IVF Tedavisi Gören Kadınlarda Bağlanma, Yılmazlık, Depresyon, Anksiyete ve Somatizasyon Belirtileri ile İnfertiliteye İlişkin Global Stres Düzeyi ve Tedavi Sonucu Arasındaki İlişki
The Relationship of Attachment Characteristics, Resilience, Depression, Anxiety and Somatization Symptoms With Infertility Related Stress and Treatment Outcome in Women Undergone IVF Treatment
Pelin Kalcı, Hakan Karaş, Aslıhan Polat
doi: 10.5505/kpd.2020.24865  Sayfa 0

15.
Psikiyatri Hemşireleri İçin Moral Distres Ölçeğinin Türkçe Forumunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity and Reliability Study of Turkish Form of Moral Distress Scale for Psychiatric
Mustafa Sabri Kovancı, AZİZE ATLİ ÖZBAŞ
doi: 10.5505/kpd.2020.79058  Sayfa 0

16.
Major Depresif Bozukluk Tanılı Hastaların Bireysel Farklılıkları Üzerine Dokuz Tip Mizaç Modeli Odaklı Bir İnceleme
Evaluating Individual Differences in Patients with Major Depressive Disorder focused on Nine Types Temperament Model
Mehmet Fatih Üstündağ, Enver Demirel Yılmaz, Kerim Uğur, Özge Ünal, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Omer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.50470  Sayfa 0

17.
Premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaların sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının incelenmesi
Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder
Gamze Erzin, Oğuzhan Kılınçel, Şenol Bayram, Osman Hasan Tahsin Kılıç, Vahap Ozan Kotan, Güven Özkaya, Erol Göka, Kadir Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.09216  Sayfa 0

18.
Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi
Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population
Mesut Yavuz, Burak AKDENİZ, Armağan AKYOL, Hicran Çağla Kurt, Cemile Bilgis, Aslı Çolak, Doğukan Akbay, Beyza Ekiz, Muhammed Tayyib Kadak
doi: 10.5505/kpd.2020.83435  Sayfa 0

19.
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların şiddeti tanıma ve şiddetten etkilenme durumu
Recognition of violence and being affected by violence in psychiatric outpatients
Elif Nurgül Sungur, Ezgi Hancı Yenigün, nalan kalkan oğuzhanoğlu, Bengü Yücens
doi: 10.5505/kpd.2020.43926  Sayfa 0

20.
Glasgow Antipsikotik Yan Etkilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glasgow Antipsychotic Side Effect Scale
Esma Akpınar Aslan, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Neslihan Sevil, Burcu Erkek
doi: 10.5505/kpd.2020.94547  Sayfa 0

DERLEME
21.
Düşüncelerimiz mi Önemli, Yoksa Eylemlerimiz mi? Ahlak Boyutundaki Düşünce Eylem Kaynaşmasına Dair Bir Alanyazın Derlemesi
Are Our Thoughts Important or Actions? A Literature Review of Thought-Action Fusion on Morality
İlkyaz Kaya Yıldırım, Orçun Yorulmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.13540  Sayfa 0

22.
Yapay Bozukluk/Bakım Verenin Yapay Bozukluğu Olgularına Psikodinamik Bakış ve Klinik Yaklaşım: Bir Gözden Geçirme
Psychodynamic Aspects and Clinical Approach to The Concepts of Factitious Disorder / Factitious Disorder Imposed on Another: A Review
Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.29291  Sayfa 0

23.
Psychometric Properties of Compulsive Internet Use Scale (CIUS): a systematic review and meta-analysis
Masumeh Ghazanfarpour, Hossein Dabiriyan Tehrani, Nasrin Khajeali, Abbas Keshtkar, Masoudeh Babakhanian
doi: 10.5505/kpd.2020.81489  Sayfa 0

24.
Klozapinin nadir görülen ciddi yan etkileri
Rare serious adverse effects of clozapine
Özcan Uzun
doi: 10.5505/kpd.2020.78790  Sayfa 0

25.
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Manik Epizodda (BPB-ME) Plasebo Kontrollü İlaç Çalışmaları: Sistematik Derleme, Meta-Analiz ve Plasebo Yanıtı Üzerine bir Meta-regresyon.
Placebo-controlled Pharmacological Trials in Child and Adolescents with Bipolar Disorder Manic Episode (BPD-ME): Systematic review, Meta-analysis and a Meta-regression on Placebo Response.
Remzi Oğulcan Çıray, Pelin Hançer, MUSTAFA TUNCTURK, Neslihan İnal Emiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.45822  Sayfa 0

26.
Şizotipi Kavramı ve Şizotipal Kişilik Bozukluğu
The Concept of Schizotypy and Schizotypal Personality Disorder
Emre MISIR, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27576  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
27.
Hiperprolaktinemi Saptanan Sanrısal Bozukluk Tanılı Bir Hastada Uzun Etkili Aripiprazol ile Klinik Düzelme: Olgu Sunumu
Clinical Improvement with Long-acting Aripiprazole in a Patient with Delusional Disorder with Hyperprolactinemia: A Case Report
Sevler Yıldız, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2020.71501  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
28.
COVID-19 pandemisinde madde kullanım bozukluğu olan ergenler (tur)
Adolescent with substance abuse disorder during the COVID-19 pandemic (tur)
Ömer Kardaş
doi: 10.5505/kpd.2020.88538  Sayfa 0

29.
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bumetanid: Güncel Deliller
Bumetanide for Autism Spectrum Disorder: Current Evidence
Mazlum Çöpür, Sidar Copur
doi: 10.5505/kpd.2020.47123  Sayfa 0

30.
COVID-19 Pandemisi ve Psikiyatrik Endişeler: Bundan Sonraki Süreçte Ne Beklemeliyiz?
COVID-19 Pandemic and Mental Health Concerns: What Should We Expect?
Mazlum Çöpür, Sidar Copur
doi: 10.5505/kpd.2020.13471  Sayfa 0

31.
Internet addiction and mental well-being among secondary school students in a Malaysian district: A cross-sectional survey
Luke Sy-Cherng Woon
doi: 10.5505/kpd.2020.72623  Sayfa 0

32.
Psikojenik Polidipsi Olgu Sunumu Atomoksetine ek Klomipramin Kullanımı
Psychogenic Polydipsia Case Report Use of Additional Clomipramine in Atomoxetine
Berna Gündüz Çıtır, Sevcan Karakaç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2020.26879  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale