ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 167-180 | DOI: 10.5505/kpd.2020.46548

Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age (eng)

Neşe Nizamettinoglu1, Cennet Şafak Öztürk2, Yaşar Kuzucu3, Mehmet Şakiroğlu2, Çiğdem Dereboy4
1Madalyon Psychiatry Center, ankara, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty Of Arts And Sciences Department Of Psychology, Aydın, Turkey
3Aydın Adnan Menderes University, Faculty Of Education Department Of Educational Sciences, Aydın, Turkey
4Aydın Adnan Menderes University, Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: It is known that the presence of depressive symptoms can increase the risk of elevated body mass index. However, less is known about the underlying processes which may mediate or moderate this relationship. The aim of this study was to examine the mediating effect of parental psychological control and the moderating effect of age in regard to the relationship of depressive symptoms and body mass index.
METHODS: This study was carried out with 618 high school students (53.7% female, 45.0% male), ranging in age from 14 to 17-years-old. The participants were applied Sociodemographic Information Form, Children’s Depression Inventory, Parental Psychological Control Scale as well as Body Mass Index.
RESULTS: It was found through mediation analysis that the relationship between depressive symptoms and BMI was mediated by parental psychological control. In addition, the predictive effect of depressive symptoms on body mass index and the mediating effect of parental psychological control were moderated by age. More specifically, the direct effect of depressive symptoms and the indirect effect of depressive symptoms over body mass index through parental psychological control were observed in participants aged 14- years- old, but not in participants older than 14.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The aim of this study is to reveal the role of the psychological control of the parent and the age of the child, which is thought to be important in the relationship between depressive symptoms and body mass index. The findings support the importance of parenting programs that can positively affect both physical and mental health.

Keywords: Depressive symptoms, body mass index, parental psychological control, age, adolescents

Ergenlerde depresif semptomlar ve vücut kiltle indeksi: Ebeveyn psikolojik kontrolünün ve yaşın durumsal aracılık etkisi (eng)

Neşe Nizamettinoglu1, Cennet Şafak Öztürk2, Yaşar Kuzucu3, Mehmet Şakiroğlu2, Çiğdem Dereboy4
1Madalyon Psikiyatri Merkezi, Ankara, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Depresif belirtilerde görülen artışın vücut kitle indeksi riskini artırabileceği bilinmektedir. Bununla birlikte, bu ilişkiye aracılık edebilecek ve düzenleyecek altta yatan süreçler hakkında az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, depresif belirtiler ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkide ebeveyn psikolojik kontrolünün aracı etkisini ve yaşın düzenleyici etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 14 ila 17 yaş arasında değişen 618 lise öğrencisi (% 53.7 kadın,% 45.0 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Sosyo demografik Bilgi Formu, Çocuk Depresyon Envanteri, Ebeveyn Psikolojik Kontrol Ölçeği ve Beden Kitle İndeksi uygulandı.
BULGULAR: Arabuluculuk analizi ile depresif belirtiler ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiye ebeveyn psikolojik kontrolünün aracılık ettiği bulunmuştur. Ayrıca, depresif belirtilerin vücut kitle indeksi üzerindeki yordayıcı etkisi ve ebeveyn psikolojik kontrolünün aracılık etkisi yaş artıkça göre azalmıştır. Daha spesifik olarak, depresif belirtilerin doğrudan etkisi ve depresif belirtilerin ebeveyn psikolojik kontrolü yoluyla vücut kitle indeksi üzerindeki dolaylı etkisi 14 yaşında görülmekteyken, 14 yaşından büyük katılımcılarda görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın amacı depresif belirtiler ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkide önemli olduğu düşünülen ebeveynin psikolojik kontrolü ve çocuğun yaşının rolünü ortaya koymaktır. Bulgular hem beden hem de ruh sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek ebeveynlik programlarının önemini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresif belirtiler, vücut kitle indeksi, ebeveyn psikolojik kontrolü, yaş, ergenler

Neşe Nizamettinoglu, Cennet Şafak Öztürk, Yaşar Kuzucu, Mehmet Şakiroğlu, Çiğdem Dereboy. Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age (eng). J Clin Psy. 2021; 24(2): 167-180

Corresponding Author: Yaşar Kuzucu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale