ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Erken yaşta evliliklerin ruhsal sonuçları: Kadınların ruhsal ve cinsel sağlığındaki uzun dönem etkiler (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 57-66 | DOI: 10.5505/kpd.2022.00187

Erken yaşta evliliklerin ruhsal sonuçları: Kadınların ruhsal ve cinsel sağlığındaki uzun dönem etkiler (tur)

Hatice Kaya1, Alper Alnak2, Berfin Zeynep Subaşı3, Nur Betül Arslan4, Dogan Şahin5
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Psikiyatri, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı, Sakarya
3Austin Hastanesi, Beyin Hastalıkları, Melbourne
4Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Elazığ
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul (emekli)

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken yaşta evlilik ülkemizde ciddi ve köklü bir sorun olsa da ruh sağlığı üzerindeki etkileri yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışma, erken yaşta evlendirilen kadınların ruhsal sorunları ve erken evlenmeye aracılık eden faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 72 katılımcı içermektedir. Çalışma grubu olarak 17 yaş ve altında evlendirilen 41 kadın, kontrol grubu olarak 20 yaş ve üzerinde evlenen, yaş ve sosyoekonomik düzey açısından eşleştirilmiş 31 kadın seçildi. Psikiyatrik bozukluklar, psikiyatrik görüşme ile taranarak katılımcılara Belirti Kontrol Listesi-90R (BKL-90R), Golombok-Rust Cinsel Doyum Envanteri (GRCDE) ve Çocukluk Travmaları Anketi’nin kısa formu (CTA-28) uygulandı.

BULGULAR: Erken yaşta evlendirilen kadınların en sık majör depresif bozukluk olmak üzere %53,7'sinde en az bir psikiyatrik bozukluk saptandı. Ayrıca erken evlendirilen grupta intihar girişimi ve nikotin kullanım sıklığı da anlamlı derecede yüksekti. Erken evlendirilen kadınlar, evlilikte aile içi fiziksel şiddete, çocukluk döneminde duygusal ihmale, duygusal ve fiziksel istismara daha sık maruz kaldıklarını belirttiler. Bunlara ek olarak, erken yaşta evlendirilen kadınlarda cinsel işlevselliğin birçok parametresinde bozulma saptandı ve bu ilişki diğer psikiyatrik belirtiler kontrol edildiğinde de anlamlılığını korudu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken yaşta evliliğin, cinsel işlev bozukluğu da dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik belirtilerde artış ile ilişkili olduğu gözlemlenmektedir, dolayısıyla kadınların ruhsal ve cinsel sağlığını korumak için erken yaşta evlilikleri önlemeye yönelik sosyal politikalar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erken yaşta evlilik, kadın ruh sağlığı, psikiyatrik bozukluklar, çocukluk çağı travması, cinsel işlev bozukluğu

The consequences of early marriage: Long term effects on women's mental and sexual health (tur)

Hatice Kaya1, Alper Alnak2, Berfin Zeynep Subaşı3, Nur Betül Arslan4, Dogan Şahin5
1Department of Psychiatry, Sultanbeyli State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
3Unit of Brain Disorders, Austin Hospital, Melbourne, Australia
4Gynecology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey
5Department of Psychiatry, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey (retired)

INTRODUCTION: Although early marriage is a serious and profound problem in Turkey, its effects on mental health were not comprehensively studied. This study aims to understand mental burden of the early marriage and the factors mediating this.
METHODS: This study includes 72 participants. 41 women who married at the age of 17 or younger were selected as the study group and, 31 women who married at the age of 20 or later were selected as the control group. Psychiatric disorders were screened by a psychiatric interview and participants filled in Symptom Checklist-90R, Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction and Childhood Trauma Questionnaire- 28.
RESULTS: 53.7% of the women married early had at least one psychiatric disorder with major depression being the most common. The frequency of suicide attempt and nicotine use were also higher in the early married group. The early married women were more frequently exposed to domestic physical violence in marriage and emotional abuse, neglect, and physical abuse in childhood. Moreover, sexual functioning were found to be more impaired in women who married at an early age and this relationship was still significant when other psychiatric symptoms were controlled.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early marriage seems to be associated with an increased mental health burden including sexual dysfunction. Therefore, to protect women's mental and sexual health social policies should be developed.

Keywords: Early marriage, women mental health, psychiatric disordesr, childhood traumas,, sexual dysfunction

Hatice Kaya, Alper Alnak, Berfin Zeynep Subaşı, Nur Betül Arslan, Dogan Şahin. The consequences of early marriage: Long term effects on women's mental and sexual health (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 57-66

Sorumlu Yazar: Hatice Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale