ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Şizofreni Hastalarında Hastalık Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 301-307 | DOI: 10.5505/kpd.2017.50479  

Şizofreni Hastalarında Hastalık Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi

Demet Sağlam Aykut
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D, Trabzon, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Şizofreni nüfusun %1’ini etkilemekte olup klinik seyri oldukça değişkendir. Bu çalışmada şizofreninin uzamış hastalık sürecinde klinik görünümünün tanımlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 10 yıldan kısa süreli ve 15 yıldan uzun süreli şizofreni hastalarının klinik özellikler açısından karşılaştırılması planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya şizofreni tanısı konmuş 10 yıldan kısa süre takip edilen 71 hasta ve 15 yıldan uzun süre takip edilen 53 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PNSÖ), Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CŞDÖ), Yaşamdan Hoşnutluk ve Doyum Anketi Kısa Formu (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnarie; Q-LES-Q), Ekstrapiramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (EBDÖ), UKU (UgvalgforKliniskeUndersgelser) Yan Etki Derecelendirme Ölçeği, İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İÜBDÖ) ve Morisky Tedavi Uyum Ölçeği (MTUÖ) uygulanmıştır.
BULGULAR: PNSÖ Negatif belirtiler alt ölçeği, ÇŞDÖ, İÜBDÖ ve MTUÖ puanları 15 yıl ve daha uzun hastalık süresine sahip hasta grubunda 10 yıl ve daha kısa hastalık süresine sahip hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksektir. UKU yan etki değerlendirme ölçeğinin nörolojik alt ölçek puanları iki grup arasında karşılaştırıldığında; 15 yıl ve daha uzun hastalık süresine sahip hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, şizofreni tanılı hastalarda hastalık süresi uzadıkça negatif ve depresif belirtilerde artmanın yanı sıra hastaların hastalığa dair içgörü düzeylerinin ve ilaç uyumlarının arttığı gösterilmiştir. Uzamış hastalık süresine sahip şizofreni hastalarında; şizofreni hastalığının gidiş özelliklerinin neler olduğu ve bu gibi durumlarda hasta takibinde dikkate alınacak unsurlara yönelik daha büyük ölçekli, ileriye dönük planlanmış çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, hastalık süresi, klinik özellikler.


The Influence of Duration of Disease on Clinical Characteristics in Schizophrenia Patients

Demet Sağlam Aykut
Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: Schizophrenia affects 1% of the population and the clinical course is highly variable. In this study, we aimed to compare the clinical characteristics of patients with schizophrenia longer than 10 years and longer than 15 years in order to contribute to the identification of the clinical appearance of schizophrenia in the prolonged disease process.
METHODS: 71 patients who were diagnosed with schizophrenia for a short period of 10 years and 53 patients who were followed for a period of 15 years were included. All of the patients were assessed by the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), the Calgary Schizophrenia Depression Scale (CSDS), the Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), the Extrapyramidal Symptom Rating Scale The UKU (UgvalgforKliniskeUndersgelser) Side Effect Rating Scale, the Schedule for Assessing the Three Components of Insight and the Morisky Treatment Compliance Scale (MCQS) were administered.
RESULTS: The scores of PANSS Negative symptoms subscale, CBSS, BPRS and MTUS scores were statistically significantly higher in the patient group with a disease duration of 15 years or more than in the group with a disease duration of 10 years or less. When the neurological subscale scores of the UKU side effect assessment scale were compared between the two groups; they were statistically significantly higher in the patient group with a disease duration of 15 years or longer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study, it has been shown that, in patients with schizophrenia, the longer the illness is, the more negative and depressive symptoms increase, as well as the insight into the patient's illness and the increased drug compliance. It is seen that there is a need for larger scale, prospective planned studies for schizophrenic patients with prolonged disease duration, to understand what is going on schizophrenia and for factors to be taken into account in such cases.

Keywords: Schizophrenia, duration of disease, clinical characteristics


Demet Sağlam Aykut. The Influence of Duration of Disease on Clinical Characteristics in Schizophrenia Patients. J Clin Psy. 2017; 20(4): 301-307

Sorumlu Yazar: Demet Sağlam Aykut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (22 kere görüntülendi)
 (962 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale