ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler  8-12 yaş arası çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı, aleksitimi, sosyal anksiyete, yaş ve cinsiyetin incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 83-92 | DOI: 10.5505/kpd.2018.17894  

8-12 yaş arası çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı, aleksitimi, sosyal anksiyete, yaş ve cinsiyetin incelenmesi (tur)

İbrahim Taş1, Zehra Güneş2
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilgisayar oyun bağımlılığı da teknolojik bağımlılıklar bağlamında ele alınan bir davranışsal bağımlılık türüdür. Bu bağımlılık türünün en çok çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görülmektedir.
Bu araştırmanın amacı çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığının yordayıcıları olarak yaş, cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyeteyi incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 148’i kız, 173’ü erkek olmak üzere
toplam 321 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların yaşları 8 ile 12 arasında olup yaş ortalamaları 10.48 şeklindedir. Araştırmanın verileri Çocuklar için Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Çocuklar için Aleksitimi Ölçeği ve Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin normal dağıldığı ve çoklu regresyon için gerekli varsayımları karşıladığı görüldüğünden parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Pearson Korelasyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizi yöntemi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Analiz sonucunda bilgisayar oyun bağımlılığı, aleksitimi ve sosyal kaygı arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyetenin, bilgisayar oyun bağımlılığını %24.1 düzeyinde anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Araştırmada bilgisayar oyun bağımlılığının açıklanmasında en güçlü etkinin aleksitimiden geldiği, onu cinsiyet ve sosyal anksiyetenin izlediği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada sonuç olarak cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyetenin çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Araştırmanın sonuçları alan yazın ışığında tartışılmış ve araştırmacı ve alanda çalışan uzmanlara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Aleksitimi, Sosyal Anksiyete, Cinsiyet, Çocuklar


Examination computer gaming addiction, alexithymia, social anxiety, age and gender among children aged 8-12 (tur)

İbrahim Taş1, Zehra Güneş2
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Education Faculty, Department of Guidance and Psychological Counseling
2Istanbul Sabahattin Zaim University, Education Faculty, Social Sicences Institute

INTRODUCTION: Computer gaming addiction is also a type of behavioral addiction dealing with in the context of technological dependencies. It is seen that this addictive type has the most negative effects on children.
The aim of this study is to examine age, gender, alexithymia and social anxiety as predictors of computer gaming addiction among children.

METHODS: The research was carried out on a total of 321 persons, 148 of whom were girls and 173 were boys. The ages of the participants were between 8 and 12 and their average age was 10.48. Research data were collected via Computer Gaming Addiction Scale for Children, Alexithymia Scale for Children, Social Anxiety Scale for Children and Personal Information Form. Parametric tests were used because it was found that the data of research were normally distributed and met the necessary assumptions for multiple regression. The data obtained from the research were analyzed by Pearson Correlation Analysis and Hierarchical Regression Analysis method.
RESULTS: In the study, a positive correlation has been found between computer gaming addiction and alexithymia and social anxiety. In addition, age, gender, alexithymia and social anxiety significantly predicted computer gaming addiction at 24.1%. In the research, it was identified that the most effect in explaining computer gaming addiction was alexithymia, followed by gender and social anxiety.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it is found out that gender, alexithymia and social anxiety affect computer gaming addiction in children significantly. The results of research were discussed in the light of the literature and suggestions were made to the researchers and experts studying in the field.

Keywords: Computer Gaming Addiction, Alexithymia, Social Anxiety, Gender, Children


İbrahim Taş, Zehra Güneş. Examination computer gaming addiction, alexithymia, social anxiety, age and gender among children aged 8-12 (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 83-92

Sorumlu Yazar: İbrahim Taş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (69 kere görüntülendi)
 (896 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale