ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psikotik bulgulu olmayan depresyon hastalarında içgörü ve psikotik yaşantılar (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 307-314 | DOI: 10.5505/kpd.2021.67625

Psikotik bulgulu olmayan depresyon hastalarında içgörü ve psikotik yaşantılar (eng)

Oğuzhan Herdi1, Oğuz Erkan Berksun2
1Antalya Serik Devlet Hastanesi, Psikiyatri, Antalya
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Psikotik belirtiler ve içgörü arasındaki ilişki defalarca gösterilmiştir ve bu çalışmalar çoğunlukla psikotik bozukluğu olan hastalarda yürütülmüştür. Ancak depresyon gibi psikotik olmayan bozukluklarda psikotik özellikler ve içgörü hakkındaki bilgimiz kısıtlıdır. Bu çalışmada, psikotik olmayan depresyon hastaları ve sağlıklı kontrolleri içgörü açısından karşılaştırmayı ve bu hasta grubunda psikotik yaşantılar (PY) ile içgörü arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktayız.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 49 depresyon hastası ve 42 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Sosyodemografik Veri Formu, Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Kendine Yansıtma ve İçgörü Ölçeği (KYİÖ), Toplumda Psikoz Benzeri Yaşantıları Değerlendirme Ölçeği (CAPE42) ve Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği (BBİÖ) katılımcılara uygulanmıştır.
BULGULAR: PY düzeyi depresyon hastalarında daha yüksekken KYİÖ içgörü ölçeği anlamlı olarak daha düşüktür. KYİÖ içgörü ölçeği ile PBY düzeyi arasında anlamlı olarak ters korelasyon mevcuttur. PBY düzeyi regresyon analizinde HDÖ, BAE ve KYİÖ içgörü ile anlamlı olarak öngörülürken modelde sadece BAE anlamlılığını devam ettirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikotik olmayan depresyon hastalarında içgörüde bozulma ve ılımlı psikotik belirtiler gözlenmektedir ve bu iki fenomen arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Psikotik yaşantılar, içgörü, depresyon, anksiyete

Insight and psychotic experiences in patients with non-psychotic depression (eng)

Oğuzhan Herdi1, Oğuz Erkan Berksun2
1Antalya Serik State Hospital, Psychiatry, Antalya
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara

INTRODUCTION: The relationship between psychotic symptoms and insight is repeatedly shown. Studies intended to present the relationship between insight and psychosis are mostly conducted on psychotic disorders. However, knowledge about psychotic experiences (PEs) and insight is limited for non-psychotic disorders, like depression. It was aimed to compare patients with non-psychotic depression and healthy controls in terms of insight and investigate the relationship between insight and PEs.
METHODS: 49 patients with depression and 42 healthy controls were included. Sociodemographic Data Form, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Beck Anxiety Inventory(BAI), Self-reflection and Insight Scale (SRIS), Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE42) and Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) were applied to participants.
RESULTS: Levels of PEs were significantly higher and levels of SRIS insight subscale were lower in patients with depression than healthy controls. There were significant negative correlations between SRIS insight subscale and levels of PEs. Levels of PEs were predicted by scores of HAM-D, BAI and SRIS insight subscale, but BAI was the only variable which maintained significance in multiple regression analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with non-psychotic depression could manifest impaired insight and a mild form of psychotic features and there is a relationship between these two psychiatric phenomena.

Keywords: Psychotic experiences, insight, depression, anxiety

Oğuzhan Herdi, Oğuz Erkan Berksun. Insight and psychotic experiences in patients with non-psychotic depression (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 307-314

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Herdi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale