ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 1   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


 
Tedavi almamış major depresyon hastalarında erken dönemde bilişsel işlevler (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 408-415 | DOI: 10.5505/kpd.2019.55706  

Tedavi almamış major depresyon hastalarında erken dönemde bilişsel işlevler (tur)

Seda Salık1, Soner Çakmak2, Şükrü Uğuz1
1Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada yeni tanı almış Major Depresif Bozukluk (MDB) hastalarında bilişsel bozulmanın erken dönemdeki düzeyinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Depresyon tanısı alan kişilerin bilişsel işlevlerinden özellikle dikkat, psikomotor hız ve yürütücü işlevlerde gelişebilecek bozukluk düzeyinin tespit edilmesinin tedavi programlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri polikliniğine başvuran tedavi almamış MDB tanısı alan 60 hasta ile cinsiyet ve yaş bakımından benzer olan depresyon tanısı almamış 30 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Daha önce psikiyatrik bir hastalık tanısı ile tedavi görmüş olan, son 6 aylık süre içerisinde ilaç veya psikoterapi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Araştırmada, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve İz Sürme Testi (İST) ölçme araçları olarak kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada tedavi almamış MDB hastalarında erken dönemde bilişsel işlevlerde bozulmanın sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu belirlenmiştir. İST puanlarında hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,005). Depresyonun klinik şiddeti ile bilişsel bozulma düzeyi arasında pozitif ve doğrusal bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir (A+B Süre; r=0,52, p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken dönemde MDB hastalarında bilişsel bozulma göz önünde bulundurulmalı ve bilişsel bozulmayı hedef alan tedavilere yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Major depresyon, erken dönem, yürütücü işlevler, dikkat, psikomotor hız


Cognitive functions in the early period in non-treated major depression patients (tur)

Seda Salık1, Soner Çakmak2, Şükrü Uğuz1
1Department Of Psychology, Cag University, Mersin, Turkey
2Department Of Psychiatry, Cukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine the early stage of cognitive impairment in newly diagnosed Major Depressive Disorder (MDD) patients by comparing them with the healthy control group. The cognitive functions of the people diagnosed with depression, especially attention, psychomotor speed and executive functions that may occur in the determination of the level of impairment was thought to contribute to the development of treatment programs.
METHODS: The study group consisted of 60 patients with untreated MDD who were admitted to the psychiatry outpatient clinic at Adana Mental Health and Diseases Hospital and a control group consisting of 30 people who were not diagnosed with depression similar to age and gender. Patients who had previously been treated with a psychiatric diagnosis and who had a history of drug or psychotherapy during the last 6 months were excluded from the study. Beck Depression Inventory (BDI) and Trail Making Test (TMT) were used as measuring instruments.
RESULTS: In the study, it was determined that the deterioration in cognitive functions was significantly higher in the untreated MDD patients than in the healthy control group. TMT scores were significantly different between the patient and the control group (p<0.005). A positive and linear relationship between the clinical severity of depression and the level of cognitive impairment was obtained (A+B time; r=0.52, p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the early period, cognitive impairment should be considered in patients with MDD and treatments aimed at cognitive impairment should be included.

Keywords: Major depression, early period, executive functions, attention, psychomotor speed


Seda Salık, Soner Çakmak, Şükrü Uğuz. Cognitive functions in the early period in non-treated major depression patients (tur). J Clin Psy. 2019; 22(4): 408-415

Sorumlu Yazar: Soner Çakmak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (273 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale