ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 3   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
DSM-5 Yaygın Anksiyete Bozukluğu İçin Şiddet Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
Reliability and Validity of Turkish version of DSM-5 Generalized Anxiety Disorder Scale
Deniz Alçı, Orkun Aydın, Ömer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.97759  Sayfa 0

2.
Üniversite Öğrencilerinde Sosyodemografik Özellikler ile Problemli İnternet Kullanımının Kumar Oynayanlar ve Oynamayanlar arasındaki Karşılaştırması
The Comparison between the Socio-Demographic Characteristics and the Problematic Internet Use between Gamblers and Non-gamblers among University Students
Mehmet Çakıcı, Yağmur Fırat, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz
doi: 10.5505/kpd.2019.93685  Sayfa 0

3.
Toplum ruh sağlığı merkezine katılım sıklığının içgörü, tedavi uyumu ve işlevselliğe etkisi
The effects of the frequency of participation to the community mental health center on insight, treatment adherence and functionality
Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
doi: 10.5505/kpd.2019.49369  Sayfa 0

4.
Anksiyeteli ve Karma Özellikli Depresyonu Değerlendirme: Klinikte Yararlı Depresyon Sonlanım Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği
Assessing Depression With Anxious Distress and Mixed Features: The Validity and Reliability of the Turkish Version of the Clinically Useful Depression Outcome Scale
Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Mehmet Öztürk, Esma Akpınar Aslan
doi: 10.5505/kpd.2019.31932  Sayfa 0

5.
Madde bağımlılığında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi
Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse
Berrak Köksal, Semra Karaca, Serhat Çıtak
doi: 10.5505/kpd.2019.46693  Sayfa 0

6.
2011 Yılı Van-Erciş depremi Sonrası Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Post traumatic stress disorder among adults in the aftermath of 2011 Van-Ercis earthquake in Turkey
Mehmet Hamid Boztas, Ahmet Tamer Aker, Kerim Munir, Feyza Çelik, Adem Aydın, Umut Karasu, Elif Aktan Mutlu
doi: 10.5505/kpd.2019.62534  Sayfa 0

7.
Bir Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi Çocuk ve Ergen Yataklı Servisinde Madde Kullanımı Nedeniyle Yatarak Tedavi Gören Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
A Clinical and Sociodemographic Evaluation of Youths with Substance Use Disorders in a Child and Adolescent Inpatient Unit of a Mental Health Hospital
Öznur Bilaç, Canem Kavurma, Arif Önder, Yakup Doğan, Gülçin Uzunoğlu, Erol Ozan
doi: 10.5505/kpd.2019.30075  Sayfa 0

8.
Kişilerarası ihtiyaçlar anketi ve edinilmiş intihar yeterliliği-ölüm korkusuzluğu ölçeğinin psikometrik özelliklerinin araştırılması
An Investigation of the psychometric properties of the Turkish Versions of the Interpersonal Needs Questionnaire and Acquired Capability for Suicide-Fearlessness about Death Scale
Mehmet Eskin, Hülya Arslantaş, Cennet Şafak Öztürk, Berke Eskin
doi: 10.5505/kpd.2019.30922  Sayfa 0

9.
Multipl Skleroz Hastalarında Çocukluk Çağı Travmaları Ve İntihar Riski İle İlişkisi
Childhood Traumas In Patients With Multiple Sclerosis And Its Relationship With Suicide Probability
Selen Işık ulusoy, Bahriye Horasanlı
doi: 10.5505/kpd.2019.71324  Sayfa 0

10.
Tedavi almamış major depresyon hastalarında erken dönemde bilişsel işlevler
Cognitive functions in the early period in non-treated major depression patients
Seda Salık, Soner Çakmak, Şükrü Uğuz
doi: 10.5505/kpd.2019.55706  Sayfa 0

11.
Sigara İçmeye Devam Eden ve Sigara İçmeyi Kesen Gebelerde Nöropsikolojik Faktörlerin Karşılaştırılması
Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking
Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, Mahmut Güngör, İbrahim Taymur
doi: 10.5505/kpd.2019.25349  Sayfa 0

12.
Psikotik Bozukluk Tanılı Hastalarda Uzun Etkili, Oral ve Kombinasyon Antipsikotik Tedavilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of long acting, oral and combination antipsychotic treatments in patients with psychotic disorder
Yasir Şafak, Süheyla Doğan Bulut, Hasan Karadağ, Sibel Orsel
doi: 10.5505/kpd.2019.42103  Sayfa 0

13.
Okul Öncesi Dönemde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocukların Annelerinin Tutumlarının, Yeterliliklerinin ve Bağlanma Biçimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Parental Attitudes, Competency and Attachment Styles of The Mothers of The Children at Preschool Period Who Were Admitted to Child Psychiatry Services
Öznur Bilaç, Arif Önder, Canem Kavurma, Yakup Doğan, Gülçin Uzunoğlu, Yetis Isildar, Şermin Yalın Sapmaz
doi: 10.5505/kpd.2019.07078  Sayfa 0

14.
Psikiyatrik Bozukluklar ile Özkıyım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 2013-2018 Yılları İçin Kayıtlara Dayalı Geriye Dönük Bir Araştırma
Investigation of the Relationship Between Psychiatric Disorders and Suicide: A Retrospective Research Based on Records for 2013-2018
Burak Mete, Vedat Söyiler, Erkan Pehlivan
doi: 10.5505/kpd.2019.35582  Sayfa 0

15.
Bipolar Bozuklukta Duygulanım Değişkenliği Dürtüsellik ve Agresyonla İlişkili mi?
Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder?
Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
doi: 10.5505/kpd.2019.30085  Sayfa 0

16.
Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında üstbilişlere ilişkin inançlar
Metacognitive beliefs of posttraumatic stress disorder patients
Nakşidil Yazıhan, Zekeriya Yelboğa
doi: 10.5505/kpd.2019.08831  Sayfa 0

17.
Vajinismus Tanısı Konulan Kadınlarda Obsesif İnanışlar ve Yaşam Kalitesi
Obsessive Beliefs and Quality Of Life InWomen With Vaginismus
Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Saglam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ayşe Çakır, Aykut Karahan, Ahmet Tiryaki
doi: 10.5505/kpd.2019.78557  Sayfa 0

18.
Tik Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Farmakoterapi Uygulamaları: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma
Pharmacotherapy Profiles of Children with Tic Disorders: A Cross-Sectional Retrospective Study
Gülser Dinç, EBRU SEKMEN, Zeynep Goker, Esra Çöp, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2019.69672  Sayfa 0

19.
Çevrimiçi Oyun Oynayanların Sosyodemografik Özellikleri ve Oyun Bağımlılığının Bazı Psikososyal Etmenlerle İlişkisi
Sociodemographic Characteristics of Online Game Players and The Relationship of Game Addiction with Some Psychosocial Factors
Erkan Baysak, Fatma Duygu Kaya Yertutanol, İsmail Volkan Şahiner, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2019.10337  Sayfa 0

20.
Akıllı telefon bağımlılığı, genel aidiyet ve mutluluk arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi
The associations among smartphone addiction, general belongingness and happiness: A structural equation modelling
Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN, Mehmet KAVAKLI, Mehmet AK, Şahin KESİCİ
doi: 10.5505/kpd.2019.87587  Sayfa 0

21.
Anne Tutumlarına Yönelik Psikoeğitimin Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarına Etkisi
The Effect of Psycho-Education about Maternal Attitudes on Childhood Obsessive Compulsive Disorder Symptoms
Ecem Akıncı, OYA MORTAN SEVI
doi: 10.5505/kpd.2019.82612  Sayfa 0

22.
Sosyal anksiyete bozukluğunda aleksitimi ve sempatik deri yanıtları üzerine ilaç ve psikodrama grup terapisinin etkileri
The effects of drug and psychodrama group therapy on alexithymia and sympathetic skin responses in social anxiety disorder
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Mustafa Bayraktutan, Gülfizar Sözeri Varma, Tuğçe Toker Uğurlu
doi: 10.5505/kpd.2019.43265  Sayfa 0

23.
Akademisyenlerin Mobbing Algıları ile İş Doyumu İlişkisinde Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü
The Medıatıng Role of Emotional Exhaustion on Mobbing Perception and Job Satisfaction of Academicians
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2019.16023  Sayfa 0

24.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran yaygın anksiyete bozukluğu tanılı hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu görülme sıklığı
The prevalance of separation anxiety disorder in patients with generalised anxiety disorder who applied to an university hospital outpatient clinic
Nevlin Özkan Demir, Yasemin Görgülü
doi: 10.5505/kpd.2019.16046  Sayfa 0

25.
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ile Otomatik Düşünceler, Ara İnançlar, Uyumsuz Şemalar, Anksiyete ve Depresif Belirti Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship of Adverse Childhood Events on Automatic Thoughts, Intermediate Beliefs, Schemas, Anxiety and Depressive Symptoms and Quality of Life in University Students
Anıl Gündüz, İbrahim Gündoğmuş
doi: 10.5505/kpd.2019.72621  Sayfa 0

26.
Bipolar Bozukluk Hastaları Ve Birinci Derece Yakınlarında Zihin Kuramı Ve Yürütücü İşlevler
Theory of Mind and Executive Functions in Bipolar Disorder Patients and Their First-Degree Relatives
Taçlan Duman, Figen Ateşçi, Osman Zülkif Topak, İbrahim Şendur, Selim Tümkaya, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2019.78942  Sayfa 0

DERLEME
27.
Kannabis, tıbbi kullanımı ve ilişkili politikaların topluma yansımaları
Cannabis, medical use and related policies reflections on society
Ebru Aldemir, Rukiye Döğer, Melike Aydoğdu, Betül Akyel, Demet Havaçeliği Atlam, Serap Annette Akgür, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2019.46547  Sayfa 0

28.
Travmatik Beyin Hasarının Psikiyatrik Yönü
Psychiatric Aspect of Traumatic Brain Injury
Bahadır Geniş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.48039  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
29.
Çocukları kanser tanısı almış annelerin kendilik bütünlüğünün önemi
The importance of mothers’ self cohesion when their children diagnosed with cancer
Sema Yurduşen, Canan Akyüz, Faruk Gençöz
doi: 10.5505/kpd.2019.27870  Sayfa 0

30.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Komorbiditesi Olan Ergen Bir Hastanın Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme (EMDR) Yöntemiyle Tedavisi
Treatment With Eye Movement Desensitization And Reprocessing (EMDR) For An Adolescent Patient With Comorbidty Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Hüsna Kaan, Ali Karayağmurlu, Nusret Soylu
doi: 10.5505/kpd.2019.19327  Sayfa 0

31.
Atomoksetin İlişkili Kırmızı Kulak: Olgu sunumu
Atomoxetine Associated Red Ear: A case report
Hande Ayraler Taner, Burcu Akın Sari
doi: 10.5505/kpd.2019.49932  Sayfa 0

32.
Valproik Asit ile tedavi edilen Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu
Kleine-Levin Syndrome treated with Valproic Acid: A case report
Ali İnaltekin, İbrahim Yağcı, Yüksel Kıvrak
doi: 10.5505/kpd.2019.24572  Sayfa 0

33.
Kalp nakli olan bir çocuk olguda psikiyatrik destek ve tedavinin önemi
The importance of psychiatric support and treatment in a child with heart transplantation
Özge Çelik, Emre Ürer, Emrah Cem Bayram, Birim Günay Kılıç
doi: 10.5505/kpd.2019.98704  Sayfa 0

34.
Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu (KKYAB) Olan İki Vaka: EMDR ve BDT Kombinasyonunun Yeme Bozukluklarında (YB) Etkililiği
Two Cases with Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): Effectiveness of EMDR and CBT Combination on Eating Disorders (ED)
Alişan Burak Yaşar, Ayse Enise Abamor, Fatma Dilara Usta, Serap Erdoğan Taycan, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2019.04127  Sayfa 0

35.
Az bilinen bir konu Delüzyonel Parazitoz: Bir olgu sunumu
A rarely known topic ‘Delusional Parasitosis’: A case report
Burak OKUMUŞ, Cicek Hocaoglu, Nursel Dilek
doi: 10.5505/kpd.2019.99815  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
36.
Risperidon Tedavisi ile ilişkili bir yaygın ödem olgusu
A Case of Generalized Edema Associated with Risperidone Monotherapy
Ömer Asan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Erol Göka
doi: 10.5505/kpd.2019.37029  Sayfa 0

KISA BILDIRI
37.
Çocuk ve Ergen Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı Önemli bir Parametre olabilir mi?
Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be an important parameter in children and adolescents with obsessive compulsive disorder?
Aylin Deniz Uzun, Şermin Yalın Sapmaz, Burak Çakır, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2019.02359  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale