ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve risk faktörleri (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 71-82 | DOI: 10.5505/kpd.2018.81894  

Lise öğrencisi ergenlerin suça yönelik tutumları ve risk faktörleri (tur)

Ezgi Sarı, Hülya Arslantaş
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Gelişim ve değişimin yoğun olarak yaşandığı ergenlik dönemi için suç davranışının görülme riskinin artması göz önüne alınarak bu çalışma, 14-18 yaş arası sağlıklı ergenlerin suça yönelik tutumlarını ve suça yönelik tutumları için risk faktörlerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma her okul türünü temsilen seçilmiş 9 okulda öğrenim gören 14-18 yaş arası ergenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Suça Karşı Tutumlar Ölçeği (SKTÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklerden, non-parametrik testlerden Kruskal Wallis ve gruplar arasındaki farkı belirlemek için ise Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan ergenlerin %58,5'inin (n=857) erkek, %29,7’sinin (n=435) 17 yaşında, %35,7’sinin (n=523) endüstri meslek lisesinde öğrenim gördükleri saptanmıştır. Suça karşı tutumlar ile cinsiyet(z=-4,958 p=0,000), yaş(KW=14,354 p=0,006), öğrenim görülen lise türü(KW=81,615 p=0,000), anne-babanın öğrenim durumu (KW=41,675 p=0,000;KW=32,730 p=0,000), ailenin gelir düzeyi (KW=15,193 p=0,001), anne babanın ergene karşı tutumları(KW=41,640 p=0,000), ailede hükümlü birey varlığı(KW=11,837 p=0,008), ailenin yanlış bir davranış sonucunda ergene verdiği ceza(z=-3,745 p=0,000), ergenin akademik başarı düzeyi(KW=18,426 p=0,000), okulda geçirilen disiplin soruşturmaları(z=-6,103 p=0,000)ve arkadaşlarıyla yanlış davranışlarda bulunma sıklıkları(KW=83,033 p=0,000) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkek ergenlerin, kendilerine karşı aile tutumları baskıcı ve ilgisiz olan, aile içi tartışmaları sık olan ve yanlış bir davranış sonucu şiddet içerikli cezalara maruz kalan, aile içinde babaları hüküm giymiş olan, anne baba eğitim düzeyleri düşük olan ve arkadaşlarıyla birlikte yanlış bir davranışta bulunan ergenlerin suç davranışlarını daha çok onayladıkları saptanmıştır. Suç davranışına yönelik uygunsuz tutum gelişmesine sebep olan ve risk oluşturan aile, okul ve akran özelliklerine yönelik farkındalık kazandırma ve koruma çalışmaları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen suçluluğu, tutum, suç.


The attitudes of high school adolescent toward crime and risk factors (tur)

Ezgi Sarı, Hülya Arslantaş
Adnan Menderes University Faculty Of Nursing, Department Of Mental Health And Diseases Nursing, Aydın

INTRODUCTION: In adolescence, where development and change are experienced intensively, there is a greater risk of criminal behavior. So this study was planned to determine the suicidal attitudes and the risk factors for suicidal attitudes of healthy adolescents between 14-18 years of age.
METHODS: The research was conducted with the participation of adolescents between the ages of 14 and 18 who were studying at 9 schools selected as representative schools. The Personal Information Form and Attitudes Against Crime were used as data collection tools. In the analysis of the data, descriptive statistics were obtained from the non-parametric tests Kruskal Wallis Test and to determine the difference between groups Mann-Whitney U.
RESULTS: Adolescents participating in the survey were identified 58,5% (n=857) were male, 29.7% (n=435) 17 age, %35,7% (n=523) industrial had their education in vocational schools. Against crime attitudes with gender(z=-4,958 p=0,000), age(KW=14,354 p=0,006), the common type of school education(KW=81,615 p=0,000), parents' educational status(KW=41,675 p=0,000;KW=32,730 p=0,000), family income level(KW=15,193 p=0.001), attitude towards parents and adolescents(KW=41,640 p=0,000), the presence of the convicted individual in the family(KW=11,837 p=0,008), wrong behaviour of the family as a result of the penalty to adolescents(z=-3,745 p=0,000), the level of academic achievement of adolescents(KW=18,426 p=0,000), disciplinary investigations at school passed(z=-6,103 p=0,000) with friends and their incidence in incorrect behavior(KW=83,033 p=0,000) between the statistically significant relationship has been identified.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The adolescents who is male, were oppressed and indifferent to family attitudes towards them, whose family debates were frequent and who were subjected to punishment with violent content and who were convicted of fathers in the family, low parental education levels and wrong behavior with their friends were more likely to approve of criminal behavior. It is necessary to raise awareness and protect the family, school and peer characteristics that cause inappropriate attitudes towards crime behavior and create risk.

Keywords: Juvenile delinquency, attitude, crime.


Ezgi Sarı, Hülya Arslantaş. The attitudes of high school adolescent toward crime and risk factors (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 71-82

Sorumlu Yazar: Ezgi Sarı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (60 kere görüntülendi)
 (695 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale