ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 268-275 | DOI: 10.5505/kpd.2017.66588  

Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Cemal Koçak1, Mustafa Necmi İlhan1, Aslı Kuruoğlu2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Psikiyatrik hastalıklar sık görülmeleri, tekrarlamaları ve kronikleşebilmeleri nedeniyle yeti yitimine yol açabilirler. Bu yüzden maliyetleri yüksektir. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne 2015 yılında yatırılan hastaların sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen yatış maliyetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstatistiksel analiz için SPSS 21,0 kullanılmış, tanımlayıcı veriler sıklık, yüzde, ortalama±standart sapma olarak sunulmuş, kategorik değişkenlerin değerlendirmesinde Pearson ki-kare, normal dağılmayan bağımsız gruplarda Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır. Farklı özelliklerin maliyetleri öngörüleri lojistik regresyonla, değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Testiyle değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada 389 hasta yer almaktadır. Hastalarda en sık şizofreni (%38,8), depresyon (%26,1) ve bipolar bozukluk (%16,0) görülmüştür. Erkeklerde şizofreni (%47,6), kadınlarda depresyon (%31,8) ilk sıradadır. Hasta başına ortalama günlük maliyet 120,4 TL (44,7 USD), yatış maliyeti 3181,0 TL (1182,6 USD)‘dir. Erkeklerin yatış maliyeti 2922,0 TL, kadınlarınki 3495,3 TL’dir (p=0,005). Yatış maliyeti en yüksek 3757,6 TL (1397,0 USD) ile bipolar bozukluk, en düşük 1864,7 TL (693,2 USD) ile alkol ve madde kullanım bozukluklarıdır (p=0,024). Şizofreniye göre; depresyon bozuklukları 2,56 kat, bedensel belirti bozuklukları ise 6,25 kat yatış maliyetini azaltmaktadır. Günlük maliyeti en yüksek 130,7 TL (48,5 USD) ile nörobilişsel bozukluklar, en düşük 107,5 TL (39,9 USD) ile beslenme ve yeme bozukluklarıdır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Paket ücret uygulaması, hesaplama kolaylığı sağlasa da hangi kalemlerin ne kadar gider oluşturduğunu hesaplamayı güçleştirmektedir. Her hasta aynı değildir ve aynı giderlere sahip olmaları beklenemez. Tedavilere standart ücretler belirlemek yerine daha şeffaf bir sistemin kurulmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: paket ücret, maliyet analizi, günlük maliyet, yatış maliyeti


Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the Social Security Institution for Inpatients Hospitalized In Psychiatric Ward of Gazi University Hospital

Cemal Koçak1, Mustafa Necmi İlhan1, Aslı Kuruoğlu2
1Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Ankara
2Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Ankara

INTRODUCTION: Psychiatric illnesses could cause disability due to their commonly occuring, tendency to recur and chronic character.Thence, psychiatric patients’ treatment costs are high.In this study we aimed to evaluate treatment costs for patients who were hospitalized into Gazi University Hospital Psychiatric Ward in 2015.
METHODS: Quantitative data analysis was executed using software program SPSS 21.0 descriptive values were given such as frequency, percent, mean±standard deviation.A Pearson Chi-square Test was used for cathegorical variables, a Mann-Whitney U and a Kruskal Wallis Test was used in independent groups lacking normal distribution.Hospital stay time and treatment costs predictions of different features were assessed with logistic regression.The relationship between variables was measured using Spearmen Correlation Test.Statistical significance level was set as p<0.05.
RESULTS: There are 389 patients in the study.Schizophrenia (%38.8) was the mostly encountered disease in the patient group, followed by depression (%26.1) and bipolar disorder (%16).Among male schizophrenia patients(%47.6) was the most while depression patients(%31.8) was the most among female patients.Average cost per inpatient day was 120.4 TL(44.7 USD), average cost of hospitalization was 3181.0 TL(1182.6 USD).Average cost of hospitalization for men was 2922.0 TL, for women was 3495.3 TL (p=0.005).Bipolar disorder hospitalization cost was the highest costing 3757.6 TL(1397,0 USD), alcohol and drug use disorder hospitalization cost was the least costing 1864.7 TL(693.2 USD) (p=0.024).Depression disorders reduce 2.56 times, somatoform disorders 6.25 times reduces the cost of hospitalization than schizophrenia.Average cost per inpatient day in neurocognitive disorders costing 130.7 TL(48.5 USD) was the highest and in eating disorders was the least, costing 107.5 TL(39.9 USD).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Payment package applications, as though they provide an ease of calculation, make it harder to discriminate which facility costs for how much.Not every patient is same thus none of their treatment costs could expected to be the same.Setting standard payments for patient treatment is argumentative.More transparent systems are needed.

Keywords: payment package, cost analysis, cost per inpatient day, hospitalization cost


Cemal Koçak, Mustafa Necmi İlhan, Aslı Kuruoğlu. Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the Social Security Institution for Inpatients Hospitalized In Psychiatric Ward of Gazi University Hospital. J Clin Psy. 2017; 20(4): 268-275

Sorumlu Yazar: Cemal Koçak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (700 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale