ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 22   Sayı : 1   Yıl : 2019
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
J Clin Psy: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çocuk İstismarı ve İhmali Eğitiminde Psikodrama Yönteminin Kullanılması
Use of Psychodrama Method in Trainings about Child Abuse and Neglect
Figen Sahin Dagli, Candan Taşkıran, Margorit Rita Krespi, Bahar Gökler
doi: 10.5505/kpd.2019.38247  Sayfalar 175 - 186

2.
Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında üstbilişlere ilişkin inançlar
Metacognitive beliefs of posttraumatic stress disorder patients
Nakşidil Yazıhan, Zekeriya Yelboğa
doi: 10.5505/kpd.2019.08831  Sayfa 0

3.
Ergenler İçin Psikolojik Bozukluklar Envanteri’nin (EPBE) Revizyon Çalışması-II: Kişilik Bozuklukları Formu ve Kişilik Bozuklukları Görülme Sıklığı
Revision Study of Psychological Disorders Inventory For Adolescents (PDIA)-II: Personality Disorders Form and Prevalance of Personality Disorders
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge
doi: 10.5505/kpd.2019.33154  Sayfa 0

4.
Akıllı telefon bağımlılığı, genel aidiyet ve mutluluk arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi
The associations among smartphone addiction, general belongingness and happiness: A structural equation modelling
Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN, Mehmet KAVAKLI, Mehmet AK, Şahin KESİCİ
doi: 10.5505/kpd.2019.87587  Sayfa 0

5.
Hastaneye Yatış Gerekliliğini Yordamada Özkıyım Riskini Değerlendirme Araçlarının Etkililiği
The Effectiveness of Suicide Risk Assessment Tools in Predicting the Need for Hospitalization
İlker Güneysu, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Emrah Songur, Serhat Koyuncu
doi: 10.5505/kpd.2019.35693  Sayfa 0

6.
Türkiyede Üç Farklı Hastaneden Hekimlerin İş Tatmini, Tükenmişlik ve Depresyon ile İş Profili İlişkisi.
The association of occupational profile with Job Satisfaction, Burnout, and Depression in Physicians from Three Different Hospitals in Turkey.
Başak Şahin, Esra Musaoğlu, Bilge Doğan, Armağan Yıldırım, Tayyibe Arslan, Hasan Şahin
doi: 10.5505/kpd.2019.73792  Sayfalar 148 - 156

7.
Kişilik Bozukluğunda Cinsel Fiziksel İstismar: Menderes Kişilik Bozukluğu Araştırma Sonuçları
Sexual Physical Abuse in Personality Disorder: Menderes Personality Disorder Research Results
Hülya Arslantaş, Orkun Erkayıran, Çiğdem DEREBOY, Mehmet Eskin, Ferhan Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2019.44265  Sayfalar 157 - 168

8.
Cerrahi tedavi arayışı olan migren hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
Investigation of anxiety, depression and quality of life levels in migraine patients seeking surgical treatment
Murat Yağmur, Güzin M. Sevinçer, Ali Kandeğer, Çetin Duygu
doi: 10.5505/kpd.2018.90377  Sayfalar 169 - 174

9.
Çok Çocuklu Kadınlar ve İnfertil Kadınlarda Çeşitli Değişkenlerinin Vücut Algısı Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Influences of Various Variables on Body Image Satisfaction Among Highly Fertile Women and Infertile Women
Murat Eren Özen, Mehmet Vural, Halef Aydın, Mehmet Hamdi Örüm, aysun kalenderoglu, Salih Selek
doi: 10.5505/kpd.2019.74755  Sayfalar 187 - 192

10.
Bir eğitim-araştırma hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi ve psikiyatrik hastalıkların doğru tanınma oranları
Assessment of psychiatric consultations in an educational-research hospital and accuracy rates of recognition of psychiatric diseases
İrem Ekmekci Ertek, Hayriye Mihrimah Ozturk
doi: 10.5505/kpd.2019.75046  Sayfa 0

11.
Bir AMATEM Kliniğinde tedavi gören hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi
Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic
Elif Aktan Mutlu, Özyıl Öztürk Sarıkaya
doi: 10.5505/kpd.2019.96977  Sayfa 0

12.
Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikopatoloji ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma
Internet addiction and its relation with psychopathology in adolescents: A cross-sectional study.
Özlem Hekim, Zeynep Goker, hilal aydemir, Esra Çöp, Gulser Dinc, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2019.80488  Sayfa 0

13.
Öz Tiksinme Ölçeği - Revize Formu: Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Self-Disgust Scale - Revised: Turkish Adaptation, Validity and Reliability
Başak Bahtiyar, Asiye Yıldırım
doi: 10.5505/kpd.2019.72692  Sayfa 0

14.
Suça İtilmiş Ergenlerde Ebeveyn Tutumu ve Çocukluk Çağı Travmalarının Belirlenmesi
The Determination Of Parent Attıtude And Childhood Trauma In Adolescent Pushed Into Crime
Nalan Gördeleş Beşer, Leyla Baysan Arabacı, Gülçin Uzunoğlu, Öznur Bilaç, Erol Ozan
doi: 10.5505/kpd.2019.94834  Sayfa 0

15.
Şizofreni Hastalarının Bakım Vericilerine Uygulanan Psikoeğitimin Bakım Vericilerin Duygu Dışavurumlarına ve Hastaların Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği Puanlarına Olan Etkisi
The Effect of Psychoeducation Applied to the Caregivers of Schizophrenic Patients on the Emotion Expressions of the Caregivers and the Positive and Negative Syndrome Scale Scores of the Patients
Müge Bulut, Hülya Arslantaş, İbrahim Ferhan Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2019.32559  Sayfa 0

16.
Sosyal anksiyete bozukluğunda aleksitimi ve sempatik deri yanıtları üzerine ilaç ve psikodrama grup terapisinin etkileri
The effects of drug and psychodrama group therapy on alexithymia and sympathetic skin responses in social anxiety disorder
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Mustafa Bayraktutan, Gülfizar Sözeri Varma, Tuğçe Toker Uğurlu
doi: 10.5505/kpd.2019.43265  Sayfa 0

17.
Ergen yaş grubunda dijital oyun bağımlılığı, aleksitimi ve üst biliş problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationships between the digital game addiction, alexithymia and metacognitive problems in adolescents
Mesut Yavuz, Narmin Nurullayeva, Selcan Arslandoğdu, Ayça Çimendağ, Merve Gündüz, Burcu Göksan Yavuz
doi: 10.5505/kpd.2019.16769  Sayfa 0

18.
Bipolar bozukluk tanısı olan kadınlarda artmış serum NMDA reseptör antikoru düzeyleri
Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder
Deniz Ceylan, Pınar Akan, Kerim Doyuran, Güneş Can, Ayça Erşen, Emre Mısır, Ayşegül Özerdem
doi: 10.5505/kpd.2018.54154  Sayfalar 125 - 138

19.
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısına Sahip Çocukların Ebeveynlerinde Zihin Kuramı ve İlişkili Faktörler
Theory of Mind and Related Factors in Parents of Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorders
Tayfun Kara, Semra Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2018.83007  Sayfalar 139 - 147

DERLEME
20.
Pika, geri çıkarma bozukluğu nedir? tanı ve tedavi yaklaşımları
What is pica and rumination disorder? diagnosis and treatment approaches
Murat Kaçar, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.50570  Sayfa 0

21.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Geleneksel Sınıflandırma Sistemlerine Karşı Uygulanabilir Yeni Bir Rehber: Psikosomatik Araştırmalara Yönelik Tanı Ölçütleri (DCPR)
A New Opertional Guide Against to Traditional Classification Systems in Consultation-Liaison Psychiatry: Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR)
Gizem Aral, Filiz Civil Arslan
doi: 10.5505/kpd.2019.93898  Sayfa 0

22.
Psikiyatri Hizmetleri Ve Moral Distres
Psychıatry Servıces And Moral Dıstress
Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
doi: 10.5505/kpd.2019.05706  Sayfa 0

23.
Travmatik Beyin Hasarının Psikiyatrik Yönü
Psychiatric Aspect of Traumatic Brain Injury
Bahadır Geniş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.48039  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
24.
Otizm Tanılı Bir Hastaya Bipolar Bozukluk Ek Tanısı Konulması ve Tedavi Yönetimi Süreci: Vaka Takdimi
Diagnosis And Treatment Process Of Comorbid Bipolar Disorder In A Patient Diagnosed With Autism: Case Report
Nermin Gündüz, Işık Karakaya, Hatice Turan, Feyza Çelik
doi: 10.5505/kpd.2018.60251  Sayfa 0

25.
Adölesanlarda İntihar Bulaşı Üzerine Bir Vaka Bildirimi
The Contagion of Suicidal in Adolescents: A case report
Selma Çilem Kızılpınar, burçin Çolak, BEDRIYE ÖNCÜ
doi: 10.5505/kpd.2019.74946  Sayfa 0

26.
Kalp Nakli Olan Bir Çocuk Olguda Psikiyatrik Destek ve Tedavinin Önemi
The Importance of Psychiatric Support and Treatment in a Child with Heart Transplantation
Özge Çelik, Emre Ürer, Emrah Cem Bayram, Birim Günay Kılıç
doi: 10.5505/kpd.2019.98704  Sayfa 0

27.
Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu (KKYAB) Olan İki Vaka: EMDR ve BDT Kombinasyonunun Yeme Bozukluklarında (YB) Etkililiği
Two Cases with Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): Effectiveness of EMDR and CBT Combination on Eating Disorders (ED)
Alişan Burak Yaşar, Ayse Enise Abamor, Fatma Dilara Usta, Serap Erdoğan Taycan, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2019.04127  Sayfa 0

28.
Katatoni ile ilişkili üriner retansiyon; bir olgu sunumu
Urinary retention associated with catatonia; a case report
Ömer Asan, Erol Göka
doi: 10.5505/kpd.2018.04909  Sayfa 0

 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale