ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Sosyal anksiyete bozukluğu'nda dürtüsellik ve anksiyete duyarlılığı özelliklerinin hastalık şiddeti ile ilişkisi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 7-15 | DOI: 10.5505/kpd.2018.47560  

Sosyal anksiyete bozukluğu'nda dürtüsellik ve anksiyete duyarlılığı özelliklerinin hastalık şiddeti ile ilişkisi (eng)

Safiye Bahar Ölmez, Ahmet Ataoğlu
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) hastalarında dürtüselik ve anksiyete duyarlılığı özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin SAB’nın şiddeti ile ilişkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini Amerikan Psikiyatri Birliği Mental Hastalıkların Tanı ve Sınıflandırması Kılavuzunun beşinci versiyonuna göre tanı almış 42 SAB hastasından oluşan SAB grubu ve psikiyatrik tanısı bulunmayan 51 sağlıklı bireyden oluşmuş kontrol grubu oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; sosyo-demografik form, Barratt Dürtüselik Ölçegi (BDÖ-11) ve Anksiyete Duyarlılığı İndeksi (ADI-3) ve Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği (LSFBÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonucunda SAB grubunda BDÖ-11 ortalama toplam puanı kontrol grubunun BDÖ-11 ortalama toplam puanından yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ayrıca SAB grubunun ortalama toplam ADI-3 puanı kontrol grubunun toplam ADI-3 puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.001). Uygulanan varyans analizi sonucunda bilişsel ve toplumsal alt ölçek ve toplam ADI-3 puanları ile LSFBÖ puanları arasında pozitif korelasyonlar olduğu bulunmuştur (sırasıyla; r=0.434, r=0.427 ve r=0.351). BDÖ-11 alt ölçeklerinden ise yanlızca dikkat dürtüselliği puanı ile LSFBÖ kaçınma alt ölçek puanı arasında negatif korelasyon bulunmuştur (r=-0.353).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SAB hastalarının dürtüsellik ve anksiyete duyarlılığı özellikleri sağlıklı bireylerden yüksektir. SAB’da kaçınma belirtilerinin şiddeti, bireylerin anksiyete duyarlılıkları ve dikkat dürtüselliği özellikleri ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: anksiyete duyarlılığı, dürtüsellik, Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği, Sosyal Anksiyete Bozukluğu


The relationships among impulsivity, anxiety sensitivity characteristics, and severity of social anxiety disorder (eng)

Safiye Bahar Ölmez, Ahmet Ataoğlu
Department Of Psychiatry, Düzce University School Of Medicine, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to examine the characteristics of impulsivity and anxiety sensitivity in patients with Social Anxiety Disorder (SAD) and to investigate relationships between these characteristics and the severity of SAD.
METHODS: The sample consisted of outpatients (n=51) who had been diagnosed with only SAD based on the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, in addition to healthy individuals (n=51) serving as the control group. Data collection tools were the socio-demographic form, the Barratt Impulsivity Scale (BIS-11), the Anxiety Sensitivity Index (ASI-3), and Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS).
RESULTS: The mean total score of the BIS-11 in the SAD group was found to be significantly higher than the mean total BIS-11 score in the control group (p <0.001). Compared to the mean total ASI-3 score, the SAD group’s mean score was significantly higher than the control groups mean scores (p <0.001). The analysis of variance revealed that the cognitive and social dimensions and total ASI-3 scores were positively correlated with total LSAS scores (r=0.434, r=0.427, and r=0.351, respectively). Additionally, there was a negative correlation between the attention impulsivity subscore and the LSAS avoidance subscore (r=-0.353).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with SAD have more impulsivity and anxiety sensitivity characteristics than healthy individuals. Moreover, anxiety sensitivity and attention impulsivity characteristics of patients with SAD are associated with symptom severity.

Keywords: Anxiety sensitivity, Liebowitz Social Phobia Anxiety Scale, impulsivity, social anxiety disorder


Safiye Bahar Ölmez, Ahmet Ataoğlu. The relationships among impulsivity, anxiety sensitivity characteristics, and severity of social anxiety disorder (eng). J Clin Psy. 2019; 22(1): 7-15

Sorumlu Yazar: Safiye Bahar Ölmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (41 kere görüntülendi)
 (748 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale