ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması: Kanser Hastalarının Eşlerinde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Gelişim Üzerindeki Etkileri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(2): 154-167 | DOI: 10.5505/kpd.2018.48343  

Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigması: Kanser Hastalarının Eşlerinde Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Travma Sonrası Gelişim Üzerindeki Etkileri

Didem Acar1, Gülay Dirik2
1İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada travmatik durumlara uygun bir müdahale yöntemi olan yazılı duygusal dışavurum paradigmasının travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişime etkisinin kanser hastalarının eşlerinde test edilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklem grubunu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalına başvuran ve en az 6 aydır kanser teşhisi olan 50 hastanın eşi (35 kadın, 15 erkek) oluşturmuştur. Katılımcıların yaşları 37-70 (Ort.=53.66, S=7.69) arasında değişmektedir. Katılımcılar birbirini takip eden 4 günde 15 dakika yazmak üzere üç koşuldan birine seçkisiz atanmıştır: olumlu, olumsuz ve olumsuz+olumlu (karma) yazılı duygusal dışavurum. Tüm katılımcılara sosyodemografik bilgi formu; ilk yazma seansından önce, 4. yazma seansından sonra ve 1 ay sonra da Olay Etkisi Ölçeği-Gözden Geçirilmiş ve Travma Sonrası Gelişim Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Araştırma sonuçları yazılı duygusal dışavurumun travmatik belirtiler ve travma sonrası gelişim üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını göstermekle birlikte katılımcıların travma sonrası gelişim toplam puan, ‘diğerleri ile ilişkilerde değişim’ ve ‘yaşam felsefesinde değişim’ alt boyutlarının düzeylerinde yazma öncesinden sonrasına zamana bağlı bir artış olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Travma sonrası gelişim için yazma öncesinden yazma sonrasına gözlenen artış bu müdahalenin koruyucu sağlık hizmetleri için önemli olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yazılı duygusal dışavurum, travma sonrası stres, travma sonrası gelişim, kanser, kanser hastalarının eşleri


Written Emotional Disclosure Paradigm: Effects on Posttraumatic Stress Symtoms and Posttraumatic Growth among Spouses of Cancer Patients

Didem Acar1, Gülay Dirik2
1Department Of Psychology, İstanbul University, İstanbul, Turkey
2Department Of Psychology, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to test the effects of written emotional disclosure paradigm which is an proper intervention method for traumatic situations on posttraumatic stress symptoms and posttraumatic growth among spouses of cancer patients.
METHODS: A total of 50 spouses (35 women, 15 men) of patients who are within more than 6 months of cancer diagnosis and admitted Uludağ University Faculty of Medicine Medical Oncology Department were included in this study. Participants age ranged from 37 to 70 (M=53.66, SD=7.69). Participants were randomly assigned to one of the three conditions to write during 15-min sessions in 4 consecutive days: positive, negative and negative + positive (mixed) written emotional disclosure. Sociodemographic Information Form; before the first writing session, after the fourth writing session and 1 month later Impact of Event Scale-Revised and Posttraumatic Growth Inventory were administered to all participants.
RESULTS: Results of the study showed that written emotional disclosure had no significant effect on traumatic symptoms and posttraumatic growth. However, there was a time-dependent increase on posttraumatic growth total score and ‘changes in relationship with others’ and ‘changes in philosophy of life subscales from pre-writing to post-writing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increase observed in posttraumatic growth from pre-writing to post-writing suggests that this intervention may be important for preventive health services.

Keywords: Written emotional disclosure, posttraumatic stress, posttraumatic growth, cancer, spouses of cancer patients


Didem Acar, Gülay Dirik. Written Emotional Disclosure Paradigm: Effects on Posttraumatic Stress Symtoms and Posttraumatic Growth among Spouses of Cancer Patients. J Clin Psy. 2018; 21(2): 154-167

Sorumlu Yazar: Didem Acar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (51 kere görüntülendi)
 (767 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale