ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  Çocuk Psikiyatri Hastalarında Yatış Süresine Etki Eden Faktörler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 263-267 | DOI: 10.5505/kpd.2017.28290  

Çocuk Psikiyatri Hastalarında Yatış Süresine Etki Eden Faktörler

Miraç Barış Usta, Emre Ürer, Armağan Aral, Gökçe Nur Say, Koray Karabekiroğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemizde yataklı hizmet veren çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerinin sayısının az olması nedeniyle bu yaş grubunda literatürde kısıtlı veri bulunmaktadır. Bu çalışmada Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Servisi’ne yatarak sağaltım gören çocuk ve ergenlerde yatış süresine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 - Aralık 2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri Servisinde yatarak tedavi gören ve yaşları 11-18 arasında değişen 194 çocuk ve ergen hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Yatış süreleri ve çoklu yatışa etki edebilecek klinik ve sosyodemografik veriler için ANOVA ve logistik regresyon analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 138'i kız, 56'sı erkek cinsiyetteydi. hastaların en fazla aldığı yatış tanısı Major Depresif Bozukluk’du (n: 79, %41.1) ve ortalama yatış süresi 8.43 gündü. Ortalama yatış süresi en uzun olan grup Psikotik Bozukluk grubuydu (n: 17, ort: 19.92 gün, p: 0.01). Çoklu yatış risk faktörleri için yapılan logistik regresyon analizinde; kız cinsiyetin (OR: 2.02) ve MDB tanısının (OR: 1.51) çoklu yatış için risk oluşturduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda Major Depresif Bozukluk ve kız cinsiyette olmanın çoklu yatışlar için risk faktörü olduğu gözlemleniştir. Hastalara ait klinik ve sosyodemografik özellikler tedavi planı içerisinde hastaneye yatış için öngörücü olabilir.

Anahtar Kelimeler: yataklı tedavi, çocuk, ergen, yatış süresi, risk faktörleri


Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting

Miraç Barış Usta, Emre Ürer, Armağan Aral, Gökçe Nur Say, Koray Karabekiroğlu
Ondokuz Mayis University Child and Adolescent Psychiary

INTRODUCTION: Due to the low number of children and adult psychiatric clinics serving in our country, there is limited data in this age group in the literature. In this study, it was aimed to determine the factors affecting the duration of admission in children and adolescents receiving treatment in Samsun Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Psychiatry Clinic.
METHODS: Hospital records of 194 children and adolescents aged between 11 and 18 years who were hospitalized at Ondokuz Mayıs University Psychiatric Service between January 2013 and December 2015 were retrospectively reviewed. ANOVA and logistic regression analyzes were performed for clinical and sociodemographic data that could effect hospitalization times and multiple admission.
RESULTS: 138 of the patients were female and 56 were male. Major depressive disorder patients (n: 79, 41.1%) and the average duration of hospitalization were 8.43 days. The group with the longest mean duration of admission was the Psychotic Disorder group (n: 17, mean: 19.92 days, p: 0.01). In logistic regression analysis for multiple risk factors, Female gender (OR: 2.02) and MDD diagnosis (OR: 1.51) were found to be risk factors for multiple admission.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was observed that the presence of Major Depresive Disorder and female gender was a risk factor for multiple admission. Clinical and sociodemographic features of the disease can be predictive of hospitalization within the treatment plan.

Keywords: inpatient treatment, child, adolescent, length of stay, risk factors


Miraç Barış Usta, Emre Ürer, Armağan Aral, Gökçe Nur Say, Koray Karabekiroğlu. Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting. J Clin Psy. 2017; 20(4): 263-267

Sorumlu Yazar: Miraç Barış Usta, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (733 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale