ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Personality Disorders, Anxiety and Depression in the Patients with Chronic Urticaria [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(4): 199-209

Personality Disorders, Anxiety and Depression in the Patients with Chronic Urticaria

İlteriş Oğuz Topal1, İlknur Kıvanç Altunay2, Sibel Mercan3
1Dr Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Doç. Dr., Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
3Uz. Dr., Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Objective: Chronic urticaria is a polyetiological dermatologic disease associated with emotional factors, which causes itch, erythema and wheals on the skin. Some studies have showed that anxiety, depression and personality disorders influence the disease in some ways. We aimed whether there are anxiety, depression, personality disorders in the patients with chronic urticaria by using various psychological tests in this study. Method: Forty three patients with chronic urticaria (25 Male, 18 Female) who presented itchy, red lesions on their skin were included for the study between October 2003 and May 2004. Twenty seven healthy persons were taken as a control group (16 male, 11 female). All persons were asked to answer 27 questions of sociode- mografic clinical questionnaire, 21 questions of Beck depression scale, 21 questions of Beck anxiety scale and 120 questions of SCID personality. Results: There was also no meaningful statistical difference with regard to the distribution of gender, age, the frequency of personality disorder and the frequency depression between urticaria and control groups (p>0.05). Anxiety scores were significantly meaningful when compared the control group (p<0.05). Conclusion: When considered generally, significant difference statistically was not established between chronic urticaria, which is thought to be a psychosomatic disorder, and the control group regarding depression and personality disorder scores. However, anxiety scores were statistically meaningful and therefore, anxiety was more common in chronic urticaria. Statistical analyses for chronic urticaria patients showed that female patients, those having the history of familial psychiatric disorder, those with chronic continuous course, the singles, those without physical disease and those not taking any medicine had particular personality disorders.

Keywords: Key Words: Chronic urticaria, personality disorder, anxiety, depression.

Kronik Urtikerli Hastalarda Kişilik Bozuklukları, Anksiyete ve Depresyon

İlteriş Oğuz Topal1, İlknur Kıvanç Altunay2, Sibel Mercan3
1Dr Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
2Doç. Dr., Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği
3Uz. Dr., Psikiyatri Kliniği, İstanbul

Amaç: Kronik ürtiker emosyonel faktörlerle sıkı ilişki içinde olan, deride kaşıntı, kızarıklık ve kabarmalarla giden polietiyolojik bir dermatolojik hastalıktır. Yapılan bazı çalışmalarda anksiyete, depresyon ve kişilik yapısının hastalığı etkilediği görülmüştür. Çalışmamızda kronik ürtikerli hastalarda anksiyete, depresyon, kişilik bozukluklarının görülme oranı ve bunların birbiriyle ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamıza Ekim 2003-Mayıs 2004 ayları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne başvuran, altı hafta ve daha uzun süredir sürekli ya da aralıklı ürtiker atakları geçiren, 43 kronik ürtikerli hasta (25 erkek-18 kadın) alındı. Kontrol grubu olarak bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 27 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. (16 erkek-11 kadın). Kişiler 27 soruluk sosyodemografik klinik soru anketi, 21 soruluk Beck depresyon ölçeği, 21 soruluk Beck anksiyete ölçeği ve 120 soruluk SCID kişilik testine tabi tutuldu. Bulgular: Kronik ürtiker ve kontrol grupları arasında da yaş, cinsiyet dağılımı, kişilik bozuklukları ve depresyon sıklıkları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Ancak anksiyete skorları anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Sonuç: Psikosomatik bir hastalık olduğu düşünülen kronik ürtikerde genel olarak depresyon ve kişilik bozukluklarının normal kontrollere oranla daha fazla olmadığı saptandı Bununla birlikte anksiyete skorlarının kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. Ürtikerli hastalar arasında kadınlarda, ailesinde psikiyatrik hastalığı olanlarda, kronik-sürekli olgularda, bekarlarda, bedensel hastalığı olmayan olgularda, ilaç kullanımı olmayan olgularda belli kişilik bozukluklarının ön plana geçtiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kronik ürtiker, kişilik bozukluğu,anksiyete, depresyon.

İlteriş Oğuz Topal, İlknur Kıvanç Altunay, Sibel Mercan. Personality Disorders, Anxiety and Depression in the Patients with Chronic Urticaria. J Clin Psy. 2004; 7(4): 199-209
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale